Hệ thống văn bản pháp luật về Xây dựng nhà ở, đô thị

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1994 Ban hành: 19/05/1994 | Cập nhật: 02/07/2010

Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1992 Ban hành: 31/07/1992 | Cập nhật: 02/07/2010

Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1991 Ban hành: 29/06/1991 | Cập nhật: 07/01/2010

Pháp lệnh Nhà ở năm 1991 Ban hành: 06/04/1991 | Cập nhật: 08/01/2010