Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015
Số hiệu: 1958/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1958/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÁC CÔNG TRÌNH, CỤM CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 180/TTr-KH&ĐT ngày 22/3/2012; Tờ trình bổ sung số 266/TTr-KH&ĐT ngày 27/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành Ủy - Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban

2. Đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo thường trực

3. Đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo

4. Đồng chí Nguyễn Huy Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo

5. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo

6. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo

7. Đồng chí Trần Xuân Việt - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo

8. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo

9. Đồng chí Chánh văn phòng UBND Thành phố - Ủy viên

10. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - Ủy viên

11. Đồng chí Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội - Ủy viên

12. Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Ủy viên

13. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - Ủy viên

14. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên

15. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Ủy viên

16. Đồng chí Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội - Ủy viên

17. Đồng chí Trưởng ban Ban chỉ đạo GPMB Thành phố - Ủy viên

18. Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố - Ủy viên

19. Mời đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Ban chỉ đạo.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm; thường xuyên, định kỳ đôn đốc, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của UBND Thành phố. Hàng quý, Ban chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm công tác và báo cáo UBND Thành phố.

2. Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc triển khai các công trình, cụm công trình theo phân công tại phụ lục đính kèm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực tài chính - Ngân sách chịu trách nhiệm chỉ đạo việc huy động và sử dụng các nguồn vốn đảm bảo nhu cầu vốn cho các công trình trọng điểm triển khai theo tiến độ được phê duyệt.

Các đồng chí GIám đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ động giải quyết, hướng dẫn các nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của Sở, ban, ngành, đơn vị mình phụ trách theo hướng cải cách tối đa thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố về việc triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật theo tiến độ và dự án được phê duyệt; cử 01 đồng chí Phó Giám đốc hoặc Trưởng phòng tham gia Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

Điều 3: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất theo yêu cầu) tổ chức giao ban kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo kế hoạch tiến độ được UBND Thành phố phê duyệt; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình; chủ động kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Tổ công tác giúp việc do Ban chỉ đạo thành lập, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Thành phố thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo và điều hành Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4: Chế độ và kinh phí hoạt động:

1. Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc: Ngân sách Thành phố bố trí trong kế hoạch hàng năm qua cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Việc sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí này tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc; Ban chỉ đạo GPMB Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy (để b/c);
- TTTU, TTHĐND T.phố (để b/c);
- Các Đ/c thành viên BCĐ;
- Các Ban của HĐND Thành phố;
- CVP, các Đ/c PCVP UBND T.phố;
- Các phòng: KT, XD, TH, VHKG;
- Báo Hà nội mới, Báo KT&ĐT;
- Đài PT-TH Hà Nội;
- Lưu: VĂN PHÒNG, Sở KH&ĐT (3bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CÁC CÔNG TRÌNH, CỤM CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình và các hạng mục công trình

Phân công Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo

Ghi chú

1

2

3

4

1

Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Phó chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

2

Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

3

VĐ1, đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

4

VĐ1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

5

VĐ1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

6

Đường vành đai 2: đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

7

Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường VĐ2, đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

8

Xây dựng đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy -  Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

9

Cụm công trình Xây dựng các nút giao thông:

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

9.1

Xây dựng nút giao thông cầu Chui

 

 

9.2

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đường Mai Dịch - Nội Bài để hạn chế ùn tắc giao thông

 

 

9.3

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh và đường Láng để giảm ùn tắc giao thông

 

 

9.4

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Lương - đường Láng để hạn chế ùn tắc giao thông

 

 

9.5

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Láng Hạ - Thái Hà để hạn chế ùn tắc giao thông

 

 

9.6

Xây dựng hoàn thiện nút giao theo quy hoạch và cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Thái Hà để hạn chế ùn tắc giao thông

 

 

9.7

Nút giao thông Ô Chợ Dừa

 

 

10

Đường 5 kéo dài (Cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long)

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

11

Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn đường Láng - Hòa Lạc đến Nhổn

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

12

Tuyến 70: Hà Đông - đường Láng - Hòa Lạc

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

13

Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn Hà Đông - Văn Điển

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

14

Phát triển giao thông đô thị bền vững cho Dự án đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

15

Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - dự án II

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

16

Xây dựng hệ thống thoát nước bờ tả lưu vực sông Nhuệ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

17

Xây dựng Khu liên cơ quan hành chính của Thành phố và Tòa nhà văn phòng đại diện các tỉnh thành tại Khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

18

Đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng phòng cháy, chứa cháy thành phố Hà Nội:

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

18.1

Quy hoạch tổng thể hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn TP Hà Nội đến 2020, tầm nhìn 2030

 

 

18.2

Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho 10 phòng cảnh sát PCCC khu vực hiện có

 

 

18.3

Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho các cơ sở mới đến 2015 (dự kiến 05 phòng CSPCCC khu vực)

 

 

19

Xây dựng nhà máy XLNT tập trung Yên Xá, Thanh Trì

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

20

Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Phú Đô

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Khôi

 

21

Mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn 2)

Phó Chủ tịch
Vũ Hồng Khanh

 

22

Cụm các công trình Cơ sở hỏa táng, nghĩa trang:

Phó Chủ tịch
Vũ Hồng Khanh

 

22.1

Xây dựng thêm 02 cơ sở hỏa táng tại phía Bắc và phía Tây của Thành phố

 

 

a)

Xây dựng cơ sở hỏa táng phía Bắc Thành phố

 

 

b)

Xây dựng cơ sở hỏa táng phía Tây Thành phố

 

 

22.2

Công viên nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn I

 

 

22.3

Nghĩa trang tập trung Minh Phú

 

 

22.4

Đầu tư xây dựng mở rộng Nghĩa trang Thanh Tước (công viên nghĩa trang lưu kho, lưu cốt; có thể kết hợp xây dựng 01 nhà hỏa táng)

 

 

23

Nhà hát Thăng Long

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Sửu

 

24

Cung thiếu nhi Hà Nội

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Sửu

 

25

Dự án công viên vui chơi giải trí, trung tâm thể dục thể thao Đống Đa phục vụ cộng đồng, trụ sở công quyền tại quận Đống Đa

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Sửu

 

26

Bệnh viện đa khoa 1000 giường Mê Linh

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Sửu

 

27

Xây dựng Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Sửu

 

28

Xây dựng Trung tâm nghiên cứu dịch vụ chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Sửu

 

29

Cụm các công trình khu Hoàng Thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội;

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

29.1

Hoàn thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Quy hoạch chi tiết Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Hà Nội tỷ lệ 1/500)

 

 

29.2

Tiếp nhận và chỉnh trang mặt bằng do Bộ quốc phòng và 2 hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao

 

 

29.3

Dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu

 

 

29.4

Nghiên cứu phương án phục dựng Điện Kính Thiên

 

 

30.

Cụm công trình Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì:

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

30.1

Đường vào phía đông Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì

 

 

30.2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thành Trì

 

 

30.3

Xây dựng tượng đài, nhà tưởng niệm, nhà khách, tiểu cảnh, phù điêu và các công trình kiến trúc khác thuộc Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì

 

 

31

Xây dựng và cải tạo Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

32

Xây mới Bệnh viện Nhi Hà Nội

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

33

Xây dựng Bệnh viện Xanh Pôn (cơ sở 2)

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

34

Dự án tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích:

Phó Chủ tịch
Trần Xuân Việt

 

34.1

Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích tử Lương Phú, xã  Thuần Mỹ, huyện Ba Vì (Đoạn I - Phần do Sở Nông nghiệp & PTNT làm Chủ đầu tư)

 

 

34.2

Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì (Đoạn II - Phần do UBND thị xã Sơn Tây làm Chủ đầu tư)

 

 

35

Xây dựng trạm bơm Yên Nghĩa (giai đoạn 1)

Phó Chủ tịch
Trần Xuân Việt

 

36

Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc

Phó Chủ tịch
Trần Xuân Việt

 

37

Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, huyện Thanh Trì

Phó Chủ tịch
Trần Xuân Việt