Quyết định 2456/QĐ-UBND năm 2016 về quy định thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 2456/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2456/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2624/TTr-CT ngày 15/11/2016 về việc đề nghị ban hành Quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- T
ng cục Thuế;
- TT Tỉnh ủy;
TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chi Cục QLTT - Sở Công Thương;

- Chi Cục TCĐLCL - Sở Khoa học và Công nghệ;
- Trung tâm KT TCĐLCL - Sở Khoa học và Công nghệ;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- VP
UB: PCVP, các phòng n/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTbngoc47.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(kèm theo Quyết định s
ố 2456/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc thực hiện quản lý đồng hồ xăng dầu đo đếm khối lượng tổng trên cột đo xăng dầu (sau đây gọi tắt là đồng hồ xăng dầu), được áp dụng một số quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu để làm cơ sở quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; quy định việc chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh khi thực hiện giải pháp quản lý đồng hồ xăng dầu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (gọi chung là cơ sở kinh doanh xăng dầu).

2. Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh xăng du.

Điều 3. Quản lý đồng hồ xăng dầu

1. Đồng hồ xăng dầu là phương tiện đo được áp dụng các biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định theo quy định tại Mục 23, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 ca B trưng Bộ Khoa học và Công nghệ quy đnh về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

2. Thực hiện quản lý về đo lường trong kinh doanh xăng dầu đối với đồng hồ xăng dầu được áp dụng theo Điều 5, Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

3. Cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phm hàng hóa.

Điều 4. Thực hiện quản lý thuế thông qua quản lý đồng hồ xăng dầu

1. Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng thực tế số lượng xăng dầu mua vào, bán ra và phù hợp với chỉ số của đồng hồ xăng dầu (chỉ số đầu kỳ và cuối kỳ) theo từng cột đo xăng dầu; cơ quan Thuế căn cứ chỉ số đầu kỳ và cuối kỳ của đồng hồ xăng dầu làm cơ sở xác định thực tế lượng xăng dầu bán ra. Trường hợp kê khai không khớp đúng thực tế thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu là một biện pháp quản lý đồng hồ xăng dầu được quy định tại Điều 3 Quy định này để xác định chính xác chỉ số đu kỳ, chỉ số cuối kỳ trên đồng hồ xăng dầu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế và quản lý nhà nước có liên quan đi với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

3. Việc dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu không làm cản trở và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở kinh doanh xăng dầu, phải dễ thực hiện, dễ kiểm tra, hiệu quả quản lý.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thuế tỉnh

a) Phối hp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua quản lý đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để các doanh nghiệp và nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

b) Phối hợp vi Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kthuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi thực hiện quản lý đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo quy định pháp luật đo lường trong kinh doanh xăng du.

c) Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Cục Thuế tỉnh (và các Chi cục Thuế trực thuộc), Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi), tổ chức dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu và khi có dấu hiệu vi phạm trong đo lường dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế.

d) Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất tổ chức ghi chỉ số trên đồng hồ xăng dầu của từng cột đo, xác định lượng xăng, dầu bán ra của cơ sở kinh doanh xăng dầu để kim tra, đối chiếu với hồ sơ khai thuế, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong việc kê khai, nộp thuế. Trường hp phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý tháo dỡ tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu hoặc làm rách, hỏng nhưng không báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế và các quy định của pháp luật về thuế.

2. Sở Công Thương

a) Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quản lý đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra xăng dầu lưu thông trên thị trường, các quy định về vận chuyển xăng dầu, số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, bồn chứa, hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

c) Thông báo cho Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) về các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mới thành lập đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh thực hiện:

Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về quản lý đồng hồ xăng dầu, quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp quản lý và tổ chức dán tem niêm phong, kẹp chì đng h xăng du.

Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

b) Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường xăng dầu; tổ chức kiểm định đồng hồ xăng dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng dầu theo chu kỳ kinh doanh cột đo xăng dầu.

4. Sở Tài chính

a) Thực hiện việc quản lý giá xăng dầu trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

b) Thông báo về giá cả thị trường của một số sản phẩm xăng, dầu theo từng thi điểm để cơ quan Thuế tham khảo, xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua đối với các cơ sở kinh doanh kê khai thuế không trung thực.

5. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các ngành có liên quan ở huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn phối hp với cơ quan Thuế tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng các quy định tại Quy định này theo pháp luật hiện hành.

6. Cơ sở kinh doanh xăng dầu

a) Chấp hành các quy định tại Quy định này và quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng dầu. Trường hợp tự ý tháo dỡ tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu hoặc làm rách, hỏng mà không báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì sẽ chịu xử lý theo quy định của pháp luật thuế và các quy định khác có liên quan.

b) Thực hiện theo các quy định của Luật Kế toán, Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán, Luật Thuế. Khi bán xăng, dầu phải xuất hóa đơn theo quy định cho người tiêu dùng. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.

c) Khi phát hiện kết quả đo lường xăng dầu không bảo đảm yêu cầu theo quy định hoặc trường hợp cột đo xăng dầu bị hư hỏng, phải tiến hành hiệu chỉnh, sửa chữa, thay thế các chi tiết, bộ phận, chức năng đã được niêm phong hoặc kẹp chì thì dừng việc sử dụng; tuyệt đối không tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì của cột đo xăng dầu và có văn bản gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp trước khi sửa chữa để cơ quan Thuế xác nhận lượng xăng dầu tiêu thụ đến thời điểm sửa chữa và dán tem niêm phong, kẹp chì sau khi hoàn thành việc sửa chữa.

Trường hp cơ sở kinh doanh xăng dầu khi sang, chuyển hoặc súc bồn bể chứa xăng dầu phải ghi chép vào sổ nhật ký, chốt chỉ số trên đồng hồ xăng dầu tại thời điểm trước và sau khi sang, chuyển hoặc súc bồn bể và tự chịu trách nhiệm về số liệu và cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

d) Các doanh nghiệp xăng, dầu đầu mối, các đơn vị tổng đại lý thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các quy định tại Quy định này; thực hiện cung cấp kịp thời, chính xác số lượng xăng dầu bán ra cho các đơn vị đại lý cho cơ quan Thuế khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.