Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030”
Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THC HIN ĐỀ ÁN “ĐÀO TO BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Ở NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2030”

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu chung

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài nhằm bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ, nguồn nhân lực chất lượng cao, nòng cốt cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn văn hóa nghệ thuật của tỉnh, của đất nước.

2. Mc tiêu c thể

Đến năm 2030, lựa chọn, giới thiệu cử đi đào tạo ở nước ngoài 02 thạc sĩ; 03 cử nhân; 01 trung cấp và bồi dưỡng ngắn hạn cho khoảng 3 người là giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh.

3. Lĩnh vực và ngành đào tạo

Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật thuộc 3 lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu.

4. Thời gian thực hiện

Từ năm 2017 đến khi Đề án kết thúc.

5. Đối tượng và trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Đào tạo trình độ đại học cho các đối tượng của tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

- Học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện hoặc đoạt giải thưởng quốc gia, khu vực, quốc tế.

- Học sinh, sinh viên xuất sắc thuộc chương trình đào tạo tài năng tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật được lựa chọn để gửi đi đào tạo ở nước ngoài với cùng trình độ hoặc trình độ cao hơn.

b) Đào tạo trình độ thạc sĩ cho các đối tượng của tỉnh Cà Mau: sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước có nguyện vọng đi học tập ở nước ngoài để về phục vụ tại địa phương.

c) Đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên, giáo viên của tỉnh Cà Mau hoặc các đối tượng là lưu học sinh tốt nghiệp đại học, thạc sĩ của tỉnh Cà Mau ở nước ngoài với kết quả học tập đạt loại xuất sắc và được cơ sở đào tạo nước ngoài nhận đào tạo chuyển tiếp trình độ tiến sĩ.

d) Đào tạo trình độ trung cấp cho đối tượng của tỉnh Cà Mau là học sinh văn hóa nghệ thuật có năng khiếu, tài năng đặc biệt.

đ) Cử đi thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn cho các đối tượng của tỉnh Cà Mau: văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan trong nước và quốc tế đi thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn tại các đơn vị nghệ thuật ở nước ngoài để nâng cao trình độ biểu diễn.

6. Tổ chức thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất, xét chọn, giới thiệu ứng viên dự tuyển của địa phương để tham gia Đề án khi có chỉ tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” của tỉnh Cà Mau, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, TT&DL (báo cáo);
- Cạc Sở: VHTTDL, GDĐT; NV;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm CB-TH;
- VXT;
- Lưu: VT, VXT41.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân