Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 133/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 12/06/2018 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Dân sự, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-BVHTTDL ngày 07/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai cụ thể, có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Bám sát nội dung Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-BVHTTDL ngày 07/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của Thành phố.

II. NI DUNG

1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế đphù hợp với quy định tại Quyết định s88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, vận hành, tra cứu Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đu tranh phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn Hà Nội.

4. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho các đối tượng trên địa bàn Hà Nội.

5. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan do Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

6. Tham gia, tổ chức các hội nghị, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Là đơn vị thường trực của Thành phố, chủ trì phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo Kế hoạch.

- Hàng năm rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, vận hành, tra cứu Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thquyền tác giả, quyền liên quan.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; phối hợp đơn vị liên quan tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn Thành phố.

- Là đầu mối phối hợp với Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khâu tổ chức, thông báo tới các đơn vị liên quan thuộc thành phố Hà Nội cử cán bộ, công chức tham gia hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ hàng năm về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tổ chức các chương trình khảo sát thực tế, hội thảo, hội nghị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tập huấn về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện kế hoạch và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Công an thành phố Hà Nội

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và phối hợp đơn vị liên quan xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí của Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền các quy định của pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Sở Công Thương

- Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước liên quan sửa đổi, bổ sung quy định áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ động phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa vi phạm quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

6. Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô th

Thông tin, tuyên truyền về hoạt động tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố.

7. Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh phòng chống, ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trong phạm vi địa phương.

- Hàng năm, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyn liên quan do Cục bản quyn tác giả - Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện quy định pháp luật về quyền tác giả, quyn liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (gửi Sở Văn hóa và Ththao tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, KGVX, NC, TKBT, KT, ĐT, TH;
- Lưu VT, KGVXTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý