Chỉ thị 6925/CT-BNN-KH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017
Số hiệu: 6925/CT-BNN-KH Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6925/CT-BNN-KH

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công được giao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng ủy quyền quản lý dự án, hợp phần dự án; chủ dự án, chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017

a) Đối với dự án sử dụng vn Ngân sách nhà nước, yêu cầu chủ đầu tư:

- Dự án hoàn thành năm 2017: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân trước ngày 31/12/2017; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao, quyết toán công trình.

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung nghim thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán; giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016 được phép kéo dài và kế hoạch vốn năm 2017.

- Dự án dự kiến khởi công mới năm 2018: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư đủ thành phần nội dung, đảm bảo chất lượng; trình Bộ trước ngày 10/10/2017 để thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/10/2017.

- Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng kế hoạch vốn trung hạn bố trí thấp hơn so với tổng mức đầu tư đã được duyệt do không cân đối được nguồn hoặc do thực hiện tiết kiệm theo chủ trương của Chính phủ, chủ đầu tư phải báo cáo UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền huy động các nguồn vốn khác để hoàn thành dự án; trường hợp không huy động đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt, thực hiện rà soát, cắt giảm quy mô; trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án theo chỉ đạo tại văn bản số 4790/BNN-KH ngày 12/6/2017. Các dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 2.c Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với phần công việc còn lại, báo cáo Bộ xem xét quyết định trên cơ sở cân đối kế hoạch vốn trung hạn và không gây nợ đọng XDCB.

b) Đối với dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, yêu cầu chủ đầu tư:

- Dự án sử dụng vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài: Tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; tổ chức nghiệm thu, thanh toán và hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn kế hoạch năm 2016 được kéo dài trước ngày 31/12/2017.

- Dự án đã được giao kế hoạch năm 2017 (05 dự án chuyển tiếp): Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và hồ sơ thanh quyết toán để giải ngân vốn.

- Dự án mở mới giai đoạn 2017-2020: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư đủ thành phần nội dung, đảm bảo chất lượng trình Bộ phê duyệt. Dự án phê duyệt trước ngày 30/9/2017 sẽ được xem xét bố trí vốn khởi công trong năm 2017; dự án phê duyệt trước ngày 30/10/2017 sẽ được xem xét bố trí vốn khởi công trong năm 2018.

c) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, yêu cầu các Ban CPO Thủy lợi, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ban Quản lý Đầu tư và XDTL 9 và các chủ dự án nước sạch:

- Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định trong nước và nhà tài trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ thiết kế các tiểu dự án do chủ đầu tư trình, phải có ý kiến bằng văn bản để các chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận được các văn bản, tờ trình xin ý kiến của chủ đầu tư về các nội dung liên quan đến hợp đồng, công tác lựa chọn nhà thầu và các nội dung khác, chủ dự án phải có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc báo cáo Bộ xem xét giải quyết, lấy ý kiến nhà tài trợ theo quy định.

- Không quá 04 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của chủ đầu tư, chủ dự án phải hoàn thành thủ tục giải ngân để kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các tiểu dự án.

- Trước ngày 31/8/2017 tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình thực hiện để xem xét điều hoà vốn giữa các dự án, tiểu dự án; ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành, kết thúc hiệp định trong năm 2017 và các dự án giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn được giao (gồm đợt 1 và đợt 2) đến ngày 30/6/2017 (theo chỉ đạo của Bộ tại văn bản số 1543/BNN-KH ngày 21/02/2017).

d) Đối với các chủ đầu tư:

- Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ thiết kế - dự toán hợp lệ, phải thẩm định phê duyệt xong theo quy định.

- Giảm tối thiểu 1/2 thời gian các công đoạn (đánh giá, thẩm định, phê duyệt, thương thảo và ký kết hợp đồng) trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Trong vòng 03 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, hoàn thiện đầy đủ thủ tục thanh toán vốn đầu tư gửi Kho bạc nhà nước thanh toán cho nhà thầu, không để dồn thanh toán vào cuối năm đồng thời phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước xử lý các vướng mắc trong quá trình kiểm soát chi.

- Phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực làm việc với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo điều kiện thi công; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và Bộ xem xét giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Các dự án đến ngày 30/7/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm sẽ xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch; đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm sẽ không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017, đồng thời Bộ sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện, giải ngân.

2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Các đơn vị được Bộ giao chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình: Phát triển kinh tế thủy sản bền vững; Phát triển lâm nghiệp bền vững; Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: phối hợp với các Bộ, ngành, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, các đơn vị đầu mối thẩm định thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Theo nhiệm vụ được phân công, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn kế hoạch được giao; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; phối hợp với Vụ Kế hoạch báo cáo Bộ cân đối, điều hòa nguồn vốn, bố trí vốn phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các dự án.

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế, dự toán. Giảm tối thiểu 1/3 thời gian theo quy định về thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán của dự án, tiểu dự án hoặc hạng mục công trình kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả báo cáo thẩm tra, phản biện nếu có).

- Vụ Kế hoạch theo dõi, rà soát tình hình tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Bộ. Trong tháng 8 năm 2017 rà soát, đề xuất Bộ điều chuyển vốn năm 2017 đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với vốn kế hoạch.

- Căn cứ kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 của từng dự án, từng chủ đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan trình Bộ: đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu chủ đầu tư vào cuối năm gắn với việc kiểm điểm trách nhiệm giải ngân vốn chậm, không hết kế hoạch vốn; hình thức kỷ luật hoặc thay thế đối với cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, suy thoái đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và đúng quy định của Pháp luật.

b) Các chủ đầu tư, chủ dự án:

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

- Xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án. Thay thế kịp thời những viên chức và người lao động yếu kém về năng lực, trình độ hoặc gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ.

- Với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, chủ dự án; đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 4764/CT-BNN-XD ngày 9/6/2017 của Bộ về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh một số nội dung trong hoạt động đấu thầu và trách nhiệm trong quản lý dự án ODA các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.

4. UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ ủy quyền quản lý dự án có trách nhiệm

- Chủ động tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đúng tiến độ đã phê duyệt. Bộ sẽ xem xét điều chuyển vốn của các gói thầu chậm bàn giao mặt bằng cho các gói thầu khác hoặc dự án, tiểu dự án khác có đủ điều kiện về mặt bằng thi công.

- Bố trí đủ và kịp thời vốn đối ứng cho các dự án, tiểu dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án và Hiệp định đã ký; Bộ sẽ điều chuyển phần vốn nước ngoài không đủ điều kiện giải ngân do thiếu vốn đối ứng cho các dự án, tiểu dự án khác có tiến độ thực hiện nhanh hơn.

- Chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan, giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ.

- Chỉ đạo rà soát các thủ tục về đầu tư xây dựng, loại bỏ các thủ tục không cần thiết trong công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.

- Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các chủ đầu tư tiểu dự án đẩy nhanh tiến đthực hiện và giải ngân.

- Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Tỉnh về việc vi phạm tiến độ thực hiện, giải ngân, quản lý vốn đầu tư công và công tác đấu thầu đối với dự án được giao quản lý.

5. Công tác lập theo dõi, đánh giá và thực hiện vốn đầu tư công.

- Trước ngày 20 hàng tháng, chủ dự án, chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2017 qua phần mềm MIC (http://mic.mard.gov.vn) của Bộ và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin báo cáo.

- Trước ngày 25 hàng tháng, Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2017 trình Bộ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo Chính phủ.

- Căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2017 và yêu cầu tiến độ của từng dự án, các chủ đầu tư, chủ dự án tính toán lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đảm bảo tính khả thi khi thực hiện.

- Vụ Kế hoạch, các Tổng cục, Cục, chủ đu tư rà soát lại thông tin các dự án, cập nhật đầy đủ trên hệ thống thông tin trực tuyến quản lý đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; UBND các tỉnh, thành phố được Bộ Nông nghiệp và PTNT ủy quyền quản lý các dự án; các chủ dự án và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài Chính;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- S
NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Ban: CPO, QLĐT và XDTL
10;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, KH(200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

 

2. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
...
c) Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ đối với các dự án Cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài, các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án mua sắm trang thiết bị, các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Xem nội dung VB