Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Số hiệu: 27/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Quang Tùng
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHTHỊ SỐ 30/CT-TTG NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NCÔNG NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai toàn diện, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu ncông nghiệp.

- Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân nhằm phát huy vai trò, tác dụng của vật liệu ncông nghiệp đối với phát triển Kinh tế - Xã hội, cũng như giảm thiếu các tai nạn, sự cố, nguy thất thoát vật liệu ncông nghiệp, tiền chất thuốc nổ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và các nội dung của Chỉ thị số: 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

- Xác định cụ thể nội dung công việc cần làm ngay, nội dung công việc làm thường xuyên; thời gian thực hiện và trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức quán triệt các nội dung bản của Chthị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ tới các Doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương có văn bản triển khai Chỉ thị tới các Doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh, xong trước ngày 30/8/2017.

2. Thanh tra, kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2.1. Trong năm 2017

a. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã, huyện kiểm tra đột xuất doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, đặc biệt chú trọng đối với các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thi công công trình; doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy nhỏ, vùng sâu, vùng xa.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thu hồi ngay Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các doanh nghiệp để thất thoát vật liệu nổ công nghiệp hoặc có vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo quản, vận chuyn, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

b. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh:

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ các kho chứa vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (kết hợp với công tác kiểm tra định kỳ hàng quý về công tác phòng cháy chữa cháy đối với các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp). Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các kho không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy hoặc không gia cố kịp thời hệ thống hàng rào khu vực kho, hệ thống khóa, cửa kho để đảm bảo chống xâm nhập trái phép.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tới Sở Công Thương đtổng hợp.

c. Công an tỉnh:

- Tăng cường nắm tình hình, tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự tại các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Phát hiện những sơ hở thiếu sót trong quản lý, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kiến nghị xử lý, khắc phục những bất cập, tồn tại không để đối tượng lợi dụng trộm cắp, làm thất thoát vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện đấu tranh có hiệu quả và phối hợp với Viện kim sát, Tòa án điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các trường hợp mua bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và vận chuyển trái phép vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

d. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, kịp thời kiểm tra, phát hiện báo cáo cp có thẩm quyền xử lý đối với hành vi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trái phép trên địa bàn quản lý.

2.2. Trong các năm tiếp theo

- Sở Công Thương đề xuất danh sách các đơn vị thanh tra, kiểm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh đphê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định của “Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập” được ban hành kèm theo Quyết định số 1590/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016.

- Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với lĩnh vực trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện.

3. Tổ chức rà soát, nắm bắt thông tin các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương tổ chức rà soát, nắm bắt danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tiền chất thuốc nổ.

4. Rà soát mạng lưới đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, kho bảo qun vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương chủ trì rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, các kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; qua đó thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ theo hướng giảm đầu mối, bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ; tăng cường tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy.

5. Công tác cấp phép liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Các sở, ngành: Công Thương, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong công tác cấp phép liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành: Công Thương, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, hàng năm trước ngày 30 tháng 11, các đơn vị nêu trên tổng hợp tình hình thực hiện gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh kết quả thực hiện, trong đó cần nêu rõ đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, khắc phục tồn tại trong hoạt động VLNCN, TCTN.

2. Sở Công Thương theo dõi đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng dự thảo báo cáo (định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12 hoặc đột xuất) của Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời phản ảnh về Sở Công Thương đ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- TTTU, TT HĐND Tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Cục Kỹ Thuật AT và MT Công nghiệp;
- Các Sở, ban, ngành của Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH QN, Báo Quảng Ninh;
- Cổng TTĐT Tỉnh (để đưa tin);
- Lưu: V0-5, các CVNCTH.
                             VLN.235 - 35 bản;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng