Quyết định 19/2012/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định 74/2011/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô tại Bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 19/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: 15/06/2012 Số công báo: Số 25
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2011/QĐ-UBND NGÀY 16/11/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TẠI CÁC BẾN XE MIỀN ĐÔNG, BẾN XE MIỀN TÂY, BẾN XE AN SƯƠNG VÀ BẾN XE NGÃ TƯ GA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 tháng 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5269/SGTVT-VTĐB ngày 26 tháng 4 năm 2012 và của Sở Tài chính tại Công văn số 3219/STC-BVG-2 ngày 16 tháng 4 năm 2012 về bổ sung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên các tuyến từ Bến xe Miền Đông đến tỉnh Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Bến xe Miền Đông (Bến xe loại 1)

Số thứ tự

Các tuyến thuộc khu vực, tỉnh

Mức giá (đồng/ghế xe)

1

Từ tỉnh Bình Định trở ra phía Bắc và các tuyến liên vận quốc tế Việt - Lào

8.400

2

Các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum

7.700

3

Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên

5.600

4

Bình Thuận, Lâm Đông, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh và các tuyến thuộc khu vực Miền Tây Nam Bộ

4.500

5

Các tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương

3.100

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác không đề cập, vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông và các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Nghị định 170/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Giá Ban hành: 25/12/2003 | Cập nhật: 07/12/2012