Kế hoạch 6943/KH-UBND năm 2016 triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 6943/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6943/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI DÁN TEM NIÊM PHONG, KẸP CHÌ ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về quy định thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2624/TTr-CT ngày 15/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Chống tiêu cực trong việc mua, bán hóa đơn của các cơ sở kinh doanh xăng dầu; tăng cường tính tự giác và gắn trách nhiệm có tính bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong việc cung cấp hóa đơn khi bán hàng hóa cho người tiêu dùng.

- Quản lý chặt chẽ sản lượng xăng, dầu thực tế bán ra làm căn cứ kê khai thuế phải nộp đảm bảo đúng quy định, chống thất thu ngân sách và hạn chế việc sử dụng mua bán xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc; tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong tỉnh tăng sản lượng xăng dầu tiêu thụ, góp phần tăng thu ngân sách.

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

II. YÊU CẦU

Thực hiện giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua việc quản lý đồng hồ xăng dầu đo đếm khối lượng tổng trên cột đo xăng dầu (sau đây gọi tắt là đồng hồ xăng dầu) của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế, pháp luật liên quan đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; đảm bảo khách quan, bình đẳng, công bằng về nghĩa vụ thuế giữa các cơ sở kinh doanh xăng dầu;

- Có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan trên địa bàn; phải có sự chỉ đạo thống nhất của các cơ quan quản lý cấp trên;

- Thực hiện đồng bộ đối với tất cả cột đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; giải pháp ổn định, lâu dài, dễ kiểm tra, dễ thực hiện, có hiệu quả và được sự đồng tình của toàn xã hội.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

- Rà soát, thống kê chính xác số lượng doanh nghiệp, cửa hàng, số lượng cột đo xăng, dầu trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm cuối tháng 11/2016: Cục Thuế tỉnh phối hp với Sở Công Thương thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/12/2016.

- Căn cứ số lượng cột đo xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh chịu trách nhiệm đặt in mẫu tem niêm phong và đặt mua chì, dây. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/12/2016.

2. Phổ biến, tuyên truyền

- Thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết về mục đích và ý nghĩa của việc dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch.

- Cục Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến đến từng cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về Quy định thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và Kế hoạch triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/12/2016.

3. Triển khai thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường) và các đơn vị liên quan. Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ số lượng cột đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh và phối hợp với các đơn vị nêu trên để quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành triển khai thực hiện việc dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu được nhanh chóng, phù hợp và hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra.

- Quy định rõ về quy cách dán tem đối với từng cột đo xăng dầu; phân công địa bàn cho từng Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì; quy định tiến độ, thời gian thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì. Thông báo Kế hoạch triển khai thực hiện việc dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết để phối hợp thực hiện.

- Họp Đoàn kiểm tra liên ngành để thống nhất nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì tại các cửa hàng xăng dầu theo địa bàn đã phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành khi triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu:

+ Hướng dẫn vị trí và kỹ thuật dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu.

+ Dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu.

+ Lập biên bản về tình trạng niêm phong, kẹp chì đồng hồ tổng cột đo xăng dầu; thực hiện ghi chỉ số trên đồng hồ xăng dầu tại thời điểm niêm phong, kẹp chì; chốt số lượng xăng dầu bán ra, số lượng xăng dầu tồn kho tại thời điểm dán tem niêm phong, kẹp chì; chốt hóa đơn bán hàng đã sử dụng, chưa sử dụng, số hóa đơn cuối cùng đã viết của cơ sở kinh doanh xăng dầu tại thời điểm dán tem niêm phong, kẹp chì. (Mu biên bản do Cục Thuế tỉnh xây dựng).

Các nội dung trên do Cục Thuế tỉnh chủ trì, phi hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Triển khai ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì tất cả các cột đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 25/01/2017.

4. Công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu sau dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu

- Cơ quan Thuế định kỳ hàng quý hoặc đột xuất tổ chức ghi chỉ số trên đồng hồ xăng dầu của từng cột đo, xác định lượng xăng, dầu bán ra của cơ sở kinh doanh xăng dầu để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ khai thuế, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong việc kê khai và nộp thuế. Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý tháo dỡ tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu hoặc làm rách, hỏng nhưng không báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế và các quy định của pháp luật về thuế.

- Cơ quan Thuế thường xuyên phối hp với Sở Công Thương cung cấp danh sách doanh nghiệp mới thành lập đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu để Cục Thuế tỉnh kịp thời đưa ngay vào diện quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu mới thành lập; kiểm tra giám sát các trường hợp nghỉ kinh doanh; đóng mã số thuế đối với các trường hợp bỏ kinh doanh; theo dõi, tổng hợp các cơ sở kinh doanh mới ra kinh doanh để tiến hành dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu theo quy định.

- Hàng năm, cơ quan Thuế các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng, thu thập và xử lý thông tin, khảo sát và điều tra thực tế, kiểm tra hồ sơ khai thuế từ đó có biện pháp quản lý thuế phù hợp đối với từng cơ sở kinh doanh xăng dầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cc Thuế tỉnh

- Làm cơ quan chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu, hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện về công tác quản lý thuế đối với các đơn vị sau khi dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu; xử lý các vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung của giải pháp quản lý thuế thông qua việc dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu gắn với nội dung về thực hiện chính sách, pháp luật về thuế. Kịp thời giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu khi triển khai thực hiện giải pháp dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu.

- y quyền và giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành gồm cán bộ, công chức các sở, ngành, đơn vị: Cục Thuế (bao gồm cả các Chi cục Thuế trực thuộc), Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và các đơn vị liên quan, tổ chức dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Sau khi dán tem niêm phong, kẹp chì, định kỳ hàng tháng/quý tiến hành kiểm tra chốt số liệu trên đồng hồ xăng dầu đo đếm khối lượng tổng trên cột đo xăng dầu để xác định lượng xăng, dầu bán ra trong kỳ thông qua chỉ số đầu kỳ và cuối kỳ. Qua đó, đối chiếu với hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đối chiếu hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp, nếu có sai lệch thì tiến hành truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

- Công khai số điện thoại, số fax, địa chỉ email trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang tin điện tử Cục Thuế tỉnh để các tổ chức kinh doanh xăng dầu liên hệ kịp thời khi phát hiện tem bị rách, hỏng hoặc sửa chữa các cột bơm cần phải dán lại tem, kẹp chì.

- Tính toán và đề xuất kinh phí tổ chức thực hiện, gửi Sở Tài chính để tham mưu và trình UBND tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đề xuất vị trí dán tem, thời điểm kiểm tra đối với tem đang dán trên đồng hồ xăng dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Cử cán bộ tham gia để Cục Thuế tỉnh quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của tt cả các cơ sở kinh doanh xăng du trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Công Thương

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền.

- Thường xuyên cung cấp cho Cục Thuế tỉnh danh sách các doanh nghiệp mới thành lập đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (tên doanh nghiệp, địa chỉ cơ sở kinh doanh xăng du) đCục Thuế tỉnh chỉ đạo Đoàn kim tra liên ngành thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì ngay sau khi điểm bán xăng dầu đi vào hoạt động.

- Cử cán bộ tham gia để Cục Thuế tỉnh quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi về mục đích, ý nghĩa và các nội dung của Kế hoạch triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian chun bị, triển khai dán tem và sau khi dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

5. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh xăng dầu

- Các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm liên ngành thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu, cung cấp cho Đoàn kiểm tra liên ngành các tài liệu, số liệu cần thiết tại thời đim dán tem niêm phong, kẹp chì đng h xăng du đ ghi Biên bản phục vụ cho công tác quản lý nhà nước theo quy định.

- Sau khi đã dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của cột đo xăng dầu, các cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm bảo quản tem niêm phong, kẹp chì an toàn, không được tự ý tháo dỡ, làm hỏng tem niêm phong, kẹp chì gây khó khăn cho việc quản lý hoạt động của đồng hồ xăng dầu nhằm trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế. Trường hp cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định trên, cơ quan Thuế sẽ xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Trong trường hợp các cột đo xăng dầu phải sửa chữa liên quan đến việc tháo dỡ tem niêm phong, kẹp chì, các cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo cơ quan Thuế bằng văn bản trước khi sửa chữa để cơ quan Thuế xác nhận lượng xăng dầu tiêu thụ đến thời điểm sửa chữa và dán tem niêm phong, kẹp chì sau khi hoàn thành việc sửa chữa.

- Trường hợp tem niêm phong bị rách, hỏng do nguyên nhân khách quan hoặc đồng hồ xăng dầu không hoạt động, các cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp để có biện pháp giải quyết theo quy định; nếu các tchức cá nhân không thông báo kịp thời thì hành vi trên được xem là hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu; khi bán xăng, dầu phải xuất đầy đủ hóa đơn theo quy định cho người mua. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai thuế, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

6. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra liên ngành

- Hướng dẫn, phổ biến Quyết định về quy định thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để các cơ sở kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và ký cam kết.

- Thực hiện theo nhiệm vụ và quyền hạn được phân công; không được cản trở, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của cơ sở kinh doanh xăng dầu; đảm bảo dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đạt hiệu quả.

Yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo kịp thời về Cục Thuế tỉnh để đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế;
- TT Tnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tnh; Công an tỉnh;
- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi Cục QLTT - Sở Công Thương;
- Chi Cục TCĐLCL - Sở Khoa học và Công nghệ;
- Trung tâm KT TCĐLCL - Sở Khoa học và Công nghệ;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTbngoc46.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ