Quyết định 865/QĐ-BXD năm 2017 về bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 865/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 865/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (IDICO)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 ngày 11 tháng 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và Văn bản số 7676/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp IDICO;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần và Thông tư 115/2016/TT-BTC ngày 30 ngày 6 tháng 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam; Quyết định số 416/QĐ-BXD ngày 14 tháng 4 năm 2015 và Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 nám 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thay đổi thành viên các Ban chỉ đạo cổ phần hóa;

Xét Tờ trình số 474/TTr-TCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt Bản công bố thông tin, giá khởi điểm, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tổ chức thực hiện bán đấu giá và tổ chức tài chính trung gian, thành viên tham gia Hội đồng đấu giá để bán cổ phần thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

Căn cứ Biên bản ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO và Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) với các nội dung như sau:

1. Bán đấu giá công khai

- Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ.

- Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần.

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tài chính trung gian: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

2. Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động

- Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 600.800 cổ phần, chiếm 0,20% vốn điều lệ.

- Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.093.700 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.

- Giá bán: theo quy định hiện hành.

3. Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

- Số lượng: 135.000.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ.

- Thực hiện sau khi tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

4. Danh sách các thành viên tham gia Hội đồng đấu giá cổ phần, gồm:

- Ông Đậu Minh Thanh - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO.

- Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Nguyễn Văn Đạt - Tổng giám đốc Tổng công ty, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Trần Anh Tiến - Tổ trưởng Tổ Kiểm soát viên Tổng công ty, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Phan Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Nguyễn Hồng Hải - Kế toán trưởng Tổng công ty, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty IDICO phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tài chính trung gian thực hiện bán cổ phần lần đầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

2. Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thay mặt Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO xem xét, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký đơn, bản công bố thông tin và các hồ sơ khác liên quan đến việc bán cổ phần lần đầu;

3. Hội đồng thành viên IDICO chỉ đạo và thực hiện

- Ký kết hợp đồng dịch vụ với Sở giao dịch Chứng khoán và thực hiện các công việc có liên quan đến việc bán cổ phần lần đầu IDICO;

- Thực hiện bán trước cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả bán cổ phần lần đầu về Ban chỉ đạo và trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh phương án cổ phần hóa (nếu có).

4. Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược, Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ; Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc IDICO; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN (để b/c);
- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Tổng công ty IDICO;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổ chức tài chính trung gian;
- Lưu: VT, QLDN (S03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 48. Chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa

1. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

Xem nội dung VB
Điều 48. Chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa
...
2. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau:

a) Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động.

Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại doanh nghiệp được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một người lao động. Doanh nghiệp cổ phần hóa căn cứ đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình xây dựng và quyết định các tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao và phải được nhất trí thông qua tại Đại hội công nhân viên chức của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.

b) Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được xác định là giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

c) Mỗi một người lao động chỉ được hưởng quyền mua thêm cổ phần ưu đãi theo một mức xác định tại điểm a khoản 2 Điều này.

d) Số cổ phiếu ưu đãi người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết.

Trường hợp công ty cổ phần thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ luật Lao động trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho doanh nghiệp số cổ phần này thì công ty cổ phần có trách nhiệm mua lại với giá sát với giá giao dịch trên thị trường.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

Xem nội dung VB
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần như sau:
...
10. Bổ sung thêm Khoản 8 Điều 48 như sau:

“8. Những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo phương án cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thực hiện được IPO trong thời gian 90 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa thì doanh nghiệp được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp với giá bán cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm trong phương án cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chênh lệch giữa giá bán cho người lao động, cho tổ chức công đoàn (nếu có) so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần”.

Xem nội dung VB