Chương trình hành động 2610/CTr-BGDĐT năm 2016 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 2610/CTr-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2610/CTr-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (viết tắt là Nghị quyết số 35/NQ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai cụ thể các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Nghị quyết số 35/NQ-CP nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực giáo dục góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết này và thúc đy quá trình đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đy mạnh việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

a) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tại các Kế hoạch đã ban hành, cụ thể:

- Kế hoạch hành động số 407/KH-BGDĐT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

- Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2163/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp:

- Điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho các đối tượng cụ thể.

- Xây dựng Đề án Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đđảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

2. Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Phối hợp với doanh nghiệp trong việc dạy học, đào tạo và nghiên cứu khoa học để có nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động.

b) Nghiên cứu đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

c) Xây dựng Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ.

d) Xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nghiên cứu điều chỉnh cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến giáo dục và đào tạo.

a) Rà soát, đánh giá, tham vấn các cơ quan liên quan và đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 29/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

b) Nghiên cứu đề xuất quy định đối với việc thành lập cơ sở giáo dục vốn trong nước dạy chương trình nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hp báo cáo theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP
(Kèm theo Chương trình hành động số 2610/CTr-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhim v

Sản phẩm

Cơ quan ban hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Xây dựng Đề án Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ

Đề án

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục và đơn vị liên quan

Quý I năm 2017

 

2

Nghiên cứu điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cơ quan Bộ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho các đối tượng cụ thể.

Đề án

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục và đơn vị liên quan

Quý IV năm 2016

 

3

Xây dựng Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Công tác học sinh, sinh viên

Cục Công nghệ thông tin; các vụ, cục và đơn vị liên quan

Quý I năm 2017

 

4

Soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 29/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định

Chính phủ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính; các vụ, cục và đơn vị liên quan

Quý I năm 2017

 

5

Nghiên cứu đề xuất quy định đối với việc thành lập cơ sở giáo dục vốn trong nước dạy chương trình nước ngoài.

Quy định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Kế hoạch - Tài chính

các vụ, cục và đơn vị liên quan

Quý III năm 2017

 

6

Xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên Cng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Kế hoạch tài chính

Cục CNTT và các đơn vị liên quan

Quý I năm 2017

 

7

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học tổ chức triển khai chương trình khởi nghiệp cho sinh viên trong quá trình đào tạo

Công văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Giáo dục đại học

Các vụ, cục và đơn vị liên quan

Quý IV năm 2016

 

8

Phối hợp với doanh nghiệp trong việc dạy học, đào tạo và nghiên cứu khoa học để có nguồn nhân lực phù hp với thị trường lao động

Công văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Giáo dục đại học

Các vụ, cục và đơn vị liên quan

Quý IV năm 2016