Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định
Số hiệu: 13/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 19/05/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN - XUÂN DIỆU DÀNH CHO VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

QUY ĐỊNH

GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN - XUÂN DIỆU DÀNH CHO VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và quy định chung về giải thưởng

Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định (gọi tắt là giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu) là phần thưởng cao quý dành cho các công trình, tác phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật xuất sắc, có giá trị, nhằm biểu dương những hoạt động văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng đối với những tác phẩm, công trình, sáng tạo văn học, nghệ thuật thuộc các bộ môn: Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Múa, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian của tác giả, nhóm tác giả, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong tỉnh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Định có tác phẩm, công trình đảm bảo các điều kiện theo quy định đều có thể đăng ký tham dự xét tặng Giải thưởng. Các tác giả đang trong thời gian chịu kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật thì không được tham dự xét giải.

Điều 4. Thời gian xét tặng

1. Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu được xét và công bố 5 năm một lần.

2. Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định của từng đợt xét thực hiện theo Quy định này và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng xét tặng giải thưởng.

Chương II

THỂ LOẠI, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG

Điều 5. Thể loại xét tặng

Tác phẩm tham dự xét tặng thuộc một trong các chuyên ngành sau:

a. Văn học: Các thể loại văn, thơ, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, dịch thuật văn học.

b. Sân khấu: Các kịch bản sân khấu, vở diễn sân khấu chuyên nghiệp, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về sân khấu.

c. Mỹ thuật: Các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật trang trí, vựng tập tác phẩm mỹ thuật, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về mỹ thuật.

d. Âm nhạc: Các thể loại âm nhạc, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về âm nhạc.

đ. Múa: Kịch bản múa, các vở múa, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về múa.

e. Nhiếp ảnh: Tác phẩm ảnh, tập sách ảnh, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về nhiếp ảnh.

g. Điện ảnh: Các bộ phim thuộc loại hình: phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về điện ảnh.

h. Kiến trúc: Bản thiết kế công trình kiến trúc đã được xây dựng; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về kiến trúc.

i. Văn nghệ dân gian: Các tác phẩm, công trình nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng

1. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật tham dự giải thưởng là những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc, có tác dụng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

2. Các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh đề tài về đất nước, con người quê hương Bình Định, ưu tiên các mảng đề tài lịch sử, cách mạng kháng chiến, truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; đề tài về công cuộc đổi mới trong xây dựng và bảo vệ đất nước; ca ngợi, biểu dương những nhân tố chân - thiện - mỹ, những con người tiêu biểu, tích cực trong xã hội.

Điều 7. Điều kiện xét tặng

Tác phẩm, công trình của tác giả đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu về văn học, nghệ thuật phải đạt điều kiện sau:

1. Đã được công bố và sử dụng trong thời gian 05 năm quy định xét thưởng dưới các hình thức: xuất bản, xây dựng, triển lãm, biểu diễn, ghi hình, phát sóng theo đặc trưng từng loại hình và được quy định như sau:

a. Về văn học, công trình hoặc tác phẩm được giới thiệu rộng rãi, ít nhất phải là 01 tập thơ trong đó có từ 20 bài trở lên; 01 tập truyện ngắn, bút ký có từ 10 truyện, bài trở lên; hoặc 01 tiểu thuyết, trường ca.

b. Về sân khấu, công trình hoặc tác phẩm phải được xuất bản thành sách, hoặc một vở diễn dài được một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng và biểu diễn từ 01 buổi trở lên.

c. Về âm nhạc, công trình hoặc tác phẩm phải được xuất bản thành sách, ít nhất là tuyển tập có từ 20 bài nhạc trở lên, hoặc một chương trình nhạc độc lập của cá nhân hoặc nhóm tác giả đã được biểu diễn, thu đĩa, ghi hình, phát sóng thời lượng từ 30 phút trở lên.

d. Về mỹ thuật, công trình hoặc tác phẩm phải được giới thiệu rộng rãi, ít nhất là cụm 5 tác phẩm đã được triển lãm từ cấp khu vực trở lên (trong đó có ít nhất là 01 tác phẩm đạt giải thưởng); hoặc một phòng triển lãm (được cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển lãm) có từ 20 tác phẩm trở lên; hoặc 01 vựng tập (tập sách) được xuất bản gồm 20 tác phẩm trở lên.

đ. Về múa, công trình hoặc tác phẩm phải được xuất bản thành sách, hoặc một vở múa được dàn dựng công diễn từ 01 buổi trở lên.

e. Về nhiếp ảnh, công trình hoặc tác phẩm phải được giới thiệu rộng rãi, ít nhất là cụm 5 ảnh đã được giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên hoặc được triển lãm cấp khu vực, toàn quốc; hoặc một cuộc triển lãm ảnh (được cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển lãm) có từ 20 ảnh trở lên; hoặc 01 tập sách ảnh được xuất bản gồm 30 bức ảnh trở lên.

g. Về điện ảnh, bộ phim phải được công chiếu, phát sóng rộng rãi, có thời lượng từ 30 phút trở lên, đạt chất lượng nghệ thuật, được công chúng đánh giá cao.

h. Về kiến trúc, công trình phải được xây dựng hoàn chỉnh, được Bộ Xây dựng cấp chứng nhận chất lượng công trình, hoặc được Hội Kiến trúc sư của tỉnh đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo.

i. Về văn nghệ dân gian, công trình hoặc tác phẩm phải được xuất bản thành sách, hoặc được phục hồi hoàn chỉnh, được dàn dựng và biểu diễn ít nhất là 01 buổi.

2. Một tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật. Chỉ xét tác phẩm do cá nhân hoặc nhóm tác giả xuất bản chung, không xét tuyển tập nhiều tác giả; nhóm tác giả quy định gồm tối đa không quá 03 tác giả.

3. Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu phải là tác phẩm, công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả kể từ khi được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng Giải thưởng.

Chương III

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG

Điều 8. Hồ sơ tham dự xét tặng

1. Tác giả tham dự xét giải gửi 01 bản chính + 05 bản photocopy tác phẩm theo hình thức quy định tại Điều 7 (kèm theo đĩa ghi hình nếu là vở diễn, chương trình nghệ thuật).

2. Giấy chứng nhận tác phẩm đạt giải (bản photocopy, nếu có).

3. Bản đăng ký xét tặng giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu (theo mẫu) gồm các mục: Họ và tên thật của tác giả; bút danh; năm sinh; địa chỉ thường trú; hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hoặc chuyên ngành trung ương (nếu có); tên tác phẩm, thể loại tham dự; đơn vị công bố; số điện thoại, địa chỉ liên lạc.

4. Bản photocopy giấy phép, giấy xác nhận triển lãm, biểu diễn và các tài liệu giải trình liên quan kèm theo để hỗ trợ việc xét giải.

Điều 9. Cơ cấu Hội đồng xét tặng giải thưởng

1. Hội đồng xét tặng giải thưởng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn xã làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Sở Nội vụ theo dõi thi đua khen thưởng và có thể mời thành viên Hội đồng Nghệ thuật của các Hội chuyên ngành Trung ương, hoặc những người hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật có uy tín trong nước, khu vực và trong tỉnh làm thành viên. Thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng không được tham gia tác phẩm xét giải.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng.

3. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Tư vấn giúp Hội đồng xét tặng giải thưởng về mặt chuyên môn nghiệp vụ.

4. Thành viên Ban Tư vấn do Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng và Thường trực Ban Tư vấn thống nhất đề xuất Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng quyết định. Thành viên Ban Tư vấn gồm các văn nghệ sĩ có uy tín thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật của tỉnh.

5. Ban Tư vấn và Hội đồng xét tặng giải thưởng có tổ Thư ký giúp việc do Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng quyết định. Thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng và thành viên Ban Tư vấn được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 10. Quy trình xét tặng

Việc lựa chọn tác phẩm, công trình, sáng tạo văn học, nghệ thuật đề nghị tặng giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu về văn học, nghệ thuật được thực hiện theo các bước sau:

1. Trong quý III của năm đầu tiên thuộc giai đoạn 5 năm sau liền kề, cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, thể lệ, hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp danh sách các tác phẩm, công trình theo từng thể loại, báo cáo Hội đồng xét tặng giải và gửi Thường trực Ban Tư vấn để chấm sơ khảo. Đối với tác phẩm, công trình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng theo quy định, cơ quan Thường trực Hội đồng phải có văn bản thông báo nêu lý do cụ thể cho tổ chức, cá nhân liên quan biết.

2. Thường trực Ban Tư vấn có trách nhiệm triệu tập các thành viên Ban Tư vấn tổ chức chấm sơ khảo, đánh giá, thẩm định về mặt chuyên môn, xếp loại tác phẩm và tư vấn theo từng chuyên ngành; sau đó tổng hợp, trình Hội đồng xét tặng giải thưởng chấm vòng chung khảo.

3. Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải triệu tập ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng dự họp để thực hiện nhiệm vụ xét giải, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Đào Tấn -Xuân Diệu phải đạt ít nhất 3/4 số phiếu tán thành của tổng số thành viên Hội đồng.

4. Kết quả xét tặng của Hội đồng xét tặng giải thưởng phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp có đơn thư khiếu nại thì Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xem xét giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tặng, không xem xét đơn thư khiếu nại không có tên, không có địa chỉ hoặc đơn thư mạo danh. Sau thời hạn trên, cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức trao tặng và thực hiện chế độ khen thưởng.

Điều 11. Các quy định khác

1. Giải thưởng được trao căn cứ theo chất lượng tác phẩm, không nhất thiết phải cơ cấu đủ các bộ môn văn học, nghệ thuật nếu bộ môn ấy không có tác phẩm đạt các tiêu chuẩn giải thưởng. Chỉ xét các tác phẩm, công trình nghiên cứu, sáng tạo văn học nghệ thuật, không xét các vai diễn của các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên. Ngoài ra, xem xét quá trình hoạt động của tác giả, sự tác động tích cực về mặt văn hóa tư tưởng, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước.

2. Mỗi tác giả có thể được xét nhiều giải khác nhau (nếu có nhiều thể loại). Ngoài đơn vị tác phẩm bắt buộc phải có, sẽ xét bổ sung toàn bộ tác phẩm của cùng tác giả đã công bố lẻ trên sách, báo hoặc các phương tiện khác theo đặc trưng loại hình trong thời gian quy định của giải thưởng.

3. Những tác phẩm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trao tặng giải thưởng thì Hội đồng xét giải tỉnh xét tặng thưởng ngang giải thưởng Trung ương đối với giải nhất, bằng hoặc cao hơn đối với giải nhì, ba và khuyến khích. Những tác phẩm đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế do các tổ chức chuyên ngành thế giới trao tặng cũng được xem xét trao giải thích hợp.

4. Những tác phẩm được các tạp chí, tuần báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Tạp chí Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị tặng thưởng thì được xét ưu tiên hơn những tác phẩm không có giải.

5. Tác phẩm của tác giả là người dân tộc thiểu số được ưu tiên xem xét xét giải.

Chương IV

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG

Điều 12. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu về văn học nghệ thuật không hạn chế số lượng giải thưởng, cơ cấu gồm các loại giải: giải A, giải B và giải Khuyến khích.

Điều 13. Mức thưởng

Mỗi giải thưởng được tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng, gồm các mức sau:

1. Giải A: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)

2. Giải B: 12.000.000 đ (Mười hai triệu đồng)

3. Giải khuyến khích: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng)

(Trong đó tác phẩm dịch thuật được hưởng 80%, tác phẩm sưu tầm được hưởng 60% theo giá trị mỗi giải thưởng).

Điều 14. Nguồn kinh phí giải thưởng

1. Do ngân sách tỉnh cấp.

2. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

Các lĩnh vực khen thưởng không nêu trong Quy định này, được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Bình Định.

Hội đồng xét tặng giải thưởng, Ban Tư vấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời nghiên cứu tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Ban hành: 09/08/2006 | Cập nhật: 01/08/2013