Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh Cao Bằng ban hành
Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 21  tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP NGÀY 03/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư.

b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư:

- Tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định tại các Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi các Quyết định giao vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý đối với những trường hợp chậm trễ thông báo và giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

- Được phép bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30 tháng 9 năm 2017.

- Đối với các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ nếu đáp ứng các tiêu chí sau: (i) Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp; (iii) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền.

c) Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ đối với các các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án mua sắm trang thiết bị, các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đi ngân sách nhà nước.

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư:

- Khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2017;

- Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 và kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các dự án đến hết tháng 8 năm 2017 đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, các chủ đầu tư khẩn trương có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất với Trung ương.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh hằng tháng theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các đơn vị chủ đầu tư.

- Trong tháng 9 năm 2017, có báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2018, riêng đối với nguồn vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017 thì đánh giá khả năng giải ngân đến 31/12/2017, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình các bộ, ngành trung ương quyết định phương án điều chỉnh, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công năm 2017.

c) Kho bạc Nhà nước Cao Bằng thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

3. Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm:

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin trực tuyến tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn sử dụng để cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, đảm bảo đúng với quy định pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát lại thông tin các dự án trên Hệ thống, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và kiên quyết loại bỏ khỏi Hệ thống những dự án không cập nhật đúng thủ tục theo quy định hiện hành.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư:

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hp pháp. Trường hợp phát hiện thì xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác.

- Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đgửi các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

b) Sở Tài chính:

Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Trên cơ sở kết quả giải ngân những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh mức vốn kế hoạch năm 2018 sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng sở, ban, ngành, địa phương. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, kiên quyết không btrí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

d) Sở Xây dựng: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

đ) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các bộ, ngành và địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 70/NQ-CP và Chỉ thị này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP và Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:

- Các sở, ban,ngành (có ds kèm theo);
- UBND các huyện thành phố (có ds kèm theo);
- Các đơn vị chủ đầu tư (có ds kèm theo);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP, cV NCTH;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh