Thông báo 382/TB-VPCP năm 2017 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy - Công ty TNHH Rượu Vạn Phát
Số hiệu: 382/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CÁC NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA BÀ BÙI THỊ QUY - CÔNG TY TNHH RƯỢU VẠN PHÁT

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thtướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Rượu Vạn Phát. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bùi Ngọc Lam, Phó Tng Thanh tra Chính phủ, Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hp kết quả kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy và ý kiến các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý ni dung báo cáo số 1255/BC-TTCP ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Rượu Vạn Phát, Kết quả kiểm tra cho thấy quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Rượu Vạn Phát có một số thiếu sót, vi phạm và đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty TNHH Rượu Vạn Phát khắc phục triệt để các vi phạm đã được các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý thời gian qua.

2. Hiện tỉnh Phú Yên vẫn là một tỉnh còn gặp khó khăn, Công ty TNHH Rượu Vạn Phát trên thực tế đã đầu tư gần 6.000 ha vùng nguyên liệu mía và nhà máy sản xuất đường, tạo được công ăn việc làm, nguồn thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Trong thời gian tới, đtạo điều kiện cho Công ty TNHH Rượu Vạn Phát được hoạt động bình thường theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, yêu cầu:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên rà soát lại hoạt động của Nhà máy mía đường và diện tích trồng mía mà Công ty TNHH Rượu Vạn Phát đang thực tế sử dụng để bổ sung, công nhận Nhà máy mía đường của Công ty TNHH Rượu Vạn Phát vào danh mục nhà máy mía đường và bổ sung diện tích trồng mía của Công ty TNHH Rượu Vạn Phát vào quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Phú Yên; nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích trồng mía và xây dựng nhà máy đường thì rà soát lại quy hoạch để xem xét điều chỉnh bổ sung, đảm bảo không để xảy ra tình trạng phá rừng và ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11 năm 2017.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- B
à Bùi Thị Quy, Chủ tịch HĐTV Cty Rượu Vạn Phát (KM 32, quốc lộ 25,
Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà; Đ/c Kiều Đình Thụ; Tr
lý PTTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục: NN, QHĐP, TKBT, TH, HC-QT II;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà