Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định mức khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi
Số hiệu: 23/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng”;

Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế;

Căn cứ Thông tư 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tại Tờ trình số 1030/Tr-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX, NC(T), TH(T);
- Công báo t
nh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

QUY ĐỊNH

MỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức tiền thưởng, tặng Bằng khen, Giấy khen đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam. Ngoài những quy định này, các vn đliên quan thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối với học sinh

Học sinh đang học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tham dự các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và đạt giải: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục thể thao, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, cấp quốc gia; đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích (hoặc chứng nhận tham gia kỳ thi) trong kỳ thi Olympic các môn học, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học khu vực quốc tế và quốc tế.

2. Đối với giáo viên

- Giáo viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam trực tiếp giảng dạy, ôn luyện cho học sinh tham dự các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam có học sinh đạt giải: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục, thể thao, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, cấp quốc gia; giáo viên có học sinh được chọn vào đội tuyển chính thức tham dự thi, đạt giải: Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích (hoặc chứng nhận tham gia kỳ thi) trong kỳ thi Olympic các môn học, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học khu vực quốc tế và quốc tế.

- Giáo viên tham dự các kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Điều 3. Quy định mức tiền thưởng

Mức thưởng đối với giáo viên, học sinh đạt giải trong các kỳ thi được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định thưởng nhân với hệ s; các mức thưởng tại quy định này chưa bao gồm tiền thưởng của các tổ chức, cá nhân khác.

1. Đối với học sinh

a) Mức thưởng học sinh đạt giải quốc tế:

- Huy chương Vàng: 20 lần mức lương cơ sở.

- Huy chương Bạc: 15 lần mức lương cơ sở.

- Huy chương Đồng: 10 lần mức lương cơ sở.

- Giải Khuyến khích (hoặc chứng nhận tham gia kỳ thi): 5 lần mức lương cơ sở.

b) Mức thưởng học sinh đạt giải khu vực quốc tế:

- Huy chương Vàng: 15 lần mức lương cơ sở.

- Huy chương Bạc: 10 lần mức lương cơ sở.

- Huy chương Đồng: 5 lần mức lương cơ sở.

- Giải Khuyến khích (hoặc chng nhận tham gia kỳ thi): 3 ln mức lương cơ sở.

c) Mức thưởng học sinh đạt giải quốc gia:

- Giải Nhất (Huy chương Vàng): 5 lần mức lương cơ sở.

- Giải Nhì (Huy chương Bạc): 3 lần mức lương cơ sở.

- Giải Ba (Huy chương Đồng): 2 lần mức lương cơ sở.

- Giải Khuyến khích: 1 lần mức lương cơ sở.

d) Mức thưởng học sinh đạt giải cấp tỉnh:

- Giải Nhất: 0,7 lần mức lương cơ sở.

- Giải Nhì: 0,5 lần mức lương cơ sở.

- Giải Ba: 0,3 lần mức lương cơ sở.

- Giải Khuyến khích: 0,2 lần mức lương cơ sở.

đ) Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi thể dục thể thao:

- Trường hợp học sinh đạt được nhiều giải ở các nội dung thi đấu cá nhân thì được nhận mức thưởng của tất cả các giải đó.

- Học sinh đạt giải các môn thể thao tập thể, thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung bằng số lượng học sinh tham gia đội nhân với 50% mức thưởng của giải cá nhân.

e) Đối với kỳ thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Mức thưởng Dự án đạt giải tính theo mức thưởng đối với cá nhân học sinh.

2. Đối với giáo viên học sinh dự thi, đạt giải các môn văn hóa

a) Giáo viên có học sinh đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế

- Mức thưởng chung đối với giáo viên có học sinh đạt giải quốc tế:

+ Huy chương Vàng: 20 lần mức lương cơ sở.

+ Huy chương Bạc: 15 lần mức lương cơ sở.

+ Huy chương Đồng: 10 lần mức lương cơ sở.

- Mức thưởng chung đối với giáo viên có học sinh được chọn vào đội tuyn chính thức tham dự thi quốc tế: 5 lần mức lương cơ sở.

- Mức thưởng chung đối với giáo viên có học sinh đạt giải khu vực quốc tế:

+ Huy chương Vàng: 15 lần mức lương cơ sở.

+ Huy chương Bạc: 10 lần mức lương cơ sở.

+ Huy chương Đồng: 5 lần mức lương cơ sở.

- Mức thưởng chung đối với giáo viên có học sinh được chọn vào đội tuyn chính thức tham dự thi khu vực quốc tế: 3 lần mức lương cơ sở.

b) Giáo viên có học sinh đạt giải cấp quốc gia

Mức thưởng chung đối với giáo viên có học sinh đạt giải (tính từ giải Khuyến khích trở lên) bằng 60% tổng tiền thưởng của học sinh.

c) Giáo viên có học sinh đạt giải cấp tỉnh

Mức thưởng chung đối với giáo viên có học sinh đạt giải (tính từ giải Ba trở lên) bằng 60% tổng tiền thưởng của học sinh.

d) Giáo viên tham dự kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- Loại Giỏi: 0,5 lần mức lương cơ sở.

- Loại Khá: 0,3 lần mức lương cơ sở.

3. Đối với giáo viên có học sinh dự thi, đạt giải các môn thể dục thể thao

a) Giáo viên có học sinh đạt giải các môn thể thao tập thể

Mức thưởng chung bằng mức thưởng của 01 học sinh đạt giải tập thể cao nhất.

b) Giáo viên có học sinh đạt giải cá nhân, giải đồng đội

Mức thưởng chung bằng tổng mức thưởng của 01 học sinh đạt giải cá nhân cao nhất và mức thưởng của 01 học sinh đạt giải đồng đội cao nhất.

Điều 4. Quy định về tặng Bằng khen, Giấy khen

Ngoài mức thưởng tại Quy định này, căn cứ vào thành tích cụ thể, giáo viên và học sinh được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho học sinh đạt giải quốc tế và giải Nhất, Nhì, Ba cấp Quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho học sinh đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia và giải Nhất cấp tỉnh kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

Mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi được thực hiện chi trả theo từng năm, lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Kinh phí thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế được cấp bổ sung cho Sở Giáo dục và Đào tạo tính theo số học sinh thực tế được chọn đi thi và đạt giải.

- Kinh phí thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt giải cấp quốc gia và cấp tỉnh được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo hằng năm và các nguồn thu hợp pháp khác.