Quyết định 78/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
Số hiệu: 78/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 158/TTr-STP ngày 15 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 41 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH AN GIANG BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

I. An ninh trật tự

1

Chỉ thị

17/2014/CT-UBND

29-12-14

Về công tác quốc phòng địa phương năm 2015

II. Bảo hiểm xã hội

2

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

09/5/2011

Về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2011 và những năm tiếp theo

3

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

14/11/2008

Về việc thực hiện Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh

III. Công thương

4

Chỉ thị

02/2004/CT-UB

13-01-04

Về việc chấn chỉnh công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan nơi cửa khẩu biên giới đường bộ trong tỉnh An Giang.

5

Chỉ thị

24/2004/CT-UB

23-7-04

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện về an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

6

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND

19-9-06

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

7

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

28/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

8

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

16-8-11

Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang

9

Chỉ thị

14/2011/CT-UBND

02-11-11

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

10

Chỉ thị

17/2013/CT-UBND

23/12/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh An Giang.

IV. Giáo dục và Đào tạo

11

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

08-3-06

Về việc đầu tư cơ sở vật chất trường học

12

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

19-5-06

Về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường, lớp và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học

V. Kế hoạch và Đầu tư

13

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

13-4-10

Về việc đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 2015 tỉnh An Giang

14

Chỉ thị

15/2012/CT-UBND

05-10-12

Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

VI. Khoa học và Công nghệ

15

Chỉ thị

11/2010/CT-UBND

22-9-10

Về việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

VII. Lao động, Thương binh và Xã hội

16

Chỉ thị

12/CT.UB

10-5-90

Quy định định việc chăm sóc đời sống các đối tượng chính sách xã hội (chủ yếu là những người có công với cách mạng và thân nhân của họ)

17

Chỉ thị

13/CT.UB

18/7/1991

Quy định việc xây dựng quỹ phong trào căn nhà tình nghĩa

18

Chỉ thị

32/CT-UB

20-12-96

Chỉ đạo việc tăng cường công tác chính sách và xây dựng xã, phường làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng

19

Chỉ thị

01/CT.UB

06-01-98

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp kỹ thuật an toàn – phòng chống cháy nổ

20

Chỉ thị

04/2005/CT-UB

04-3-05

Về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm

21

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

27-6-06

Về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ

VIII. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22

Chỉ thị

20/CT.UB

20/7/1994

Về việc nghiêm cấm sản xuất, mua bán ốc bươu vàng trên địa bàn tỉnh An Giang

23

Chỉ thị

25/1998/CT-UB

01-7-98

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với công tác xóa đói giảm nghèo

24

Chỉ thị

33/2003/CT.UB

11-12-03

Về việc Quản lý chất lượng heo đực giống

25

Chỉ thị

35/2003/CT.UB

25-12-03

Về việc đẩy mạnh xây dựng các hợp tác xã và trang trại nông lâm ngư nghiệp và thủy sản

26

Chỉ thị

11/2005/CT-UBND

05-4-05

Về việc tăng cường công tác quản lý tài chính - kế toán hợp tác xã nông nghiệp

27

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND

24-01-07

Về việc củng cố hoạt động của tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp

28

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND

15-10-08

Về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh An Giang

29

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

10-4-13

Về việc đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc giai đoạn 2013 - 2015

IX. Nội vụ

30

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND

20-9-11

Về việc tăng cường công tác văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang

X. Tài nguyên và Môi trường

31

Chỉ thị

15/CT.UB

19-4-02

Tổ chức hoạt động thực hiện Tuần Quốc gia về Nước sạch - Vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 05-6

32

Chỉ thị

05/2003/CT-UB

10-3-03

Về việc neo bè, đào ao nuôi cá theo đúng quy hoạch và giữ gìn vệ sinh môi trường

33

Chỉ thị

34/CT.UB

30-9-04

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải, rác trên địa bàn tỉnh An Giang

34

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

24-7-06

Về việc khắc phục yếu kém, sai phạm và tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

35

Chỉ thị

13/2007/CT.UBND

30-5-07

Tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản

36

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND

07-10-08

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại

37

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND

11-9-09

Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

38

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND

02/01/2014

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

XI. Tư pháp

39

Chỉ thị

11/2013/CT-UBND

13-9-13

Về việc tăng cường trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

40

Chỉ thị

06/1999/CT-UBND

25-02-99

Về việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh

41

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND

10-4-14

Về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang