Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế
Số hiệu: 109/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 31/NQ-CP NGÀY 13/5/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW NGÀY 10/4/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai cụ thể các nội dung về hội nhập quốc tế trong Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, làm căn cứ để các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Triển khai toàn diện, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương với các cơ quan, đơn vị liên quan những nội dung trong Kế hoạch, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những nhiệm vụ trọng tâm.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp và nhân dân về hội nhập quốc tế

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng nội dung của Nghị quyết 22-NQ/TW, các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực đến các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức Đảng các cấp, các doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời kiến thức về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nội dung các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, trong đó tập trung các nội dung, các cam kết có liên quan đến các ngành, các lĩnh vực của tỉnh.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn phổ biến nhằm thông tin tuyên truyền về Hội nhập quốc tế cho cán bộ công chức, viên chức các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cập nhật thông tin mới, những chính sách và những vấn đề cảnh báo trong quá trình hội nhập.

2. Xây dựng pháp lý và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh thành Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế và xây dựng quy chế hoạt động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

- Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý và công tác chuyên môn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới hội nhập quốc tế tại các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

- Tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế của các sở, ban, ngành, địa phương tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ; tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên sâu về các vấn đề pháp lý, cam kết trong các lĩnh vực mà Việt Nam tham gia.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung hay bãi bỏ những nội dung không phù hợp, đảm bảo minh bạch các quy định, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh, phù hợp với thông lệ quốc tế và hiệp ước mà Việt Nam tham gia; đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các giấy tờ, thủ tục hành chính không phù hợp quy định hiện hành.

- Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; tổ chức các chương trình nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao công tác dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước sẽ đánh giá tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.

3. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bảo đảm hài hòa, đồng bộ với Chương trình hành động về hội nhập quốc tế; bổ sung các nhiệm vụ mới để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2020.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất theo chiều sâu, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất; ưu tiên các lĩnh vực mũi nhọn, sản phẩm chủ lực, sản xuất các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng lãi suất thấp.

- Đổi mới hình thức xúc tiến, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nâng cao kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, hàng may mặc. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm; tiếp tục triển khai chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ www.socongthuong.phuyen.gov.vn về các cơ hội giao thương liên quan đến sản phẩm của tỉnh, mời doanh nghiệp tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ, khảo sát thị trường trong và ngoài nước và theo chương trình xúc tiến thương mại.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và thông qua kênh thông tin của Đại sứ quán và Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước để kết nối doanh nghiệp và tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến thị trường nước ngoài.

- Xây dựng và ban hành danh mục các chương trình, dự án cần kêu gọi đầu tư, và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, cơ chế quản lý, quy trình tác nghiệp, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, lao động, đầu tư, xuất nhập khẩu.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giúp cho doanh nghiệp trong tỉnh có môi trường cạnh tranh lành mạnh.

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, như nghiên cứu sản xuất giống, công nghệ sau thu hoạch, chế biến, bảo quản...

4. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, đặc biệt là nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và nắm rõ về tình hình biển Đông, khu vực ASEAN và Thế giới.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 19/3/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo; chú trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển Đông nhằm góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm ổn định chính trị, môi trường hòa bình trong quá trình phát triển và hội nhập.

- Hàng năm tổ chức gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại tỉnh, giữa lãnh đạo tỉnh và bà con kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền để đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổ chức tuyên truyền, vận động kiều bào, thân nhân đóng góp phát triển quê hương; kêu gọi Kiều bào có những hoạt động xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, ổn định chính trị và trật tự xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh đạt hiệu quả; đảm bảo công tác an ninh đối ngoại.

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đơn vị và địa phương trong việc nắm bắt, đánh giá tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; chủ động chuẩn bị các biện pháp và phương án xử lý tình huống đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội tại các khu vực có hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hiệu quả và đúng quy định của nhà nước.

- Tham gia hoạt động hợp tác song phương về quốc phòng, an ninh với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâm hại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác

- Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; quảng bá, giới thiệu về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Phú Yên đến các nước và các dân tộc trên thế giới bằng việc biên soạn các ấn phẩm, tuyên truyền qua các kênh thông tin phát thanh – truyền hình, sách báo, tạp chí trong và ngoài nước; tham gia hội thảo, hội chợ triển lãm về du lịch và giao lưu văn hóa nước ngoài.

- Phát triển hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng, từng bước chuyên nghiệp hóa những môn thể thao Phú Yên có thành tích cao; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện nâng cao thể lực, trí lực. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập, cơ sở dạy nghề chất lượng cao, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức có chức năng đầu tư cơ sở đào tạo tại tỉnh, mặt khác phối hợp và tranh thủ nguồn lực đào tạo có chất lượng cao ngoài tỉnh, hợp tác liên kết với các trường có thế mạnh trên thế giới đầu tư thành lập trường đào tạo tại tỉnh, đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên nghiên cứu sinh ở các nước có nền khoa học tiên tiến, hiện đại để về phục vụ tỉnh nhà.

- Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ với các viện, trung tâm lớn trong nước, khu vực và nước ngoài trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ. Thu hút, tiếp nhận công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhất là các lĩnh vực tỉnh đang cần. Triển khai có hiệu quả các đề án, đề tài khoa học công nghệ của tỉnh. Từng bước hình thành, phát triển thị trường khoa học công nghệ, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, thu hút khoa học công nghệ tiên tiến của các nước.

- Tranh thủ vận động và thu hút các nguồn vốn, khoa học, công nghệ và trí thức của đối tác nước ngoài để thực hiện một số dự án trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về y tế. Tăng cường hợp tác với các nhà tài trợ, các đối tác nước ngoài, bệnh viện trong khu vực và thế giới nhằm tranh thủ các nguồn lực tài chính để xây dựng ngành y tế tỉnh hiện đại về cơ sở vật chất, chất lượng cao về dịch vụ khám chữa bệnh; tranh thủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt có chất lượng từ các cá nhân, tổ chức nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai cụ thể có hiệu quả những nội dung cần triển khai thực hiện về hội nhập quốc tế đã đề ra trong Kế hoạch này.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm; tiếp thu các ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị để đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch này cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VT, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KT, Ngvu (Ky, Loi).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến

 

PHỤ LỤC

NHỮNG NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện và hoàn thành

1

Thông tin tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết

 

 

 

 

1.1

Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung của Nghị quyết 22 và Nghị quyết 31/NQ-CP , chủ trương hội nhập quốc tế, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của hội nhập quốc tế, cũng như các thách thức đặt ra đối với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Sở Công Thương

Các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo về Hội nhập quốc tế

Các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo

Hàng năm

1.2

Thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình tuyên truyền về hội nhập quốc tế.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên

Các Sở, ban, ngành

Các chương trình phát thanh và truyền hình

Hàng năm

2

Xây dựng pháp lý và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

 

 

 

 

2.1

Kiện toàn Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh thành Ban hội nhập quốc tế và xây dựng quy chế hoạt động của Ban.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016

2.2

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 (theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 02/02/2012)

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định UBND tỉnh

Hàng năm

2.3

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cao, đặc biệt về ngoại ngữ, có khả năng phân tích và dự báo tại các Sở, ban, ngành làm công tác đối ngoại.

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)

Các Sở, ngành liên quan

Kế hoạch UBND tỉnh

Hàng năm

2.4

Rà soát các cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành; điều chỉnh, bổ sung hay bãi bỏ những nội dung không phù hợp.

Sở Tư pháp

Các Sở, ngành liên quan

Quyết định UBND tỉnh

Hàng năm

2.5

Tăng cường kiến thức pháp luật quốc tế, kỹ năng xử lý các vấn đề pháp luật quốc tế cho đội ngũ cán bộ pháp chế các Sở, ngành. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Sở Tư pháp

Các Sở, ngành liên quan

Các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo

Năm 2016-2018

2.6

Liên kết, mở rộng đào tạo nguồn lao động, nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng trình độ quốc tế.

Sở Giáo dục &Đào tạo

Các Sở, ngành, địa phương

Chương trình, đề án đào tạo

Hàng năm

2.7

Nâng cao công tác dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước sẽ đánh giá tác động đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan

Báo cáo UBND tỉnh

Hàng năm

2.8

Đánh giá thực trạng lực lượng lao động; xây dựng Đề án nâng cao năng suất, chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu lao động các nước có thu nhập cao.

Sở Lao động thương binh và xã hội

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Báo cáo đánh giá

Năm 2016-2020

2.9

Xây dựng đề án phát triển dịch vụ logistics trên tỉnh Phú Yên.

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016-2018

3

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế

 

 

 

 

3.1

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Báo cáo UBND tỉnh

Hàng năm

3.2

Xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp trọng điểm xây dựng và phát triển thương hiệu tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016-2017

3.3

Xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016

3.4

Cập nhật, thông tin về các cơ hội giao thương, tăng cường tổ chức và hỗ trợ trong việc khảo sát thị trường, tham gia hội chợ, hội thảo cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Đẩy mạnh hoạt động phát triển thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Các bản tin, chương trình, hoạt động, kế hoạch

Hàng năm

3.5

Nghiên cứu, phổ biến các kiến thức về hội nhập quốc tế, WTO, các cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, các FTA mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia ký kết.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành

Các chính sách, các ấn phẩm về hội nhập quốc tế

Hàng năm

3.6

Tăng cường công tác quản lý thị trường, tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sở Công thương

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Báo cáo trình UBND tỉnh

Hàng năm

3.6

Xây dựng đề án phát triển thương hiệu gạo định hướng xuất khẩu của tỉnh Phú Yên

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016-2018

3.7

Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Kế hoạch, Chương trình

Hàng năm

3.8

Xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển các sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, hợp tác sản xuất trong nông nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Hàng năm

3.9

Xây dựng cơ chế, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Hàng năm

3.10

Tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại tỉnh; giữa lãnh đạo tỉnh và bà con kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền. Tuyên truyền, vận động kiều bào đóng góp, xây dựng phát triển tỉnh nhà.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chương trình, hội nghị, hội thảo

Hàng năm

3.11

Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Các chương trình, hoạt động, danh mục dự án

Hàng năm

4

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng

 

 

 

 

4.1

Duy trì, thúc đẩy và mở rộng các quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố, tổ chức trong khu vực và trên thế giới.

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)

Các Sở, ban, ngành

Các thỏa thuận hợp tác, Bản ghi nhớ

Hàng năm

4.2

Xây dựng và triển khai chiến lược về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016-2017

4.3

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về an ninh, quốc phòng với các nước trong khu vực ASEAN, các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống; tăng cường công tác an ninh biển đảo.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Các chương trình, hoạt động

Hàng năm

4.4

Xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Quyết định UBND tỉnh

 

4.5

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị và trật tự xã hội của tỉnh; đảm bảo công tác an ninh đối ngoại.

Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Các chương trình, hoạt động

Hàng năm

5

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và lĩnh vực khác

 

 

 

 

5.1

Xây dựng và triển khai kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị liên quan

Kế hoạch UBND tỉnh

Năm 2016-2017

5.2

Tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước có quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Các chương trình

Hàng năm

5.3

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai có hiệu quả đề án phát triển du lịch của tỉnh hướng đến thu hút khách quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị liên quan

Các chương trình, đề xuất

Hàng năm

5.4

Xây dựng đề án nâng cao chất lượng thành tích thể thao hướng đến tầm quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị liên quan

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016-2017

5.5

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Các lớp đào tạo

Hàng năm

5.6

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành và địa phương, các đơn vị liên quan

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016-2017

5.7

Xây dựng cơ chế, chính sách nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành và địa phương, các đơn vị liên quan

Quyết định UBND tỉnh

Năm 2016-2017