Công văn 239/HĐND-TH1 năm 2017 đính chính Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND
Số hiệu: 239/HĐND-TH1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Giang Hậu
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/HĐND-TH1
V/v: Đính chính nghị quyết

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp t
nh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực các huyện, thành, thị ủy;
- HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện;

Do sơ suất trong khâu đánh máy, Thường trực HĐND tỉnh đính chính sai sót trong Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Tại điểm b, c khoản 1, 2 Điều 1 của Nghị quyết viết là:

“b) Nghị quyết của HĐND cấp huyện, quyết định của HĐND cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản.

c) Nghị quyết của HĐND cấp xã, quyết định của HĐND cấp xã: 6 triệu đồng/văn bản.”.

Nay sửa lại là:

“b) Nghị quyết của HĐND cấp huyện, quyết định của UBND cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản.

c) Nghị quyết của HĐND cấp xã, quyết định của UBND cấp xã: 6 triệu đồng/văn bản.”../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử t
nh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Vũ Giang Hậu