Công văn 9235/BGTVT-KHĐT năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9235/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9235/BGTVT-KHĐT
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Vụ, Thanh tra Bộ;
- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.

Ngày 03/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đ thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung:

- Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với các dự án Cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài, các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án mua sắm trang thiết bị, các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

- Cho phép các dự án nhóm A đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư (bằng văn bản riêng hoặc trong quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch) và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng phần vốn đầu tư của Nhà nước thì không phải thực hiện lại quy trình, thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Hàng tháng báo cáo về Bộ kết quả thực hiện, giải ngân của từng dự án, các vướng mắc, kiến nghị đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Chủ động rà soát, đề xuất Bộ điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 16/6/2017 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

3. Trong quá trình triển khai gặp vướng mắc (nếu có), các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Bộ để có phương án xử lý.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

(Gửi kèm văn bản Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHĐT (05).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

Điều 10. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu dự án nhóm A (bao gồm cả các dự án khẩn cấp và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư công) thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Đầu tư công.

Xem nội dung VB