Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
Số hiệu: 762/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 762/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1221/TTr-STC- ngày 18/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh về phí lưu thông ngành hàng giống nông nghiệp và ngành hàng vật tư nông nghiệp năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh về phí lưu thông ngành hàng giống nông nghiệp của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên do hết hiệu lực thi hành và không còn phù hợp với các quy định hiện hành về ban hành văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT
, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá Ban hành: 14/11/2013 | Cập nhật: 20/11/2013