Quyết định 72/2016/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016
Số hiệu: 72/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 10/04/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2016/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI XÃ HÒA HIỆP BẮC, HUYỆN ĐÔNG HÒA VÀO BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh (tại Công văn số 306/HĐND-KTNS ngày 18/11/2016);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 3244/TTr-STC ngày 07/11/2016); ý kiến của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 235/BC-STP ngày 03/11/2016).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất Khu tái định cư Dự án tuyến nối Quốc lộ 1 (Đông Mỹ) đến khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh; như sau:

1. Bổ sung hệ số giá đất Khu tái định cư Dự án tuyến nối Quốc lộ 1 (Đông Mỹ) đến khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào khoản 3, Phần A, Mục V, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh; như sau:

STT

Tên đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

 

Khu tái định cư xã Hòa Hiệp Bắc

 

 

 

 

-

Tuyến đường rộng 16m

1,4

 

 

 

-

Tuyến đường rộng 10m

1,2

 

 

 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Mội trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Giao Thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến