Kế hoạch 486/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Số hiệu: 486/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/KH-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30/CT-TTG NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân nhận thức và có ý thức chấp hành, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu được những hậu quả trước mắt cũng như lâu dài do việc sử dụng vật liệu nổ nói chung và vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) nói riêng gây ra; từ đó từng bước đưa Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác quản lý VLNCN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám soát nhằm kiểm soát triệt để số VLNCN có thể bị sử dụng trái phép.

- Tiến hành kiểm tra các đơn vị có sử dụng, bảo quản, vận chuyển và hoạt động dịch vụ VLNCN kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, không để bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng hoạt động phạm tội. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp vi phạm về sử dụng, bảo quản, vận chuyển và hoạt động dịch vụ VLNCN.

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

II. NỘI DUNG:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn rà soát các điều kiện, kiểm tra thực tế việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN, TCTN; tổ chức khắc phục ngay các nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN; tổ chức diễn tập các phương án theo Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của doanh nghiệp; cần chú ý thường xuyên kiểm tra tổng khối lượng VLNCN đang trữ chứa trong kho và đăng ký tiếp nhận mới phải tuân thủ điều kiện cho phép trữ chứa tối đa của kho theo thiết kế;

b) Tổ chức thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm trong công tác cấp phép sử dụng sử dụng, vận chuyển VLNCN, TCTN theo đúng quy định và thẩm quyền; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp sử dụng VLNCN, đặc biệt chú trọng đối với các doanh nghiệp bảo quản, sử dụng VLNCN quy mô nhỏ, vùng sâu vùng xa; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, phương án nổ mìn;

c) Hướng dẫn doanh nghiệp phương án bảo quản VLNCN chưa sử dụng; thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan cấp phép thu hồi ngay Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các doanh nghiệp để mất VLNCN;

d) Rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn theo hướng giảm đầu mối, bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy, nổ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy;

đ) Cử cán bộ, công chức phụ trách tham gia các lớp huấn luyện, tập huấn do Bộ Công Thương tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về VLNCN trên địa bàn;

e) Tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

2. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao, chủ động phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh; điều tra và xử lý các vụ thất thoát VLNCN (nếu có) trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn về Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

2. Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo nhiệm vụ, chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương)./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
-
UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng: NC, KTN, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng