Thông báo 400/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế và đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện
Số hiệu: 400/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ VẤN ĐỀ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ VIỆC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG QUỐC GIA ĐỐI VỚI THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế và đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo hiểm y tế và các dịch vụ xã hội cơ bản là vấn đề ln, quan trọng, trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở phát lý và công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập. Quỹ bảo hiểm y tế có nguy cơ mất cân đối. Tình trạng gian lận trục lợi Quỹ không ít. Nguyên tc mức “đóng - hưởng” và chia sẻ rủi ro chưa được tuân thủ chặt chẽ. Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực y tế thiếu hoàn chỉnh. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo him xã hội Việt Nam chưa chặt chẽ.

2. Bộ Y tế tiếp thu, giải trình các kiến nghị của Bảo him xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tại các văn bản liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp để:

a) Hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm y tế, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và các luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn, khả năng cân đi của ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Đối với các nội dung không tiếp thu, phải có giải trình cụ thể, thuyết phục.

b) Có báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả thực thi Luật bảo hiểm y tế, tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, kiến nghị cụ thể các giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2302/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

3. Các bộ: Y tế, Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

4. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; chủ động trao đi tháo gỡ các vướng mắc, có quy chế bảo đảm việc phối hợp giữa 2 cơ quan được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

5. Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vào kế hoạch năm 2018.

6. Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc, năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

7. Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2016 ca Chính phủ từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bộ Y tế phối hợp và có hướng dẫn cụ thể việc đấu thầu mua thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tính cạnh tranh theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: YT, TC, KHĐT, TP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Văn Tùng, Nguyễ
n Sỹ Hiệp; Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)
Q.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp