Kế hoạch 139/KH-UBND công tác quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 139/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vtrọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch công tác quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội 06 tháng cuối năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Bảo đảm sự phân công, phối hợp đối với các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước v btrợ tư pháp năm 2016.

2. Yêu cầu

Bám sát các yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố năm 2016, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Về quản lý hoạt động công chứng

a) Ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, liên quan; Hội công chứng viên thành ph.

- Thi gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Thực hiện chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao đng Thương binh và Xã hội; các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện Quý III, IV năm 2016.

c) Xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Công an Thành phố; Hội công chứng viên thành phố, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

d) Tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Hội công chứng viên thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016­

2. Về quản lý hành nghề Luật sư

a) Tổng hợp, lập danh sách theo dõi người đăng ký hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

b) Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/8/2011 phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; tổng kết Luật luật sư

- Chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

c) Kiểm tra tổ chức, hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành ph.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

3. Về quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản

a) Rà soát, tổng hợp danh sách tổ chức và đấu giá viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về bán đấu giá

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Học viện Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

4. Về giám định tư pháp

a) Thống kê, rà soát tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Hoàn thiện hồ sơ trình HĐND, UBND Thành phố chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

c) Tham mưu giúp UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho các tổ chức giám định tư pháp công lập

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đu tư, Công an Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

d) Tổ chức tập huấn về giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an Thành phố, Sở Y tế; các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

5. Về quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm

a) Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

b) Kiểm tra cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

6. Về quản lý hoạt động Thừa phát lại

a) Tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã.

- Thời gian: Quý III, IV năm 2016.

b) Kiểm tra về tổ chức, hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

7. Về Quản tài viên, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản

a) Rà soát, thống kê, đăng tải danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tải sản

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về quản lý thanh lý tài sản

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

8. Về quản lý hoạt động Tư vấn pháp luật

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn Thành phố

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung tại phần II Kế hoạch này; báo cáo UBND Thành phố việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành ph

Phối hợp thực hiện theo nội dung tại mục 6 phần II Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c) Cục Thi hành án dân sự Thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp đbảo đảm thực hiện tốt Kế hoạch công tác bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016.

d) Sở Tài chính: Bố trí kinh phí để Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định cấp cho Sở Tư pháp năm 2016.

Các sở, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo (qua Sở Tư pháp) để Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- TAND, Cục THADS Thành phố;
- Các Sở: TP, TC, TNMT, YT, CATP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn