Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND
Số hiệu: 5978/UBND-VH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đoàn Thanh Vinh
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5978/UBND-VH
V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo, tại Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020 có sai sót xin được đính chính lại như sau:

Tại Điều 2, phần hiệu lực thi hành của Quyết định này xin sửa lại là: “Quyết định này có liệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Thanh Vinh