Kế hoạch 2744/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Quyết định 1058/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số hiệu: 2744/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2744/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/7/2017 tại Chỉ thi số 32/CT-TTg về “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” (gọi tắt là Nghị quyết số 42) và Quyết định số 1058/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Quyết định số 1058), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Mục tiêu

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định tại Nghị quyết 42, để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này và góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa các khoản nợ xấu phát sinh; Đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 1058 đảm bảo đạt hiệu quả cao, theo đúng kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

1. Về công tác phổ biến, tuyên truyền

- Các Sở, ban, ngành có liên quan và chính quyền các cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Chỉ thị số 32/CT-TTg và Quyết định số 1058/2017/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các TCTD, từ đó tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh trong công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong toàn xã hội trong xử lý nợ xấu.

2. Về giải pháp, nhiệm vụ và lộ trình triển khai thực hiện.

2.1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

- Quán triệt, chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, của tỉnh về xử lý nợ xấu và cơ cấu lại TCTD.

- Tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các khoản nợ xấu quy định tại Nghị quyết số 42; Tổng hợp chi tiết khó khăn vướng mắc trong xử lý nợ xấu để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ triển khai thực hiện (hoàn thành trong tháng 8/2017).

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp củng cố, chấn chỉnh và cơ cấu lại hệ thống QTDND gắn với xử lý nợ xấu đảm bảo đạt hiệu quả, đúng lộ trình quy định tại Quyết định số 1058 (Hoàn thành trước 31/12/2017).

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng đảm bảo an toàn hệ thống, duy trì môi trường kinh doanh ổn định, an toàn cho các TCTD; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, về công tác xử lý nợ xấu; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện của các TCTD, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo triển khai Nghị quyết 42, Quyết định số 1058 và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và chỉ đạo xử lý nợ xấu của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn; Phê duyệt, theo dõi, giám sát việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các QTDND;

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 42 và chấp hành quy định về lãi suất.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã giúp UBND tỉnh theo dõi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý nợ xấu, tái cơ cấu TCTD; phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp xử lý dứt điểm các vụ án có liên quan đến hoạt động NH và thi hành các vụ án dân sự có hiệu lực để tạo điều kiện xử lý nhanh nợ xấu của các TCTD trên địa bàn. Theo dõi việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để kịp thời báo cáo, phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được xem xét xử lý kịp thời.

2.2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành có liên quan cân đối, bố trí nguồn để xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.4. Công an tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Chỉ đạo công an các cấp tăng cường phối hợp, hỗ trợ thực hiện giữ gìn an ninh trật tự khi tổ chức tín dụng thực hiện quyền thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để thu nợ.

- Chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

2.5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm; Chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang được thi hành dở dang, đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

2.6. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định 1058 trong toàn ngành.

2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 42, Chỉ thị số 32 và Quyết định số 1058 tại địa phương; đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42.

2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 42, Chỉ thị số 32 và Quyết định số 1058 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của người dân và tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong các tầng lớp dân cư và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42, Chỉ thị số 32 và Quyết định số 1058 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước tỉnh là đầu mối đôn đốc, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 42, Chỉ thị số 32 và Quyết định số 1058; Kịp thời tổng hợp, phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn gửi NHNN Việt Nam, UBND tỉnh theo định kỳ quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành