Kế hoạch 5680/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện
Số hiệu: 5680/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 02/07/2020 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân sự, Hành chính tư pháp, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5680/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận GCM) phù hợp với chính sách, pháp luật và điều kiện của Việt Nam cũng như của địa phương nhằm quản lý di cư hiệu quả vì mục tiêu phát triển bền vững.

b) Xác định các lĩnh vực, mục tiêu ưu tiên, nội dung cụ thể và lộ trình triển khai Thỏa thuận GCM; huy động tối đa các nguồn lực sẵn có của tỉnh và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và cộng đồng quốc tế.

c) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng nhân phẩm của người di cư, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, đặc biệt là các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

b) Việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo phù hợp với chính sách, pháp luật, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược quốc gia và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của quốc gia cũng như các cam kết quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên; sát với tình hình thực tiễn, lấy yếu tố con người làm trung tâm, trong đó lồng ghép yếu tố giới và phát triển bền vững.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

d) Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Thỏa thuận GCM cần được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đầy đủ đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước; tăng cường năng lực trong triển khai Thỏa thuận GCM.

a) Tuyên truyền, vận động, phổ biến, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế (rủi ro khi di cư trái phép, nguy cơ của mua bán người, thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương, chính sách hỗ trợ liên quan,...), hướng tới các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến di cư quốc tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Việc tuyên truyền phải có nội dung phù hợp với giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ dân trí, đặc điểm của từng địa phương, dễ tiếp cận, có trọng điểm,... và bằng các hình thức đa dạng.

b) Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng,... các thông tin rõ ràng, minh bạch về di cư (hướng dẫn, tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế; thị trường lao động nước ngoài; chính sách cấp thị thực; quyền của người di cư;...).

c) Nâng cao năng lực cán bộ các cấp (nhất là cấp cơ sở), các ngành, các cơ quan, tổ chức tham gia triển khai Thỏa thuận GCM nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ người di cư, lưu ý các nhóm đặc thù, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số.

2. Thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân tỉnh Lâm Đồng ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh.

a) Theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế (lao động, học tập, kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, di cư trái phép, mua bán người, lao động cưỡng bức, người không quốc tịch, người di cư trở về,...).

b) Lồng ghép các nội dung liên quan đến di cư trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để bổ sung điều tra về tình trạng di cư (nguyên nhân di cư; ngày xuất cảnh, nhập cảnh gần nhất; quốc gia cư trú trong thời gian 5 năm trước khi diễn ra tổng điều tra dân số và nhà ở).

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và hỗ trợ công dân của tỉnh ở nước ngoài bao gồm các thông tin cơ bản về công dân của tỉnh di cư ra nước ngoài với các mục đích khác nhau.

d) Thiết lập hệ thống thu thập thông tin về hoạt động di cư quốc tế tại tỉnh nhằm theo dõi và nắm chắc tình hình công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài và người nước ngoài tại địa phương.

3. Rà soát chính sách, pháp luật có liên quan đến di cư quốc tế và lồng ghép thực hiện Thỏa thuận GCM với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người.

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM.

b) Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được phê duyệt.

c) Thực hiện các giải pháp, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của tỉnh (chính sách về giảm nghèo, an sinh xã hội, gắn với việc làm bền vững, bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái,...) nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép, giúp người dân có quyết định đúng đắn về di cư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng toàn diện, bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

d) Lồng ghép các vấn đề di cư vào các chương trình, chiến lược phát triển của tỉnh như đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với giải quyết việc làm tại chỗ; xây dựng, rà soát, củng cố chương trình, cơ chế hỗ trợ tài chính, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, hỗ trợ người di cư trở về và tái hòa nhập, chăm sóc sức khỏe đảm bảo đáp ứng yếu tố giới và nhu cầu của đối tượng chính sách xã hội,...

4. Dự báo về tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề di cư.

a) Phân tích, dự báo về tình hình và triển vọng thế giới và khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động di cư và người di cư của tỉnh (bất ổn chính trị, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm xuyên biên giới, hoạt động của các loại hình tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm mua bán người, đưa người đi di cư trái phép,...) để kịp thời nắm bắt thông tin và có biện pháp ứng phó, cảnh báo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

b) Tiếp tục theo dõi tình hình công dân của tỉnh ở nước ngoài và người nước ngoài tại tỉnh để kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm quản lý hiệu quả và tạo thuận lợi cho người di cư hòa nhập với cộng đồng sở tại, đảm bảo có cơ hội công bằng về học tập, làm việc, phát triển cũng như phát huy vai trò và đóng góp của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM

a) Tổ chức triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và các cam kết quốc tế về di cư mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

b) Đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế để mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy các kênh di cư hợp pháp như lao động, học tập tại các nước và vùng lãnh thổ, đảm bảo cơ hội tiếp cận việc làm ổn định cho người di cư.

c) Thu hút, tranh thủ nguồn lực quốc tế trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM để nâng cao năng lực cho các cơ quan liên quan của tỉnh cũng như tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chế độ cung cấp thông tin, báo cáo

- Định kỳ 6 tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động báo cáo số liệu liên quan đến di cư quốc tế về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao theo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này. Trong đó:

+ Ngày nhận báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 10/7;

+ Ngày nhận báo cáo 6 tháng cuối năm trước ngày 10/01 năm sau.

- Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Sở Ngoại vụ trước ngày 10/11 theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này. Về số liệu di cư quốc tế của năm (Phụ lục II), đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đến ngày 01/11 của năm.

- Định kỳ 4 năm/lần từ năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá việc triển khai Thỏa thuận GCM gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao.

2. Cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin

- Giao Sở Ngoại vụ làm cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin và cơ sở dữ liệu báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp cung cấp số liệu và báo cáo định kỳ về Sở Ngoại vụ đúng thời gian đã nêu trong Kế hoạch này hoặc khi được yêu cầu.

- Thông tin trao đổi: Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng (Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, số điện thoại: 0263.3597.007, số fax: 02633597000, email: songoaivu@lamdong.gov.vn)

3. Phân công thực hiện

a) Sở Ngoại vụ

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo số liệu liên quan đến di cư quốc tế và tình hình thực hiện Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền;

- Nghiên cứu, phối hợp triển khai các lớp tập huấn, hội thảo nhằm phổ biến kiến thức về di cư và nâng cao năng lực cho cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện công tác liên quan đến vấn đề di cư;

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các vấn đề di cư trong chức năng, nhiệm vụ của mình.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến di cư trong chức năng, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này;

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến người lao động các vấn đề chính sách, pháp luật về lao động di cư, hậu quả của lao động bất hợp pháp và tệ nạn xã hội trong di cư quốc tế; tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

c) Công an tỉnh

- Chủ trì, thực hiện công tác quản lý liên quan đến tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương;

- Theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, số lượng công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài (bao gồm các trường hợp di cư hồi hương trở về) và người nước ngoài tại địa phương;

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ:

+ Cung cấp số liệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài, người Việt Nam di cư ra nước ngoài về lại địa phương, người nước ngoài di cư đến địa phương;

+ Và các cơ quan liên quan thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân địa phương khi di cư ra nước ngoài và người nước ngoài di cư đến địa phương.

d) Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, triển khai chính sách, pháp luật về quốc tịch, hộ tịch của người di cư và các vấn đề di cư quốc tế liên quan.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về các vấn đề di cư quốc tế (rủi ro khi di cư trái phép, nguy cơ của mua bán người, thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương; chính sách hỗ trợ liên quan...) di cư với phát triển bền vững, Thỏa thuận GCM và tình hình triển khai Thỏa thuận này.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tuyên truyền, quản lý, theo dõi tổng hợp các nội dung liên quan đến hoạt động tư vấn du học và tình hình công dân địa phương ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu...theo quy định.

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế (trong đó có tính đến yếu tố di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, công dân Việt Nam di cư quốc tế hồi hương, người nước ngoài di cư đến địa phương).

h) Các sở, ngành, các tổ chức, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề di cư trong chức năng, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến di cư quốc tế trong chức năng, nhiệm vụ của mình; cung cấp thông tin và số liệu về di cư quốc tế trong lĩnh vực quản lý của cơ quan mình.

i) Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động tối đa từ các nguồn tài trợ, viện trợ, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, căn cứ vào từng nhiệm vụ được giao cụ thể, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động lồng ghép trong các chương trình, dự án, đề án đang triển khai thực hiện, trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm.

- Đối với các nhiệm vụ phát sinh mới không lồng ghép được trong các chương trình, dự án, đề án đang triển khai, các sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, địa phương gửi văn bản đến Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo LĐ, Đài PT-TH LĐ;
- Lưu: VT, NV2, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Kế hoạch số 5680/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Kết quả dự kiến

Thời gian

1

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế

1.1

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,...

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan

Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Hội nghị, hội thảo, buổi tập huấn; đưa tin, bài viết liên quan đến nội dung

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

1.2

Tuyên truyền về các vấn đề di cư quốc tế, bao gồm: rủi ro khi di cư trái phép, nguy cơ của nạn mua bán người, thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người lao động tại địa phương đi làm việc ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ liên quan,...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh

Các ấn phẩm, bài nói, bài viết

1.3

Tăng cường công tác phổ cập thông tin về di cư quốc tế cho học sinh tại các cấp học, có thể lồng ghép trong chương trình dạy học/sinh hoạt ngoại khóa,...

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh

Các buổi học, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động tuyên truyền...

2020 - 2030

1.4

Tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Các tổ chức chính trị - xã hội

Hoạt động tuyên truyền

2020 - 2030

1.5

Phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện công tác liên quan tham gia triển khai Thỏa thuận GCM nhằm tăng cường công tác quản lý di cư quốc tế tại địa phương.

Sở Ngoại vụ

UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Hội nghị, hội thảo, tập huấn

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

2

Thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Việt Nam trong tỉnh ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh

2.1

Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương, đề xuất giải pháp phù hợp (theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, số lượng công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài, bao gồm các trường hợp di cư trở về, người nước ngoài tại địa phương) để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp.

Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Sở Ngoại vụ; các sở, ngành liên quan

Cơ sở dữ liệu di cư tại địa phương

2020 - 2030

2.2

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các cơ quan, địa phương cung cấp các thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế theo yêu cầu.

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Báo cáo trình UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

2.3

Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-TTg .

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Báo cáo trình UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao

3

Rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến các vấn đề di cư quốc tế và Lồng ghép thực hiện Thỏa thuận GCM với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

3.1

Rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét

Sở Ngoại vụ

Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên qua theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Báo cáo rà soát pháp luật về di cư quốc tế theo từng lĩnh vực, Bảo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này trình UBND tỉnh, Bộ Ngoai giao

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

3.2

Xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tính đến yếu tố di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, công dân Việt Nam di cư quốc tế hồi hương, người nước ngoài di cư đến địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội

2020 - 2030

3.3

Rà soát tỉ lệ chênh lệch giàu nghèo/tiếp cận các dịch vụ cơ bản/tiếp cận thị trường việc làm, số lượng phụ nữ di cư,... để nghiên cứu các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, giảm tình trạng người dân di cư không có sự lựa chọn khác, di cư tự phát, lao động tự do,...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Báo cáo rà soát trình UBND tỉnh, Kế hoạch hành động

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

3.4

Rà soát chính sách cung cấp thông tin việc làm ở nước ngoài, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; giám sát các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết cho người lao động, cơ sở tư vấn du học,...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Báo cáo trình UBND tỉnh, Đề xuất chính sách quản lý

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

3.5

Rà soát chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực từ các nhóm công dân di cư trở về (nhất là lưu học sinh, lao động có tay nghề nhằm hạn chế tình trạng chảy máu chất xám); tỷ lệ phụ nữ di cư trở về, khó khăn và rào cản trong việc tái hòa nhập.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan

Đề xuất chính sách

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

4

Dự báo về tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề di cư

4.1

Phân tích, dự báo về tình hình và triển vọng thế giới và khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động di cư và người di cư của tỉnh (bất ổn chính trị; thiên tai; dịch bệnh; biến đổi khí hậu; ô nhiễm xuyên biên giới; hoạt động của các loại hình tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm mua bán người, đưa người đi di cư trái phép,...)

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Báo cáo trình UBND tỉnh

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

4.2

Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và kiến nghị chính sách phù hợp

Sở Ngoại vụ

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Báo cáo trình UBND tỉnh, Đề xuất chính sách

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

4.3

Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tình hình người nước ngoài tại địa phương và kiến nghị chính sách phù hợp

Công an tỉnh

Sở Ngoại vụ, Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Báo cáo trình UBND tỉnh. Đề xuất chính sách

Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GCM

5

Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM

5.1

Tổ chức triển khai các Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế đã ký kết có liên quan đến vấn đề di cư quốc tế.

Các sở, ngành liên quan

Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này

2020 - 2030

5.2

Nghiên cứu, đề xuất ký kết Thỏa thuận quốc tế để mở rộng các kênh hợp tác về di cư, nhất là di cư lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì

Ký kết thỏa thuận quốc tế, Báo cáo trình UBND tỉnh

2020 - 2030

5.3

Xây dựng chính sách kinh tế - xã hội nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan

Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

2020 - 2030

5.4

Phát triển, mở rộng hợp tác các kênh di cư hợp pháp như lao động, học tập tại các nước và vùng lãnh thổ, đảm bảo cơ hội tiếp cận việc làm ổn định cho phụ nữ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo đục và Đào tạo

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ký kết thỏa thuận quốc tế, Báo cáo trình UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao

2020 - 2030

 

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Kế hoạch số 5680/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện

1. Tình hình

- Cung cấp số liệu công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài tính đến ngày 01/11 hàng năm (theo biểu mẫu thống kê tại Phụ lục 2); đánh giá xu hướng di cư công dân tại địa phương.

- Cung cấp số liệu người nước ngoài tại Việt Nam; nêu một số vấn đề nổi cộm.

2. Kết quả triển khai thực hiện:

2.1 Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg: nêu thời gian, cấp độ triển khai, số buổi, số lượng người tham gia;

2.2 Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: việc ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg: nêu tên văn bản, trích yếu nội dung, số, ngày tháng ban hành văn bản;

2.3 Công tác triển khai Chỉ thị 1773/CT-TTg theo các nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch và Phụ lục kèm theo Quyết định 402/QĐ-TTg .

II. Đánh giá, kiến nghị

1. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân;

2. Kiến nghị (nếu có):

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Kế hoạch số 5680/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

BIỂM MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU DI CƯ QUỐC TẾ

Kỳ báo cáo: 6 tháng

Cơ quan báo cáo:

Cơ quan nhận báo cáo: Sở Ngoại vụ

Đơn vị tính: Người

A

Số liệu thống kê di cư quốc tế của công dân Việt Nam

Tổng số

Trong đó:

Nữ

Dân tộc Kinh

Dân tộc khác

I

Số liệu công dân Việt Nam di cư hợp pháp

1

Lao động Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng*

 

 

 

 

Chia theo trình độ chuyên môn

 

 

 

 

Phổ thông (không qua đào tạo nghề)

 

 

 

 

Qua đào tạo nghề

 

 

 

 

Cao đẳng, Đại học trở lên

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi (15-19 tuổi, 20-24 tuổi...55-59 tuổi, 60-64 tuổi, 65+ tuổi)

 

 

 

 

15-19 tuổi

 

 

 

 

20-24 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

55-59 tuổi

 

 

 

 

60-64 tuổi

 

 

 

 

65+ tuổi

 

 

 

 

Chia theo lĩnh vực, ngành nghề

 

 

 

 

Chia theo mức lương (dưới 500 USD/tháng; 500-1.000 USD/tháng; trên 1.000 USD/tháng)

 

 

 

 

Dưới 500 USD/tháng

 

 

 

 

500-1.000 USD/tháng

 

 

 

 

Trên 1.000 USD/tháng

 

 

 

 

Chia theo thời gian làm việc theo hợp đồng (dưới 1 năm; 1-3 năm; 3-5 năm; trên 5 năm)

 

 

 

 

Dưới 1 năm

 

 

 

 

1-3 năm

 

 

 

 

3-5 năm

 

 

 

 

Trên 5 năm

 

 

 

 

2

Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức khác

 

 

 

 

Lao động tự do

 

 

 

 

Lao động theo hình thức khác

 

 

 

 

Lưu ý: Tiêu chí thống kê như mục I.1

 

 

 

 

3

Lưu học sinh học bổng**

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo trình độ đào tạo

 

 

 

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

Cao đẳng

 

 

 

 

Trung học phổ thông

 

 

 

 

Trung học cơ sở

 

 

 

 

Thực tập sinh

 

 

 

 

Bồi dưỡng

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

Chia theo ngành học

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

4

Lưu học sinh tự túc**

 

 

 

 

Lưu ý: Tiêu chí thống kê như mục I.3

 

 

 

 

5

Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài

 

 

 

 

Chia theo quốc gia (người nước ngoài mang quốc tịch)

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

6

Công dân Việt Nam được cho nhận con nuôi quốc tế

 

 

 

 

Chia theo thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ về nhận con nuôi

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

7

Số liệu công dân Việt Nam di cư trở về

 

 

 

 

7.1

Lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài kết thúc hợp đồng về nước*

 

 

 

 

Chia theo trình độ chuyên môn (thống kê như mục I.1)

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi (thống kê như mục I.1)

 

 

 

 

Chia theo lĩnh vực, ngành nghề

 

 

 

 

Chia theo mức lương (thống kê như mục I.1)

 

 

 

 

Chia theo nguyên nhân di cư trở về

 

 

 

 

7.2

Công dân Việt Nam kết thúc thời gian học tập ở nước ngoài về nước

 

 

 

 

7.2.1

Lưu học sinh học bổng

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo trình độ đào tạo (thống kê như mục I.3)

 

 

 

 

Chia theo ngành học

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

7.2.2

Lưu học sinh tự túc

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo trình độ đào tạo (thống kê như mục I.3)

 

 

 

 

Chia theo ngành học

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

7.3

Công dân Việt Nam di cư trở về thuộc các nhóm đối tượng khác

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

8

Số liệu công dân xuất cảnh

 

 

 

 

Xuất cảnh qua đường bộ

 

 

 

 

Xuất cảnh qua đường hàng không

 

 

 

 

Xuất cảnh qua đường biển

 

 

 

 

II

Số liệu công dân Việt Nam di cư trái phép và bị mua bán ra nước ngoài

1

Công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép

 

 

 

 

Chia theo hình thức xuất cảnh: qua đường hàng không, đường bộ, đường biển

 

 

 

 

Chia theo phương thức di cư trái phép: sử dụng giấy tờ nhân thân giả mạo, thị thực giả mạo,...

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

Chia theo địa phương nơi công dân thường trú trước khi xuất cảnh

 

 

 

 

Chia theo quốc gia đến

 

 

 

 

2

Công dân Việt Nam lao động, cư trú trái phép ở nước ngoài

 

 

 

 

Chia theo quốc gia

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

3

Công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài*

 

 

 

 

Chia theo địa phương nơi công dân thường trú trước khi bị mua bán ra nước ngoài

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

Chia theo nước bị mua bán ra nước ngoài

 

 

 

 

Chia theo hành vi mua bán người

 

 

 

 

4

Số liệu công dân Việt Nam là nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ*

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

Chia theo địa phương nơi công dân thường trú

 

 

 

 

Chia theo các dịch vụ hỗ trợ theo quy định (hỗ trợ thiết yếu ban đầu, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, vay vốn sản xuất, trợ cấp khó khăn ban đầu, số tiền được vay)

 

 

 

 

Chia theo trình độ học vấn, nghề nghiệp

 

 

 

 

Chia theo cơ sở hỗ trợ nạn nhân/cơ sở bảo trợ xã hội

 

 

 

 

B

Số liệu người nước ngoài di cư vào Việt Nam

Tổng số

Trong đó: Nữ

Ghi chú

I

Người nước ngoài được cấp phép làm việc tại Việt Nam

 

 

 

 

 

Chia theo quốc tịch

 

 

 

 

 

Chia theo ngành nghề

 

 

 

 

 

Chia theo vị trí công việc

 

 

 

 

II

Người nước ngoài học tập tại Việt Nam***

 

 

 

 

1

Lưu học sinh theo hiệp định

 

 

 

 

Chia theo quốc tịch

 

 

 

 

Chia theo trình độ đào tạo

 

 

 

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

Cao đẳng

 

 

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

Phổ thông

 

 

 

 

Dự bị tiếng Việt

 

 

 

 

Thực tập

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

Chia theo ngành học

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

2

Lưu học sinh ngoài hiệp định

 

 

 

 

Chia theo quốc tịch

 

 

 

 

Chia theo trình độ đào tạo (thống kê như mục II.1)

 

 

 

 

Chia theo ngành học

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

III

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ngoài mục đích làm việc, học tập nêu tại mục I và mục II

 

 

 

 

Chia theo mục đích

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

IV

Người nước ngoài di cư trái phép vào Việt Nam

 

 

 

 

1

Người nước ngoài nhập cảnh trái phép

 

 

 

 

Chia theo quốc tịch

 

 

 

 

Chia theo mục đích

 

 

 

 

Chia theo hình thức nhép cảnh trái phép: qua đường hàng không đường bộ, đường biển

 

 

 

 

2

Người nước ngoài cư trú, lao động trái phép

 

 

 

 

Chia theo quốc tịch

 

 

 

 

Chia theo nhóm tuổi

 

 

 

 

Lưu ý: Hình thức báo cáo: Lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; gửi về Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, tại địa chỉ email: songoaivu@lamdong.gov.vn).

Kỳ hạn báo cáo 6 tháng đầu năm tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6; ngày gửi báo cáo chậm nhất là trước ngày 10/7 hàng năm.

Kỳ hạn báo cáo 6 tháng cuối năm tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12; ngày gửi báo cáo chậm nhất là trước ngày 10/01 năm sau.

Chia theo nhóm tuổi: Đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, thống kê theo Thông tư số 15/2019/TT-BLĐ-TBXH ngày 18/9/2019: 15-19 tuổi, 20-24 tuổi....55-59 tuổi; 60-64 tuổi; 65+ tuổi: Đối với các loại hình di cư khác, nhìn chung được chia theo các nhóm như sau: dưới 16 tuổi, 16-18 tuổi; 18-24 tuổi; 25-40 tuổi; 40-60 tuổi; trên 60 tuổi.

Chú thích:

(*): Xem Thông tư số 15/2019/TT-BLĐ-TBXH ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(**): Lưu học sinh học bổng là công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài từ Ngân sách Nhà nước, học bổng trong khuôn khổ hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức quốc tế, học bổng do chính phủ nước ngoài, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế hoặc cá nhân tài trợ thông qua Chính phủ Việt Nam.

Lưu học sinh tự túc là công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài bằng kinh phí không phải từ nguồn kinh phí như lưu học sinh học bổng.

Xem Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(***): Xem thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.