Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020 ban hành Quyết định 1038/QĐ-UBND
Số hiệu: 1464/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trương Cảnh Tuyên
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI ĐỀ ÁN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1038/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 75/TTr-LMHTX ngày 01 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Tiết (-) thứ nhất Điểm c Khoản 2 Mục II Phần III Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực: hỗ trợ kinh phí tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong hợp tác xã.”

2. Tiết (-) thứ năm Điểm c Khoản 2 Mục II Phần III Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh:

+ Hợp tác xã có dự án đầu tư mới, mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các hợp tác xã nằm trong xã điểm nông thôn mới được ưu đãi về lãi suất và bảo lãnh tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; ưu tiên vay vốn từ các Chi nhánh Ngân hàng và tổ chức tín dụng theo quy định.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung thêm vốn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, đến năm 2020 tăng lên 20.000 triệu đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- NHNN Chi nhánh tỉnh;
- Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy;
- VP. Đoàn ĐBQH;
- VP. HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
-
Hội ND tỉnh, Hội LHPN tỉnh,
Hội CCB tỉnh, Tỉnh Đoàn;
- Lưu: VT, KT.TĐ
E\2017\QĐ\UB\ĐCQĐ\LMHTX_Đc De an
nang cao chat luong HTX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Cảnh Tuyên

 

 





Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư Ban hành: 11/07/2014 | Cập nhật: 05/08/2014

Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã Ban hành: 21/11/2013 | Cập nhật: 14/12/2013