Công văn 2422/BNN-ĐMDN ý kiến về phương án quản lý, sử dụng đất và triển khai thực hiện làng chè sinh thái Việt Mông tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây
Số hiệu: 2422/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Quang Tuấn
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/BNN-ĐMDN
V/v: Ý kiến về phương án quản lý, sử dụng đất và việc triển khai thực hiện làng chè sinh thái Việt Mông tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1382/STNMT-ĐKTK ngày 20/4/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội về việc đề nghị cho ý kiến về phương án quản lý, sử dụng đất và việc triển khai thực hiện làng chè sinh thái Việt Mông tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Nhất trí với ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 5117/UBND-NN ngày 17/6/2011: "giao cho UBND thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì phối hợp với Công ty cổ phần Việt Mông (đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án làng chè sinh thái Việt Mông …) quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích toàn bộ diện tích còn lại theo quy hoạch làng chè sinh thái Việt Mông đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND Thành phố Hà Nội) phê duyệt tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 04/7/2008".

- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tham mưu cho UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng thu hồi diện tích đất thuộc Nông trường Việt Mông trước đây đang do các tổ chức, cá nhân nhận khoán theo hợp đồng nay bị chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái phép để làm thủ tục cho Công ty Cổ phần Việt Mông thuê theo quy định của Luật đất đai.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND Thành phố Hà Nội
- Bộ trưởng (để b/c);
- Công ty CP Việt Mông;
- Lưu: VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG-TRƯỞNG BAN
PHÓ VỤ TRƯỞNG-PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NN
Đinh Quang Tuấn