Quyết định 1629/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 1629/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1629/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đơn Dương (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4/2016), như sau:

Số thtự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

I. Bổ sung kế hoạch thu hồi đất

1

Thu hi đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp để giao UBND huyện Đơn Dương quản lý

Thị trấn Thạnh Mỹ

4,84

Đất ngoài lâm nghiệp

Thuộc một phần tiểu khu 324B

II. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

1

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương (để xây dựng nhà trạm phục vụ công tác QLBVR)

Xã Lạc Xuân

0,20

Đất rừng sản xuất

Thuộc một phần tiểu khu 321

2

Công ty TNHH Phú Dân Sinh (để xây dựng các hạng mục công trình theo dự án đầu tư)

Xã Lạc Xuân

2,50

Đất rừng sản xuất

Thuộc một phần tiểu khu 321

III. Bổ sung kế hoạch giao đất

 

1

Trường mu giáo Sao Sáng (Phân hiệu Lạc Thạnh)

Xã Lạc Lâm

0,19

Đất phi nông nghip

Thuộc thửa 173, tờ bản đồ số 1

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Đơn Dương;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Đơn Dương;
- Lưu: VT, ĐC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014