Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Số hiệu: 189/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TTG NGÀY 05/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Nhằm tăng cường công tác quản lý vật liệu ncông nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn Thành phố đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn Thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

- Hạn chế tối đa các rủi ro do vi phạm các quy định an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính thống nhất, tập trung; không hình thức, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý hoạt động VLNCN, TCTN;

- Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp; phát huy hiệu quả của hoạt động VLNCN vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố;

- Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Quy định về trách nhiệm thực hiện

1.1. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan:

- Tổ chức thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm trong công tác cấp phép sử dụng, vận chuyển VLNCN, TCTN theo đúng quy định và thẩm quyền; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị sử dụng VLNCN; Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn đơn vị phương án bảo quản VLNCN, TCTN chưa sử dụng; kiểm tra, tng hp, đề xuất UBND Thành phố thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các đơn vị để mất VLNCN.

- Rà soát, thống kê các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn Thành phố; bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tại các mỏ khoáng sản có sử dụng VLNCN.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường, hoàn trả mặt bằng của các đơn vị sử dụng VLNCN; Kiểm tra việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng chấn động nổ mìn của các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn Thành phố khi được yêu cầu.

- Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

1.3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Thanh tra, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân tai nạn lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với các đơn vị bảo quản, lưu giữ, sử dụng VLNCN trên địa bàn Thành phố.

- Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lao động trong quản lý và sử dụng vật liệu n công nghiệp.

1.4. Công an Thành phố:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh đối với các đơn vị có hoạt động VLNCN, TCTN; Chủ trì kiểm tra về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, của các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn Thành phố.

- Định kỳ hàng năm, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi có đơn vị sử dụng VLNCN hoặc chủ trì theo chương trình của ngành kiểm tra về an ninh trật tự, an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động VLNCN.

- Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong quản lý và sử dụng vật liệu ncông nghiệp.

1.5. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội:

- Tăng cường công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố đối với các hoạt động VLNCN, TCTN; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ; chủ trì kiểm tra về việc đảm bảo các điều kiện về công tác phòng cháy và chữa cháy của các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn Thành phố.

- Định kỳ hàng năm, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi có đơn vị sử dụng VLNCN hoặc chủ trì theo chương trình của ngành kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn trong bảo quản, sử dụng VLNCN của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động VLNCN; Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra phương tiện vận chuyển VLNCN khi có yêu cầu.

- Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

1.6. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Sở Công Thương, Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển VLNCN trên địa bàn; Phối hợp rà soát, điều chỉnh các tuyến đường vận chuyển VLNCN trong trường hợp có điều chỉnh về tổ chức giao thông, phân luồng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý.

- Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải trong quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

1.7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung công tác quản lý nhà nước về VLNCN trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động của các đơn vị sử dụng VLNCN.

- Tham gia xử lý sự cố và các vấn đề khác xảy ra có liên quan đối với hoạt động VLNCN trên địa bàn.

- Báo cáo kịp thời các biến động liên quan đến VLNCN trên địa bàn mình quản lý gửi Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành liên quan.

1.8. Các đơn vị hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn Thành phố:

- Rà soát các điều kiện, kiểm tra thực tế việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong quản lý, bo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN, TCTN; tổ chức khắc phục ngay các nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN; tổ chức diễn tập các phương án theo Kế hoạch ứng cứu khn cấp của đơn vị.

2. Quy định về cơ chế phối hợp

2.1. Phối hợp trong công tác kiểm tra định kỳ:

Định kỳ hàng năm, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện có liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy VLNCN, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn lao động đối với các tổ chức có hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn Thành phố.

2.2. Phối hợp trong công tác kiểm tra đột xuất:

Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo, hoặc nhiệm vụ đột xuất, các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ sự vụ.

2.3. Phối hợp xử lý sai phạm trong mua, bán, vận chuyển, sử dụng VLNCN, TCTN:

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan trong công tác kim tra; xử lý các trường hợp mua, bán, vận chuyển, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ trái phép; thông báo kết quả điều tra xử lý cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan biết để phối hợp quản lý.

Trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của các Sở, ngành, Sở Công Thương hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

- Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ bị tịch thu do mua, bán, bảo quản, vận chuyển và sử dụng trái phép do Công an Thành phố thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

2.4. Phối hợp xử lý sai phạm gây ra tai nạn lao động, tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình sử dụng VLNCN:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an Thành phố và các cơ quan liên quan khác điều tra tai nạn lao động, tai nạn lao động nghiêm trọng và những vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động; xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của các Sở, ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, ngành: Công Thương, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12, tổng hợp tình hình thực hiện gửi Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Công Thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành UBND các quận, huyện, thị xã việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tham mưu UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 12 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Đ b/c);
- Bộ Công Thương (Đ
b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- Các Sở, ngành: Công Thương; Giao thông Vận tải; Lao động Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Công an; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVPT.
V.Dũng, KT, NC, TKBT;
- Lưu VT, KTvân
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản