Quyết định 88/QĐ-TTg phê duyệt Văn kiện Chương trình sáng kiến chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên Việt Nam (chương trình RHIYA-giai đoạn II) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ
Số hiệu: 88/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 14/01/2004 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN "CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN CHO VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN VIỆT NAM (CHƯƠNG TRÌNH RHIYA - GIAI ĐOẠN II)"DO LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7253 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 11 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Văn kiện “Chương trình Sáng kiến chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên Việt Nam (Chương trình RHIYA - giai đoạn II)” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) với tổng giá trị là 2.485.673 USD.

- Mục tiêu giai đoạn II của Chương trình là tiếp tục phát huy và củng cố kết quả đạt được trong giai đoạn I, tập trung vào việc cải thiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) cho vị thành niên và thanh niên Việt Nam, đặc biệt là nhóm vị thành niên và thanh niên nghèo và thiệt thòi.

- Các kết quả cơ bản của Chương trình:

+ Xây dựng môi trường thuận lợi cho việc thực hiện chương trình chăm sóc SKSS dành cho thanh niên tại địa phương và trên toàn quốc.

+ Duy trì sự thay đổi hành vi thông qua nâng cao hiểu biết và nhận thức của vị thành niên về SKSS.

+ Tăng cường sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS có chất lượng cho vị thành niên và thanh niên.

+ Nâng cao năng lực chuyên môn, lập kế hoạch và quản lý của các tổ chức phi Chính phủ trong nước.

- Chương trình gồm 03 Dự án sau:

1. Dự án “Tuyên truyền vận động và truyền thông thay đổi hành vi” do Trung ương Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh chủ trì, thực hiện với tổng kinh phí là 789.483 USD.

2. Dự án “Cung cấp dịch vụ và thay đổi hành vi tiếp cận và sử dụng dịch vụ” do Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam (VINAFPA) chủ trì, thực hiện với tổng kinh phí là 1.1.59.991 USD.

3. Dự án “Hỗ trợ Chương trình RHIYA tại Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UNFPA tại Hà Nội chủ trì, thực hiện với tổng kinh phí là 536.289 USD.

Điều 2. Uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Văn kiện Chương trình với Đại diện của EU và UNFPA.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan chủ quản hoàn thiện văn kiện 04 Dự án thành phần của Chương trình, trình duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm