Kế hoạch 487/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”
Số hiệu: 487/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/KH-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Quyết định số 1533/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xử lý nợ xấu và tài tài sản đảm bảo các khoản nợ tại tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm tạo điều kiện cho các TCTD mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

2. Cải thiện thanh khoản và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các TCTD, thị trường tiền tệ.

3. Giám sát việc xử lý và kiểm soát nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang

- Làm đầu mối theo dõi tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thống kê, phân loại tình hình nợ xấu trên địa bàn, các khoản nợ xấu đang khởi kiện, đang thi hành án… tại các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp và chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang về các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật, diễn biến về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu để tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong toàn xã hội.

- Chủ động đôn đốc, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Tòa án, Việt kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh và các cơ quan có liên quan để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg trên địa bàn; thực hiện thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của TCTD trên địa bàn. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh An Giang những vấn đề vượt thẩm quyền để được hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với các TCTD trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là việc chấp hành quy định về tín dụng, lãi suất.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng lộ trình và bố trí nguồn để xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách tỉnh (nếu có).

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách tỉnh (nếu có).

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác cung cấp thông tin cho Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống TCTD và xử lý nợ xấu.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung ưu tiên nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh;

- Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14. Triển khai các văn bản có liên quan đến đăng ký điện tử về đất đai, trong đó có đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cập nhật công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các bên liên quan nắm bắt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

6. Cục Thuế tỉnh

- Quán triệt, hướng dẫn chính sách liên quan đến thuế quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

7. Cục Thi hành án tỉnh

- Phối hợp, hỗ trợ VAMC và các TCTD trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm.

- Phối hợp với các TCTD trên địa bàn rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang thi hành dở dang, đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

8. Công an tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TCTD và người gửi tiền;

- Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các TCTD, VAMC đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương (nếu có).

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp trong công tác xử lý nợ xấu đối với các TCTD trên địa bàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang xây dựng, triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu của các TCTD; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước được giao tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Định kỳ vào ngày 15 tháng 5 và ngày 10 tháng 9 hàng năm, các sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và đề xuất giải pháp để đạt được mục tiêu xử lý nợ xấu của các TCTD. Báo cáo gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trước ngày 20 tháng 5 và ngày 15 tháng 9 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang trên cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng