Kế hoạch 1572/KH-UBND năm 2016 công tác tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam 5 năm 2016-2020
Số hiệu: 1572/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/KH-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH HÀ NAM 5 NĂM (2016 - 2020)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định trong Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn 5 năm 2016-2020; làm cơ sở đchỉ đạo các Sở, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (tiểu ban Tìm kiếm cứu nạn); các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

a) Các Sở, ngành và địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tng th lĩnh vực ứng phó sự c, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020”.

b) Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều hành thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các Sở, ngành, địa phương đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

c) Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến cơ sở theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác hun luyện làm chủ các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mới; thường xuyên luyện tập, diễn tập theo phương án, nhằm nâng cao trình độ, khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cố cho các lực lượng.

e) Đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, làm chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cvà hoạt động ứng phó.

f) Tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 được phê duyệt.

g) Tăng cường công tác kiểm tra các Sở, ngành, địa phương về triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009, số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch tng th lĩnh vực ứng phó sự c, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020"; Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020).

2. Nhiệm vụ cụ thể: (Phụ lục kèm theo).

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạchtổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Trưởng ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện và báo cáo Trưởng ban chỉ huy kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần báo cáo kịp thời cấp có thm quyền để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia TKCN (để b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP (2), NN;
- Lưu VT.

C-NN/2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ TH

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hin

Cấp phê duyệt

Ghi chú

I

XÂY DNG H THNG VĂN BẢN TKCN

 

1

Quyết định của UBND tỉnh quy định tổ chức về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở NN&PTNT

Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các Sở, ngành, địa phương liên quan.

2016-2017

UBND tỉnh

Theo Quyết định số 224/QĐ-TTg- ngày 12 tháng 02 năm 2015

2

Quyết định của UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, các kíp trực và lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, scố.

Bộ CHQS tỉnh

Sở Tài Chính, các Sở, ngành liên quan.

2016-2018

UBND tỉnh

 

3

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố thiên tai. tìm kiếm cứu nạn.

Bộ CHQS tỉnh

Sở NN&PTNT, Sở Khoa học & Công nghệ, Điện lực Hà Nam, và các Sở, ngành, địa phương liên quan.

2016-2018

UBND tỉnh

Thực hiện theo Khoản 3 Điều 40 Nghị định 70/2010/NĐ- CP ngày 22 tháng 6 năm 2010

4

Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ chế điều hành, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy PCTT và TKCN.

Bộ CHQS tỉnh

Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, các Sở, ngành, địa phương liên quan.

2017

UBND tỉnh

 

5

Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định về ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Sở Tài chính

Sở NN&PTNT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, các Sở, ngành liên quan.

2016

UBND tỉnh

 

6

Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thành lập Quỹ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở Tài chính

Sở NN&PTNT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, các Sở, ngành liên quan.

2016- 2017

UBND tỉnh

 

7

Xây dựng Kế hoạch ng phó cấp tỉnh theo 12 tình huống cơ bản theo Quyết định số 1041/QĐ- TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 và Quyết định 224/QĐ- TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015.

Bộ CHQS tnh

Các Sở, ngành liên quan.

2016

Trưởng ban chỉ huy PCTT &TKCN

 

II

XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIM TKCN.

1

Bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các Sở, ngành và địa phương.

Các Sở, ngành và địa phương

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

Thường xuyên

 

Chỉ đạo, đôn đốc kiện toàn, bổ sung

2

Củng cvà hoàn thiện cơ chế phối hợp, Điều hành thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm kịp thời thiết thực hiệu quả.

Ban Chhuy PCTT và TKCN.

Các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Hàng năm

 

 

3

Kiện toàn tổ chứcbổ sung lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm trong ứng phó sự cố, thiên tai, tai nạn, thảm họa các cơ quan, đơn vị cơ sở của các Sở, ngành, địa phương.

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

Thường xuyên

 

 

4

Xây dựng đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn

Bộ CHQS tỉnh

 

 

 

 

5

Xây dựng một sđơn vị công binh kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu sập đổ công trình

Bộ CHQS tỉnh

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

2016

 

 

6

Xây dựng một sđơn vị của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy; chữa cháy và cứu hcứu nn

Công an tinh

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

2016- 2020

 

 

III

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO

1

Đào tạo, huấn luyện trong nước.

 

 

 

 

 

Tham gia đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm Tại Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa 1,2/Cục Đường thủy nội địa/BGTVT và một số đơn vị thuộc Bộ QP

Bộ CHQS tỉnh

Các Sở, ngành có liên quan

Hàng năm

 

Kinh phí Quân sự địa phương

 

Hun luyện nâng cao điu khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

Bộ CHQS tỉnh

Công an và các Sở, ngành,địa phương liên quan.

Hàng năm

 

Kinh phí Quân sự địa phương

 

Hun luyện nâng cao nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng cháy, chữa cháy của các Sở, ngành

Công an tỉnh

Các Sở, ngành

Hàng năm

 

Ngân sách tỉnh

 

Tham gia hun luyện ứng cứu sập đổ công trình cho các cán bộ kiêm nhiệm của Quân khu 3 tổ chức.

Bộ CHQS tỉnh

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

Hàng năm

 

Kinh phí Quân sự địa phương

 

Tham gia hun luyện ứng phó sự cố Hóa chất độc xạ, sinh học cho các lực lượng kiêm nhiệm.

Bộ CHQS tỉnh

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

Hàng năm

 

Kinh phí Quân sự địa phương

2

Diễn tập, hội thao:

 

 

 

 

 

Diễn tập Phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Bộ CHQS tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

7/2016

UBND tỉnh

Ngân sách tỉnh

 

Diễn tập phòng chống lụt, bão; phòng chống cháy nổ, cháy rừng (cấp tỉnh)

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN

Bộ CHQS tỉnh và các Sở, ngành, địa phương liên quan.

2016- 2020

 

Ngân sách tỉnh

 

Din tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư

Công an tnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

Ngân sách tỉnh

 

Chỉ đạo các huyện din tập phòng chống lụt, bão, lũ, sạt lở đất; phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN

Các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Hàng năm

 

Ngân sách tỉnh

IV

ĐU TƯ MUA SẮM TRANG THIT BỊ TKCN

1

Mua trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng đã được phê duyệt theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN

Sở NN&PTNN, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư

2016-2020

 

Ngân sách tỉnh

2

Rà soát phương tiện trang, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa theo Chthị số 03/CT- TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020

Bộ CHQS tỉnh

Sở NN&PTNN và các Sở, ngành, địa phương liên quan.

2016-2020

 

Ngân sách tỉnh

V

CÔNG TÁC KIỂM TRA

 

 

 

 

1

Kiểm tra việc lập, chp hành, quyết toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn; giám sát, thực hiện đầu tư các dự án; quản lý, sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đối với một số Sở, ngành địa phương và đơn vị chuyên trách.

Bộ CHQS tỉnh.

Các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Hàng năm

UBND tỉnh

Ngân sách tỉnh

2

Kiểm tra các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

SNN&PTNN và các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Hàng năm

 

Ngân sách tỉnh

VI

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 

 

 

 

 

Hội nghị các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN.

SNN&PTNN và các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Hàng năm

 

Ngân sách tỉnh