Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Số hiệu: 233/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 17/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền), Thủ trưởng các tổ chức thanh tra trong tỉnh; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra trong việc đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt được kết quả tốt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quá 01 lần/năm

a) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra:

- Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành, thị khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải chi tiết, cụ thể về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (nêu rõ tên, địa chỉ, ngành nghề hoạt động).

- Kế hoạch thanh tra phải theo đúng định hướng chương trình thanh tra và văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra cấp trên; đúng thẩm quyền theo pháp luật quy định; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao cho cơ quan thanh tra (Không được đưa vào kế hoạch thanh tra đối với các cuộc thanh tra không đúng thẩm quyền và định hướng chương trình thanh tra).

b) Phối hợp xử lý chồng chéo khi xây dựng kế hoạch thanh tra ở Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành, thị:

- Trên cơ sở định hướng chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, trước ngày 15/10 hàng năm, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức thanh tra của tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra cho năm sau.

- Theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, báo cáo dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31 tháng 10 để rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (nhất là thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp).

- Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, có văn bản gửi Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành, thị trước ngày 05 tháng 12 về dự thảo kế hoạch thanh tra (theo mẫu hướng dẫn); trong đó nêu rõ những cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được tiến hành hoặc không tiến hành thanh tra.

- Trên cơ sở ý kiến của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành, thị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra trình Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị phê duyệt kế hoạch thanh tra theo thẩm quyền chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

- Trường hợp có sự chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Thanh tra tỉnh căn cứ quy định của pháp luật (Thông tư số 01/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ) để xác định thẩm quyền thanh tra và xử lý chồng chéo hoặc yêu cầu thực hiện lồng ghép các cuộc thanh tra, kiểm tra có cùng đối tượng thanh tra thành 01 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan thanh tra phối hợp.

2. Phối hợp xây dựng kế hoạch và xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra

a) Đối với Thanh tra tỉnh:

- Khi chuẩn bị xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, trước ngày 01 tháng 11, Thanh tra tỉnh có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước (chủ yếu là Kiểm toán Khu vực IX) thông báo danh mục thanh tra tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (về đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm toán) để tránh chồng chéo khi xây dựng kế hoạch.

- Trường hợp nội dung, đối tượng đã được Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm toán nhưng cần phải đưa vào kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Thanh tra tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước xem xét việc điều chỉnh kế hoạch.

- Khi nhận được văn bản của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chậm nhất ngày 15 tháng 11 hàng năm; thông báo cho các tổ chức thanh tra danh mục (đối tượng, nội dung) trong kế hoạch thanh tra, kiểm toán của cấp trên cho các tổ chức thanh tra để xem xét điều chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra đã gửi, tránh trùng lặp, chồng chéo.

b) Đối với Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành, thị:

- Trước khi xây dựng, dự thảo kế hoạch thanh tra, trong tháng 9 hàng năm, Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành, thị chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin, tình hình, nhiệm vụ của ngành, cấp mình. Riêng đối với Thanh tra các sở, ngành tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước định hướng chỉ đạo trong ngành (kể cả đơn vị tổ chức ở cấp huyện nếu có), Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, rà soát, phối hợp thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong nội bộ ngành trong tháng 9 trước khi gửi dự thảo kế hoạch của ngành về Thanh tra tỉnh xem xét xử lý.

- Trước ngày 01 tháng 11 Thanh tra các sở, ngành có văn bản đề nghị Thanh tra các Bộ, ngành cấp trên và Bộ, ngành có liên quan yêu cầu thông báo danh mục (đối tượng, nội dung) sẽ thanh tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Tiền Giang (nếu có) và báo cáo cho Thanh tra tỉnh trước ngày 20 tháng 11 để làm cơ sở xem xét xử lý kế hoạch thanh tra.

- Khi xây dựng, dự thảo kế hoạch thanh tra, Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành, thị chủ động phối hợp, trao đối với nhau, nhất là sở, ngành có quan hệ về nhóm ngành, lĩnh vực có liên quan để thống nhất danh mục thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trước khi gửi dự thảo kế hoạch về Thanh tra tỉnh. Cụ thể sau:

▪ Thanh tra các sở, ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Khoa học và Công nghệ phối hợp thống nhất danh mục thanh tra, kiểm tra về nội dung an toàn vệ sinh thực phẩm, phân bón và các nội dung khác có liên quan.

▪ Thanh tra các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Liên đoàn Lao động và các ngành có liên quan thống nhất danh mục thanh tra, kiểm tra về nội dung thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động và các nội dung có liên quan.

▪ Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp xác định danh mục thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường và nội dung có liên quan.

▪ Các nội dung kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống tội phạm, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, kiểm tra, kiểm định cấp phép, xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra cơ quan an toàn về an ninh trật tự trong khi chờ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật, không đưa vào danh mục rà soát, xử lý chồng chéo về thanh tra, kiểm tra trong năm 2018.

Trong quá trình trao đổi thống nhất danh mục, nội dung phối hợp thanh tra, kiểm tra từng sở, ngành cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trước khi gửi dự thảo kế hoạch về Thanh tra tỉnh.

- Thanh tra các sở, ngành khi xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra nếu trong danh mục có các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương nào (cấp huyện) phải thông báo cho địa phương đó để nắm thông tin, phối hợp trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Thanh tra cấp huyện khi xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra tại địa phương mình nếu trong danh mục có cơ quan, doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực ngành nào (cấp tỉnh) quản lý phải thông báo, trao đổi thống nhất với sở, ngành quản lý trước khi xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Các tổ chức thanh tra khi xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, quan hệ trao đổi để thống nhất danh mục thanh tra, kiểm tra trong năm kế hoạch trước khi trình Thủ trưởng có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra tỉnh sẽ căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ để xác định thẩm quyền và xử lý chồng chéo; ưu tiên cho đơn vị gửi dự thảo kế hoạch thanh tra trước cho Thanh tra tỉnh (tính theo thời gian nhận dự thảo trực tiếp hoặc dấu bưu điện) hoặc Thanh tra tỉnh quyết định danh mục thanh tra nếu xét thấy nội dung yêu cầu cần thiết phù hợp của từng ngành và địa phương.

- Kế hoạch thanh tra của Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành, thị phải gửi về Thanh tra tỉnh sau 05 ngày làm việc kể từ ngày được Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị phê duyệt để quản lý, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện.

3. Phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra

- Khi thực hiện kế hoạch thanh tra nếu phát hiện thấy có sự chồng chéo, trùng lặp (nhất là tại doanh nghiệp):

▪ Nếu giữa các tổ chức thanh tra (sở, ngành, cấp huyện) thì ghi nhận tên cơ quan tiến hành thanh tra và nội dung thanh tra, báo cáo Thủ trưởng cơ quan, xin ý kiến phối hợp trao đổi thống nhất để điều chỉnh kế hoạch, nếu không thống nhất thì báo cáo Thanh tra tỉnh cho ý kiến xử lý; ưu tiên cho các tổ chức thanh tra triển khai thực hiện trước.

▪ Nếu phát hiện có sự chồng chéo, trùng lặp với kế hoạch thanh tra cấp trên (tỉnh, Trung ương) thì đình chỉ việc triển khai và báo cáo Thủ trưởng cơ quan nhà nước điều chỉnh kế hoạch thanh tra.

- Trong quá trình khảo sát nắm tình hình để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, nếu phát hiện nội dung, đối tượng thanh tra đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì các tổ chức thanh tra phải thu thập kết luận, kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để xem xét điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Nếu cần phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra báo cáo Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh.

- Trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra, trường hợp nhận được thông báo thanh tra đột xuất từ Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước hoặc Thanh tra Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra tỉnh; các tổ chức thanh tra phải kịp thời thông báo (qua Thanh tra tỉnh) để xử lý và kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra.

- Các tổ chức thanh tra trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp có đình chỉ, dừng bất cứ một cuộc thanh tra nào vì lý do khách quan hoặc có điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra thì phải báo cáo ngay cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp và theo dõi việc thực hiện.

4. Tăng cường chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, kiểm tra

- Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo xây dựng định hướng chương trình thanh tra theo định hướng, chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sau đó hướng dẫn Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng được duyệt.

- Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành (kể cả thanh tra các ngành thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc theo luật định và yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra; tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng định hướng, nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, ban hành kết luận thanh tra phải đúng thời hạn quy định.

5. Về thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm

- Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành, thị trên cơ sở công tác quản lý nhà nước và yêu cầu về hoạt động thanh tra hoặc chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tiến hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp có chỉ đạo hoặc đề xuất việc thanh tra đột xuất (nhất là đối với các doanh nghiệp) cần xác định rõ căn cứ, cơ sở các dấu hiệu vi phạm để quyết định nội dung thanh tra cụ thể, thời hiệu thanh tra đột xuất. Các cuộc thanh tra đột xuất phải được gửi về Thanh tra tỉnh trước khi tiến hành thanh tra ít nhất là 05 ngày làm việc.

- Khi tiến hành thanh tra, không được mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra hay vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

- Kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ hành vi vi phạm, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, tính chất, mức độ vi phạm; biện pháp xử lý vi phạm pháp luật đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Các cuộc kiểm tra chuyên đề, định kỳ, các đợt cao điểm hàng năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tội phạm, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế, đình công, bãi công… được xem là thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Về kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Thanh tra tỉnh định kỳ 02 lần trong năm hoặc đột xuất kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. Qua kiểm tra đánh giá kết quả và chất lượng, hiệu quả việc thực hiện, kịp thời phát hiện chồng chéo trong hoạt động thanh tra, trường hợp cần thiết kiến nghị việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm

- Triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức trong cơ quan Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra (nhất là tại các doanh nghiệp) để giảm thiểu phiền hà cho các doanh nghiệp; chỉ đạo các Đoàn thanh tra tập trung thực hiện đúng kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

- Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo việc rà soát; khi phát hiện có sự chồng chéo trong kế hoạch của các tổ chức thanh tra thì chủ trì phối hợp và quyết định xử lý theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh tra của tỉnh. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hoặc kiến nghị các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán cấp Trung ương xem xét.

- Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mục các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền xử lý vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

- Định kỳ và đột xuất trong năm, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra ở các sở, ngành và các huyện, thành, thị.

2. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm

- Chỉ đạo các tổ chức thanh tra tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo việc xây dựng, chủ trì, phối hợp, thống nhất dự thảo kế hoạch thanh tra hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành trước khi gửi dự thảo cho Thanh tra tỉnh xem xét; phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra của ngành, địa phương theo đúng kế hoạch này và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh; phối hợp với Thanh tra tỉnh xử lý chồng chéo, trùng lặp khi xây dựng và trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo hiệu lực và hiệu quả chung về công tác thanh tra trong toàn tỉnh.

3. Chánh thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch này; nội dung theo định hướng và chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền; số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra không ít hơn năm trước; đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của từng ngành, từng cấp.

Quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về Thanh tra tỉnh để xem xét giải quyết hoặc tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính hướng dẫn lập dự trù kinh phí và quyết toán kinh phí hàng năm cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

5. Giao cho Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm về chương trình quản lý kế hoạch, thực hiện kế hoạch, xử lý sau thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (theo nội dung báo cáo định kỳ đã quy định)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng