Quyết định 2004/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và Bình Long, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu: 2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2004/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI VÀ THỊ XÃ BÌNH LONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 ca Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 240/STC-HCSN ngày 21/01/2016 và Công văn số 2541/STC-HCSN ngày 18/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Dự toán được phê duyệt (QĐ 2945)

Dự toán sau khi điều chỉnh

 

Tổng dự toán

583.064.000

946.271.000

1

Chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài

291.532.000

469.239.000

2

Chi phí lập chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Long

291.532.000

477.032.000

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

2. Nguồn kinh phí: Bố trí vào dự toán năm 2016 (kinh phí quy hoạch).

- Lý do điều chỉnh: Do dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh áp dụng mức lương đối với chuyên gia theo Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, hiện nay đã có Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thay thế nên mức lương được phê duyệt không thể hợp đồng với chuyên gia.

Điều 2. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh trên vẫn thực hiện theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kho bạc Nhà nước Bình Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT. (07. Huyền 22/01)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Anh Minh