Công văn 6932/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2011 theo Nghị quyết 13/NQ-CP
Số hiệu: 6932/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6932/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2011 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện quy định tại Điểm c mục 7 Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản từ khoản kinh phí năm 2011 đã được bố trí nguồn nhưng chưa sử dụng vì thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 11/NQ-CP và đã được chuyển sang năm 2012 như sau:

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí mua sắm trong dự toán năm 2011 đã được chuyển nguồn sang năm 2012 để mua sắm theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành. Việc mua sắm phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện; nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để cùng phối hợp xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- VPCP;
- Sở TC, KBNN các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ:
- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp