Công văn 5444/TCHQ-VP năm 2017 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do VCCI tổng hợp
Số hiệu: 5444/TCHQ-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5444/TCHQ-VP
V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do VCCI tổng hợp

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Tài chính.

Thực hiện công văn số 504/TB-BTC ngày 20/7/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện kiến nghị của doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ, Tổng cục Hải quan xin báo cáo như sau:

1. Đối với kiến nghị số 12 Phụ lục 1 của Công ty TNHH Lê Quốc, Tp Hải Phòng về việc “Chi cục Hải quan cửa khu Hải Phòng khu vực I có công văn cho phép Cảng thực phẩm rau quả và tổng hợp Hùng Vương được tiếp nhận tàu thuyền, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4939/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2017 trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Lê Quốc. (Xin gửi kèm công văn).

2. Đối với kiến nghị số 4 Phụ lục 2 và kiến nghị số 98 phụ lục 3 của Công ty TNHH thương mại Nam Giang về việc “Chưa được thông quan lô hàng của Công ty do vướng mắc về hạn ngạch thuế quan” tại văn bản số 4969/VPCP-ĐMDN ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ:

Bộ Tài chính đã có công văn số 6836/BTC-CST ngày 25/5/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 3489/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2017 gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và Công ty TNHH thương mại Nam Giang, đồng thời kính gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo. (Xin gửi kèm công văn).

3. Đối với kiến nghị số 81 Phụ lục 3 của ông Phạm Trường Hạnh về việc “trên nhãn hàng phụ hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải có thông tin người nhập khẩu gây bất tiện cho KD” tại văn bản số 3677/VPCP-ĐMDN ngày 20/6/2017 của Văn phòng Chính phủ:

Bộ Tài chính đã có công văn số 9052/BTC-TCHQ ngày 06/7/2017 kính gửi Văn phòng Chính phủ. (Xin gửi kèm công văn).

4. Đối với kiến nghị số 82 Phụ lục 3 của bà Đặng Kim Anh về việc “hoàn tất thủ tục hải quan theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính” tại văn bản số 3678/VPCP-ĐMDN ngày 20/6/2017 của Văn phòng Chính phủ:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10782/BTC-TCHQ ngày 14/8/2017 (Xin gửi kèm công văn).

Tổng cục Hải quan kính chuyển để Văn phòng Bộ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình