Hệ thống văn bản pháp luật về Xây dựng nhà ở, đô thị

Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020 Ban hành: 01/07/2020 | Cập nhật: 22/07/2020

Lệnh công bố Luật Kiến trúc 2019 Ban hành: 27/06/2019 | Cập nhật: 30/07/2019

Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017 Ban hành: 05/12/2017 | Cập nhật: 19/12/2017

Lệnh công bố Luật kinh doanh bất động sản 2014 Ban hành: 08/12/2014 | Cập nhật: 13/12/2014

Lệnh công bố Luật nhà ở 2014 Ban hành: 08/12/2014 | Cập nhật: 13/12/2014

Lệnh công bố Luật xây dựng 2014 Ban hành: 26/06/2014 | Cập nhật: 29/07/2014

Lệnh công bố Luật quy hoạch đô thị 2009 Ban hành: 29/06/2009 | Cập nhật: 17/08/2009

Lệnh công bố Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 Ban hành: 12/07/2006 | Cập nhật: 15/12/2007

Lệnh công bố Luật nhà ở năm 2005 Ban hành: 09/12/2005 | Cập nhật: 17/12/2007

Lệnh công bố Luật xây dựng 2003 Ban hành: 10/12/2003 | Cập nhật: 26/12/2007