Hệ thống văn bản pháp luật về Văn hóa , thể thao, du lịch

Lệnh công bố Luật Thanh niên 2020 Ban hành: 30/06/2020 | Cập nhật: 22/07/2020

Lệnh công bố Luật Thư viện 2019 Ban hành: 03/12/2019 | Cập nhật: 18/12/2019

Lệnh công bố Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 Ban hành: 25/06/2018 | Cập nhật: 26/07/2018

Lệnh công bố Luật Du lịch 2017 Ban hành: 29/06/2017 | Cập nhật: 05/08/2017

Lệnh công bố Luật Quảng cáo 2012 Ban hành: 02/07/2012 | Cập nhật: 23/08/2012

Lệnh công bố Luật điện ảnh sửa đổi năm 2009 Ban hành: 29/06/2009 | Cập nhật: 17/08/2009

Lệnh công bố Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009 Ban hành: 29/06/2009 | Cập nhật: 17/08/2009

Lệnh công bố Luật thể dục, thể thao 2006 Ban hành: 12/12/2006 | Cập nhật: 20/07/2009

Lệnh công bố Luật điện ảnh 2006 Ban hành: 12/07/2006 | Cập nhật: 15/12/2007

Lệnh công bố Luật du lịch 2005 Ban hành: 27/06/2005 | Cập nhật: 17/12/2007

Lệnh công bố Pháp lệnh Quảng cáo 2001 Ban hành: 30/11/2001 | Cập nhật: 26/12/2007

Lệnh công bố Luật Di sản văn hoá 2001 Ban hành: 12/07/2001 | Cập nhật: 26/12/2007

Lệnh công bố Pháp lệnh Thể dục thể thao năm 2000 Ban hành: 09/10/2000 | Cập nhật: 14/12/2007

Lệnh công bố Pháp lệnh du lịch 1999 Ban hành: 20/02/1999 | Cập nhật: 14/12/2007