Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2017 khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính
Số hiệu: 129/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện Thông báo kết luận số 39/TB-VPBCĐCCHC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về kết luận kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Kiên Giang năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC tại tỉnh Kiên Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại hạn chế của công tác CCHC trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó tập trung khắc phục, chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ kết luận.

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) rà soát đánh giá đúng thực trạng, kết quả và hạn chế trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác CCHC; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của UBND tỉnh.

- Từng bước đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

II. NI DUNG KHẮC PHC

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục tốt các nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm v CCHC

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với lãnh đạo nhất là người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương, đơn vị tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Phải thật sự xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và của tỉnh. Từng cấp, từng ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2017 chưa đạt được để đưa vào thực hiện nhằm đạt mục tiêu CCHC năm 2017.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với công tác thi đua, khen thưởng để tạo khí thế thi đua của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC và thực thi công vụ.

Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND

Tiếp tục thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc chuẩn bị, soạn thảo VBQPPL; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình tham mưu, cụ thể hóa, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể, cá nhân và Nhân dân để nâng cao chất lượng VBQPPL đảm bảo tính hp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi; khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong tham mưu xây dựng và ban hành VBQPPL, thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, đặc biệt tập trung vào việc rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

3. Cập nhật, công khai các thủ tục hành chính mới được ban hành và nâng lên chất lượng việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương, đơn vị

- Cập nhật kịp thời và công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính (TTHC) mới được ban hành thuộc các lĩnh vực giải quyết công việc của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát đưa 100% TTHC vào thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ TTHC có tính đặc thù được UBND tỉnh quyết định không thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông).

- Tập trung rà soát các TTHC tại các cơ quan, địa phương, đơn vị để xác định cụ thể TTHC có liên quan từ 02 cơ quan hoặc 02 cấp trở lên lập danh mục báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định.

- Bố trí đủ nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị, các điều kiện phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo đúng quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiện toàn nhân sự của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sắp xếp bố trí công chức đủ năng lực, trình độ chuyên môn, có tác phong, đạo đức tốt làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc quy tc ứng xử và đạo đức khi thi hành công vụ; khi làm việc cán bộ, công chức, viên chức nhận và trả hồ sơ phải đeo thẻ công chức; có thái độ niềm nở, tận tình giải thích, hướng dẫn khi công dân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết TTHC.

- Tập trung khắc phục ngay tình trạng giải quyết TTHC trễ hẹn cho tổ chức và cá nhân; các trường hợp giải quyết TTHC trễ hẹn phải có văn bản xin lỗi theo quy định, đồng thời báo cáo nêu rõ lý do trễ hẹn với cơ quan có thẩm quyền để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; ghi chép, cập nhật kết quả xử lý đầy đủ vào hệ thống sổ theo dõi thống nhất trong toàn tỉnh; bắt buộc phải ghi phiếu hẹn trả kết quả đối với các công việc có thời gian giải quyết trên 01 ngày làm việc.

- Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; trên cơ sở nội dung Thỏa thuận hợp tác ngày 06/8/2017 giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg , các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức thực hiện trong tháng 9/2017. Tổ chức công bố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan, địa phương, đơn vị danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân có nhiều lựa chọn khi thực hiện.

4. ng dng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết TTHC và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đảm bảo kết nối thông tin giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh được thông suốt, an toàn, bảo mật; trang bị phương tiện, máy móc, thiết bị CNTT đảm bảo việc ứng dụng vào các hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước. Phát huy Cng thông tin điện tử của tỉnh, nâng cấp các Trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm cung cấp kịp thời thông tin, TTHC và các dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ CCHC ở các ngành, các cấp; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với một số cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tiếp tục duy trì và nâng lên chất lượng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết TTHC đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị đã áp dụng; tập trung chỉ đạo cấp xã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết TTHC, phấn đấu cuối năm 2017 từ 70% so tổng số xã, phường, thị trấn trong tỉnh triển khai thực hiện.

5. Nâng lên Chỉ số CCHC của tỉnh

Các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Khoản 1, 2 và 3, Mục III, từ Khoản 1 đến Khoản 7, Mục IV Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh và phương hướng nâng lên Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo; đồng thời chỉ đạo đề ra biện pháp cải thiện, nâng cao thứ hạng CCHC của cơ quan, địa phương đơn vị trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này triển khai quán triệt, cụ thể hóa kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30/9/2017 và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ được phân công.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã từng bước đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên tiến hành kiểm tra công vụ đkịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và văn hóa ứng xử nơi công sở; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; cơ quan đại diện phía Nam - BNV;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Nội vụ (3b);
- LĐVP,
P. NCPC;
- Lưu: VT, vtttrinh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Phạm Vũ Hồng