Quyết định 2486/QĐ-BGTVT điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 2486/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2486/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các đồng chí Thứ trưởng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công tại Quyết định này, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Điều 3. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế về tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng;

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình và đề nghị đăng ký bổ sung. Hàng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ;

c) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

d) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2486 /QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Bộ trình Chính phủ

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: ATGT, TCCB, KCHTGT, VT, MT, TC, HTQT, KHCN; Ttra Bộ

Cục ĐKVN

 

Đã trình

Tháng 8

Nguyễn Văn Công

 

2.

Nghị định về quy chế bảo vệ công trình hàng hải (thay thế Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014)

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, TC, KHCN, PPP; Ttra Bộ; Cục QLXD&CLCTGT; Tổng cty BĐHH Miền Bắc, Miền Nam

Đã trình

Đã trình

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

Tại văn bản số 1116/TTg-CN ngày 01/8/2017, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2014/NĐ-CP .

Do đó, khi gửi hồ sơ Bộ Tư pháp thẩm định và trong Tờ trình Chính phủ, Vụ KCHT thuyết trình lý do Bộ GTVT xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 109/2014/NĐ-CP .

3.

Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa

Cục HHVN

& Cục ĐTNĐVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: TC, PC, PPP, MT, KHĐT, KHCN, ATGT, QLDN; Ttra Bộ; Cục QLXD&CLCT; Tcty BĐATHH miền Bắc và miền Nam

Đã trình

Trước 20/8/2017

Trước 30/9/2017

TTr. Nguyễn Văn Công chủ trì; TTr. Nguyễn Nhật phối hợp

CV giao nhiệm vụ số 8955/BGTVT-KCHTGT ngày 10/8/2017

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB, VT, KHĐT, KCHTGT

 

Đã trình

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

 

5.

Nghị định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam (thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam) 

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, TC, KHCN, PPP;

Tổng cty BĐHH Miền Bắc, Miền Nam

Đã trình

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

Cục đã trình Bộ dự thảo

6.

Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009)

Cục HKVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, HTQT, TC, TCCB, KCHTGT, ATGT, KHCN; Tổng cty QLHĐB; các hãng HK

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

Thay đổi phạm vi so với Quyết định số 1370/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2017 để triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 1116/TTg-CN ngày 01/8/2017.

7.

Nghị định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, ATGT, KHCN; Ttra Bộ; Cục ĐKVN, Cục HHVN

 

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Nhật

 

8.

Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, TC, ATGT, QLDN, Ttra Bộ, Cục HKVN, Tổng cty ĐSVN, UBND cấp tỉnh có ĐS đi qua và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trước 15/8/2017

Trước 15/10/2017

Tháng 12/2017

Nguyễn Ngọc Đông

- Xây dựng mới

- Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

9.

Nghị định quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu

Cục ĐSVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TCCB, Ttra Bộ, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt

Đã trình

Trước 15/10/2017

Tháng 12/2017

Nguyễn Ngọc Đông

- Thay thế Nghị định 55/2006/NĐ-CP ngày 31/5/2006

- Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

10.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ PC

Các Vụ thuộc Bộ, Ttra Bộ, Cục ĐKVN, Tổng cty ĐSVN và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đã trình

Trước 15/10/2017

Tháng 01/2018

Nguyễn Ngọc Đông

- Thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015

- Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

 

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT)

TCĐBVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, KCHTGT; Ttra Bộ

 

Đã trình

Sau 01 tháng kể từ ngày Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 được ban hành

Lê Đình Thọ

 

2.

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT)

Tổng cục ĐBVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, KCHTGT; Ttra Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 8

Lê Đình Thọ

 

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHCN, VT; Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 8

Lê Đình Thọ

 

4.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2015/TT-BGTVT ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, VT; Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 9

Lê Đình Thọ

 

5.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05/8/2014 hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

Tổng cục ĐBVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHTGT, Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 10

Lê Đình Thọ

 

6.

Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô loại từ trên 07 chỗ ngồi đến 09 chỗ ngồi

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN; ATGT, VT; Ttra Bộ

Đã trình

Tháng 8

Tháng 11

Lê Đình Thọ

 

7.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, KHCN, MT, ATGT, KCHTGT; Ttra Bộ; Ban CH PCTT&TKCN.

 

Tháng 9

Tháng 11

Lê Đình Thọ

 

8.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 quy định về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, TC, ATGT, KHCN; Ttra Bộ; các Cục.

 

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

II

LĨNH VỰC HÀNG HẢI

9.

Thông tư quy định quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải phát sinh từ tàu biển (thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012)

Cục HHVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, ATGT, VT, KCHTGT; Ttra Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 8

Nguyễn Văn Công

 

10.

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải (Hệ thống SSAS)

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT, KCHTGT; Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 8

Nguyễn Văn Công

 

11.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 quy định về Sỹ quan kiểm tra tàu biển

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: TCCB, ATGT, VT; Ttra Bộ; Cục ĐKVN; Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

 

12.

Thông tư quy định kiểm định, giám định chất lượng kết cấu hạ tầng càng biển (thay thế Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT ngày 27/10/2014)

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN; Ttra Bộ;

Cục QLXD&CLCTGT

Đã trình

Đã trình

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

 

13.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Cục HHVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT; Cục ĐKVN; Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

 

14.

Thông tư quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, PPP, VT; Ttra Bộ

Đã trình

Tháng 8

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

 

15.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05/7/2013 quy định về bảo trì công trình hàng hải

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, VT; Ttra Bộ

 

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

 

16.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, TC, KHCN, MT, QLDN, KHĐT; Thanh tra Bộ; TCTy Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, TCTy Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Đã trình

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

 

17.

Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động AIS

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KHĐT, KHCN, KCHTGT, ATGT; Cục ĐKVN; Ttra Bộ

Đã trình

Tháng 10

Tháng 12

Nguyễn Văn Công

 

18.

Thông tư quy định quy trình kiểm tra tàu biển

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: ATGT, VT; Ttra Bộ; Cục ĐKVN

Đã trình

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Văn Công

 

19.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, TCCB, HTQT, VT, ATGT; Ttra Bộ;

 

Tháng 9/2017

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Văn Công

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP và căn cứ đề xuất của Cục HHVN tại vb số 3031/CHHVN-PC

20.

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT, KCHTGT; Ttra Bộ; Ban CH PCTT&TKCN

Đã trình

Tháng 12

Tháng 5/2018

Nguyễn Văn Công

 

21.

Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (thay thế Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013)

Cục HHVN

Vụ Pháp chế

Các Vụ: ATGT, TCCB, KCHTGT, VT, MT, TC, HTQT, KHCN; Ttra Bộ

Cục ĐKVN

Tháng 9

Tháng 10

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình Bộ trưởng ký ban hành có thể thay đổi theo thời gian Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

III

LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

22.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, các DN lĩnh vực HK

Đã trình

Đã trình

Tháng 8

Lê Đình Thọ

 

23.

Thông tư quy định về chương trình đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện an ninh hàng không (thay thế Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT quy định về chương trình đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện an ninh hàng không)

Cục HKVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, VT; các DN lĩnh vực HK

Đã trình

Đã trình

Tháng 8

Lê Đình Thọ

 

24.

Thông tư về bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam (thay thế Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT quy định về bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam)

Cục HKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT, ATGT, VT; các DNKD DVHK

 

Đã trình

Tháng 9

Lê Đình Thọ

 

25.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT; Thanh tra Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 9

Lê Đình Thọ

 

26.

Thông tư quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không (thay thế Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT)

Cục HKVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, TC, HTQT, Ttra Bộ, các đơn vị, DN lĩnh vực HK

Đã trình

Tháng 8

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

27.

Thông tư quy định về xác định tiêu chí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT; Ttra Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

28.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2014/TT-BGTVT ngày 08/7/2014 hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi ngân sách Trung ương.

Cục ĐTNĐVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHTGT, Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

29.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ KHCN

Các Vụ: KCHTGT, PC, TC, KHĐT, ATGT, VT, Ttra Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 10

Nguyễn Nhật

 

30.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, KHCN, MT, ATGT, KCHTGT; Ttra Bộ; Ban CH PCTT&TKCN

 

Đã trình

Tháng 10

Lê Đình Thọ

 

V

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

31.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, KHCN, MT, ATGT, KCHTGT; Ttra Bộ; Ban CH PCTT&TKCN; Tổng cty ĐSVN

 

Đã trình

Tháng 9

Lê Đình Thọ

 

32.

Thông tư quy định về xác định tiêu chí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT; Ttra Bộ;

Tổng cty ĐSVN

Đã trình

Tháng 8

Tháng 10

Nguyễn Ngọc Đông

 

33.

Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia sắt

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, MT, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 9/2017

Tháng 11/2017

Tháng 02/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 78/2014/TT-BGTVT

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

34.

Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, MT, KHCN, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 9/2017

Tháng 11/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

35.

Thông tư quy định tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt; yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm.

Cục ĐKVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, VT, Ttra Bộ, Cục ĐSVN

Tháng 9/2017

Tháng 11/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư 40/2015/TT-BGTVT

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

36.

Thông tư quy định về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, MT, Cục ĐSVN, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Ngọc Đông

- Thay thế Thông tư 63/2015/TT-BGTVT

- Thay thế Thông tư 56/2013/TT-BGTVT

- Thay thế Thông tư 11/2015/TT-BGTVT

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

37.

Thông tư quy định về đường ngang và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Ttra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN và các đơn vị có liên quan

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Ngọc Đông

- Thay thế Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT ngày 11/12/2015

- Thay thế Thông tư 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

38.

Thông tư quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Ttra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN và các đơn vị có liên quan

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT ngày 19/9/2012

39.

Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, TC, Ban PCTT&TKCN, Cục QLXD, Tổng cty ĐSVN và các đơn vị có liên quan

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 81/2015/TT-BGTVT ngày 25/12/2015

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

40.

Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, TC, KHCN, Cục ĐKVN Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

UBND TP Hà Nội, HCM

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và TT số 13/2016/TT-BGTVT

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

41.

Thông tư quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, KCHTGT, TC, TCCB, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 9/2017

Tháng 12/2017

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Xây dựng mới

và thay thế 1 phần Thông tư số 78/2015/TT-BGTVT

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

42.

Thông tư hướng dẫn về việc kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Ttra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN, UBND cấp tỉnh có ĐS và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

43.

Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

Cục ĐKVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Cục ĐSVN, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Xây dựng mới

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

44.

Thông tư quy định việc đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, MT, KCHTGT

Các Cục: ĐSVN, QLXD&CLCTGT

UBND TP Hà Nội, HCM

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 16/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

45.

Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu

Cục ĐSVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, VT, Cục ĐKVN, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

UBND TP Hà Nội, HCM

Tháng 11/2017

Tháng 01/2018

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

- Thay thế Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT

- Thay thế thông tư số 76/2015/TT-BGTVT và QĐ số 37/2006/QĐ-BGTVT , Thông tư số 45/2016/TT-BGTVT Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

46.

Thông tư quy định trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt.

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, VT, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 11/2017

Tháng 01/2018

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 78/2015/TT-BGTVT Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

47.

Thông tư quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

Cục ĐSVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, UBND cấp tỉnh có ĐS đi qua, Tổng cty ĐSVN, các doanh nghiệp vận tải đường sắt và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Tháng 11/2017

Tháng 01/2018

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

- Thông tư số 74/2015/TT-BGTVT

- Thay thế Thông tư số 38/2016/TT-BGTVT Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

48.

Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Ttra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN và UBND cấp tỉnh có ĐS đi qua

Tháng 11/2017

Tháng 01/2018

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản

VI

LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

49.

Thông tư quy định về đăng kiểm viên kiểm tra thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

Cục ĐKVN

Vụ TCCB

Các vụ: PC, MT, VT, ATGT, KHCN, TC; Thanh tra Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 9

Lê Đình Thọ

 

50.

Thông tư quy định về an toàn và bảo vệ môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT, VT, Ttra Bộ.

Đã trình

Đã trình

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

 

51.

Thông tư quy định về đăng kiểm viên tàu biển (thay thế Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27/12/2011)

Cục ĐKVN

Vụ TCCB

Các vụ: PC, MT, VT, ATGT, KHCN, TC; Thanh tra Bộ

Đã trình

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Văn Công

 

VI

LĨNH VỰC KHÁC

52.

Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt)

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, ATGT, TCĐBVN, Cục ĐSVN

 

Đã trình

Sau 45 ngày kể từ ngày Chính phủ ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung NĐ số 81/2013/NĐ-CP

Nguyễn Ngọc Đông

 

53.

Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT và Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT)

Vụ KHĐT

Vụ KHĐT

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ.

Đã trình

Đã trình

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

54.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý

Vụ Môi trưởng

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, TC; các Cục, Tổng cục.

 

Đã trình

Tháng 9

Lê Đình Thọ

 

55.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế
Văn phòng Bộ, Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Tháng 9

Tháng 11

Nguyễn Nhật

 

56.

Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

Vụ Vận tải

Tổng cục ĐBVN;

Các Cục: ĐTNĐ, HHVN, ĐSVN, HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, MT, TC, KHCN; Ttra Bộ.

 

Trước ngày 05/9/2017

Trước ngày 05/10/2017

Trước ngày 05/11/2017

Lê Đình Thọ

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Du lịch.

- Tiến độ xây dựng phải đảm bảo Thông tư có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Du lịch (01.01.2018)

57.

Thông tư quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ (thay thế Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ)

Vụ KHCN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, TC; các Cục, Tổng cục; Viện KHCN.

Đã trình

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Ngọc Đông

 

58.

Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Vụ TCCB

Vụ TCCB

Các Vụ: Tài chính, Quản lý doanh nghiệp, Pháp chế; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đã trình

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

59.

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/6/2015)

Vụ TCCB

Vụ TCCB

Các Vụ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 1/2018

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian soạn thảo

Thời gian Cơ quan  trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Trình Bộ dự thảo

Gửi Bộ KHCN thẩm định

1.

Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về việc lắp đặt thiết bị AIS trên phương tiện VR-SB

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT; Cục HHVN; Ttra Bộ;

Cục HHVN

Đã trình

Tháng 10

20 ngày sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ KHCN

Nguyễn Văn Công

 

2.

Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT; Ttra Bộ; Cục HHVN

Tháng 9

Tháng 3/2018

20 ngày sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ KHCN

Nguyễn Văn Công

 

3.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện giao thông đường sắt

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT, MT, Cục ĐSVN,

Tổng cty ĐSVN

Tháng 11/2017

Tháng 01/2018

20 ngày sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ KHCN

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 29/12/2011 Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản.

4.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT, MT, Cục ĐKVN,

Tổng cty ĐSVN

Tháng 11/2017

Tháng 02/2018

20 ngày sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ KHCN

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 12/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015

Thay thế Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản.

5.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT, Cục ĐKVN,

Tổng cty ĐSVN

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

20 ngày sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ KHCN

Nguyễn Ngọc Đông

Xây dựng mới

Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản.

 

Phụ lục 4

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1.

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ VN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT, Ttra Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 10

Nguyễn Nhật

 

2.

Thông tư của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính, thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước (thay thế Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT)

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT; Ttra Bộ.

 

Đã trình

Đã trình

Nguyễn Văn Công

Bộ GTVT đã gửi dự thảo sang Bộ TC.

Bộ TC đang xử lý, chưa ban hành.

 

Phụ lục 5

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian cơ quan soạn thảo trình

Thời gian cơ quan tham mưu trình gửi Bộ Tư pháp

Thời gian Bộ trình Chính phủ

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

1.

Luật Giao thông đường bộ

Tổng cục ĐB

Vụ PC

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Tháng 11/2017

Tháng 4/2018

Tháng 8/2018

Lê Đình Thọ

 

2.

Nghị định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, ATGT, KHCN; Ttra Bộ; Cục ĐKVN, Cục HHVN

Đã trình

Đã trình

Tháng 8

Nguyễn Nhật

 

 

Phụ lục 6

DANH MỤC VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan trình Bộ trưởng và cơ quan phối hợp của Bộ GTVT

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Vụ chủ trì trình trình Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

 

Quyết định thay thế Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý

Vụ PPP

Vụ PPP

Các Vụ: PC, KCHTGT, TCCB; Ttra Bộ; Cục QLXD & CL CTGT; Tổng cục ĐBVN; các Cục.

 

Đã trình

Tháng 9

Nguyễn Nhật