Công văn 2679/SXD-GĐ năm 2014 đính chính đơn giá công tác trong đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hiệu: 2679/SXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Tạ Quốc Trưởng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ
XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2679/SXD-GĐ
V/v đính chính đơn giá một số công tác trong đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 20/4/2009, UBND tỉnh Bà Rịa - VũngTàu ra Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị và đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do sơ suất của đơn vị tư vấn lập đơn giá, trong tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tập II) có một số sai sót về nhân công và vật liệu của một số công tác. Sở Xây dựng xin đính chính các sai sót trên như sau:

- Tại trang 13: CX.21111 - Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm xăng. Cột nhân công đã in là 91.126, nay sửa lại là 9.122 (đơn vị tính đ/100 m2/lần);

- Tại trang 23: CX. 26111 - Thay đất phân chậu cảnh. Cột nhân công đã in là 86.671, nay sửa lại là 866.710 (đơn vị tính đ/100 chậu/lần);

- Tại trang 28: CX.31151 - Duy trì cây bóng mát loại 3. Cột vật liệu đã in là 1.177, nay sửa lại là 1.414 (đơn vị tính đ/cây/năm).

Sở Xây dựng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị lưu ý khi sử dụng tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu trên để lập dự toán và thanh, quyết toán khối lượng công việc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ SXD (b/cáo - eOffice);
- Website SXD;
- Lưu: VT, Giám định (GĐ3).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quốc Trưởng