Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định
Số hiệu: 20/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 31/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2016/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2013/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH VÀ PHÂN CẤP SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định s 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung mt s điu của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi một s điều của Nghị định s 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét Tờ trình s 79/TTr-UBND ngày 07/5/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Quy định thu phí sử dụng đường bộ đi với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến thảo luận của các đại biu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong thời gian HĐND tỉnh chưa ban hành nghị quyết mới về phân cấp sử dụng Quỹ, HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh xây dựng phương án sử dụng Quỹ và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện.

Điều 3. Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21/7/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ GTVT, Bộ Tài chính;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Đo
àn Đại biểu Quốc hội tnh;
-
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện;
- Th
ành ủy, HĐND, UBND TP. Nam Định;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu: VT VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Ban hành: 13/12/2013 | Cập nhật: 22/01/2014