Nghị quyết 83/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017
Số hiệu: 83/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 83/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 22 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về nhiệm vụ xây dựng thể chế, pháp luật:

Chính phủ xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Trong thời gian qua, các bộ, cơ quan đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; hệ thống pháp luật, đặc biệt là thể chế, pháp luật về kinh tế thường xuyên được rà soát và hoàn thiện theo các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ cũng như đòi hỏi của thực tiễn; một số yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ chưa được thực hiện nghiêm túc; nhiều hạn chế, vướng mắc của pháp luật gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh chậm được tháo gỡ. Những hạn chế này có nguyên nhân chủ quan do một số bộ, cơ quan, địa phương chưa coi trọng đúng mức công tác rà soát và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo, công chức một số bộ, cơ quan trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật chưa cao. Nhiu cơ quan chính quyền các cấp chưa chuyển biến mạnh mẽ và bắt kịp với yêu cầu và hành động của Chính phủ trong thực thi pháp luật theo tinh thn phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu: Các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chủ động rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành; thường xuyên đối thoại, lng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân đcó phản ng chính sách kịp thời, giải quyết ngay và dứt điểm những vướng mc, bất cập của môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội, kiến nghị xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; kiên quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, trục lợi chính sách trong xây dựng thể chế, pháp luật, những tiêu cực, nhũng nhiu trong tổ chức thi hành pháp luật. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ này.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, báo cáo, kiến nghị Chính phủ xem xét trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Về dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi):

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh và các nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Phạm vi điều chỉnh của Luật cần hoàn thiện theo hướng Luật Cạnh tranh là Luật điều chỉnh chung về cạnh tranh, bao gồm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, làm căn cứ để các luật chuyên ngành cụ thể hóa hành vi cạnh tranh không lành mạnh, có tính đến yếu tố đặc thù trong từng lĩnh vực; đồng thời tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Cạnh tranh với các luật liên quan khác. Không quy định về việc thành lập cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Chính phủ trong dự thảo Luật.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là dự án luật quan trọng, nhằm thchế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một số đặc khu kinh tế đtạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, đồng thời thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (sau đây gọi tắt là Đơn vị). Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ nghiên cứu tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiên họp này, chỉnh lý dự án Luật về một số nội dung sau:

a) Về nguyên tắc áp dụng pháp luật: Bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013, có thể chế, chính sách ưu đãi vượt trên các luật hiện hành, có khả năng cạnh tranh, thích ứng cao với yêu cầu hội nhập quốc tế; trong đó cần có một số chính sách ưu đãi cao hơn các đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do trong khu vực nhằm thu hút đầu tư. Có quy định cho phép áp dụng Luật này đối với các Đơn vị được Quốc hội thành lập sau khi Luật này có hiệu lực, bảo đảm tính ổn định của Luật;

b) Về áp dụng pháp luật nước ngoài và giải quyết tranh chấp tại tòa án nước ngoài: Do đây là vn đliên quan đến chủ quyền pháp lý và quyền tài phán quốc gia, Chính phủ thng nht báo cáo Quốc hội hai phương án để Quốc hội xem xét, quyết định;

c) Về tổ chức chính quyền Đơn vị: Thống nhất phương án tổ chức chính quyền Đơn vị theo mô hình Trưởng Đơn vị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, không tổ chức Hội đồng nhân dân; quy định phân cấp cho Trưởng Đơn vị một số thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bổ sung quy định cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với Trưởng Đơn vị; tổ chức và hoạt động của các cơ quan: Tòa án, Kim sát, Thi hành án là cấp đặc biệt, có đủ thẩm quyền trong hoạt động tư pháp, tố tụng;

d) Về nguồn vốn đầu tư cho Đơn vị: Quy định kết hợp các nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương và để lại hợp lý nguồn tăng thu của Đơn vị để đầu tư hạ tầng thiết yếu ban đầu.

Các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện các quy định tại dự thảo Luật liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước được phân công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, bảo đảm tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật; các vấn đề lớn, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường:

Chính phủ thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, gn chính sách thuế với yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội dự án Luật này.

5. Về đề nghị xây dựng dự án Luật chứng khoán (sửa đổi):

Chính phủ thông qua các chính sách và đề nghị xây dựng dự án Luật theo Báo cáo đề nghị xây dựng dự án Luật của Bộ Tài chính, nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung, chính sách, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động, dẫn vn quan trọng của nn kinh tế. Chính phủ yêu cầu việc xây dựng dự án Luật cần chú ý đến yếu tan toàn của thị trường chứng khoán, bảo đảm cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp lập đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trình Quốc hội xem xét, thông qua vào năm 2019.

6. Về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước:

Chính phủ thông qua các chính sách và đề nghị xây dựng Nghị định này. Trên cơ sở các đnh hướng chính sách được báo cáo và thảo luận tại phiên họp, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, xây dựng Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý I năm 2018.

7. Về đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội:

Chính phủ thông qua các chính sách và đề nghị xây dựng Nghị định này. Thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm quản lý và tổ chức lễ hội chặt chẽ, khắc phục những hạn chế, bất cập thời gian qua như: các hiện tượng phản cảm, bạo lực xảy ra trong lễ hội hoặc các biểu hiện “thương mại hóa” lễ hội, nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở nước ta trong thời gian tới. Việc xây dựng Nghị định phải bảo đảm yêu cầu: Chủ thể của lễ hội là cộng đồng, tinh thần của lễ hội phải bảo đảm phát huy được giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; kinh phí tổ chức lễ hội theo phương châm xã hội hóa; cơ quan nhà nước giữ vai trò quản lý, định hướng nội dung hoạt động và giám sát, có các biện pháp để quản lý tốt lễ hội; quy định thống nhất đầu mối và trách nhiệm quản lý Nhà nước về lễ hội là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công.

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phi hp với các bộ, cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định nói trên trong Quý I năm 2018.

8. Về kết quả rà soát, đề nghị xây dựng các luật nhằm sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch theo Nghị quyết số 61/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017:

Việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo các nghị quyết của Chính phủ. Với tinh thần đó, Chính phủ yêu cầu:

a) Đối với các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh: (1) Các bộ đã có đề nghị xây dựng dự án luật, hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Tư pháp; (2) Các bộ đã có báo cáo kết quả rà soát nhưng chưa lập đề nghị xây dựng dự án luật hoặc chưa có báo cáo, khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án luật, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ xem xét tại phiên họp tháng 10 năm 2017 đbáo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018;

b) Đối với các luật cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ với dự án Luật Quy hoạch trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo Danh mục Bộ Tư pháp báo cáo tại Phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2017 chưa được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật Quy hoạch, yêu cầu các bộ chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật hoặc dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng các Luật để đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng bộ với dự án Luật Quy hoạch.

Thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Luật Giáo dục nghề nghiệp tại dự thảo Luật Quy hoạch; giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu đưa nội dung sửa đổi, bổ sung này vào dự thảo Luật Quy hoạch.

9. Về báo cáo rà soát pháp luật về đầu tư công:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập ni cộm của Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ tại Phiên họp tháng 9 năm 2017 để kịp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2017) theo trình tự trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại một kỳ họp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc, đề xuất sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP , Nghị định 136/2015/NĐ-CP , Nghị định 15/2015/NĐ-CP và các Nghị định liên quan, trình Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2017 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vướng mắc áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường để tạo thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công theo hướng, để tháo gvướng mắc khi quyết định chủ trương đầu tư công các dự án nhóm A có cấu phần xây dựng, cho phép áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đối với dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư cũng thực hiện theo tinh thn này.

10. Về kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:

Giao các Bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh và kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, chủ động đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, không phù hợp; tăng cường lấy ý kiến, đi thoại với doanh nghiệp, hiệp hội để tạo sự đồng thuận, tính minh bạch trong việc ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời với việc rà soát, chủ động sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định về kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2017.

Giao Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cập về điều kiện đầu tư kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính quốc gia;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTC
N, các PCN,
Trợ lý, Thư ký Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, PL (2b
).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Điều 8. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nhân lực của đất nước, ngành, địa phương, khả năng đầu tư của Nhà nước, khả năng huy động nguồn lực của xã hội;

b) Bảo đảm cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và cơ cấu vùng, miền; tính đa dạng, đồng bộ của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

a) Cơ cấu mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy mô đào tạo theo ngành, nghề, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

b) Phân bố các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo từng vùng, từng địa phương;

c) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

d) Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

a) Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch;

b) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam xây dựng và phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của bộ, ngành, địa phương mình và chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Xem nội dung VB
Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ Ban hành: 01/10/2016 | Cập nhật: 03/10/2016