Quyết định 2079/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) tỉnh Đắk Nông tại Quyết định 952/QĐ-UBND
Số hiệu: 2079/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trương Thanh Tùng
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (GIAI ĐOẠN 2016-2020) TỈNH ĐẮK NÔNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 380/TTr-TN&MT ngày 17 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với nội dung như sau:

Tại mục 9, Điều 1, Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông có ghi:

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2015.

Nay, điều chỉnh là:

* Thời gian thực hiện: Hết năm 2017.

* Lý do điều chỉnh: Việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia mới được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN(Th).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng