Công văn 2375/UBND-ĐTMT về chủ trương bồi thường, hỗ trợ đối với dự án nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2375/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/UBND-ĐTMT
Về chủ trương bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tư pháp;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3900/STC-BVG ngày 08 tháng 5 năm 2012 về chủ trương bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án mở rộng đường và hẻm trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để thực hiện thống nhất đối với các dự án nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn thành phố nhằm mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân tại các khu dân cư, thông qua việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị; Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án nâng cấp, mở rộng hẻm theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau:

1. Khi thực hiện các dự án, công trình nâng cấp, mở rộng hẻm, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được chủ động xây dựng các phương thức khác nhau để thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm như: vận động nhân dân hiến đất (một phần hoặc toàn bộ), nhà nước đầu tư toàn bộ hạ tầng hoặc nhân dân đóng góp một phần,… cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng.

2. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong một số trường hợp:

a) Về bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và các khoản hỗ trợ khác:

- Đối với các trường hợp giải tỏa toàn bộ (kể cả trường hợp giải tỏa một phần nhưng phần diện tích còn lại không thể xây dựng lại và người dân có cam kết đề nghị giải tỏa toàn bộ): được tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

- Đối với các trường hợp nhà đất bị giải tỏa một phần (bị xẻ dọc nhà) có vị trí mặt tiền đường hoặc vị trí trong hẻm và ở đầu hẻm: được tính hỗ trợ bằng 80% đơn giá đất ở để tính bồi thường của trường hợp giải tỏa toàn phần theo đơn giá bồi thường được duyệt, tài sản trên đất và các khoản hỗ trợ khác thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Về bố trí tái định cư: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ: Trường hợp nếu phải thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở hoặc trường hợp phải tính hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi một phần mà bị xẻ dọc nhà có tính hỗ trợ về đất thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải có thông báo thu hồi đất trước khi báo cáo, trình duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định; đối với các trường hợp không tính bồi thường, hỗ trợ về đất thì không phải lập thủ tục thu hồi đất.

d) Nguồn vốn thực hiện: giao Ủy ban nhân dân quận, huyện cân đối, sử dụng từ nguồn vốn của dự án, công trình để thực hiện.

3. Thời hiệu áp dụng: được áp dụng cho các dự án công trình nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn thành phố kể từ ngày ký Công văn này; không áp dụng hồi tố đối với các trường hợp đã thực hiện dự án, công trình mở rộng hẻm trước ngày ký Công văn này.

4. Đối với các dự án nâng cấp, mở rộng đường, nhất là các tuyến giao thông nông thôn; nếu Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thì được áp dụng theo Công văn này để thực hiện.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản báo cáo, đề xuất gửi các Sở, ngành chức năng có liên quan để được hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì các Sở, ngành có ý kiến đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Ban Thường trực UBMTTQ/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Quản lý ĐTXDCT Nâng cấp đô thị TP;
- Thanh tra TP; VP Tiếp công dân TP;
- Ban Bồi thường, GPMB các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT/VB) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín