Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 693/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hội nhập quc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về Hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1272/TTY-SLĐTB&XH ngày 04/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này. Hằng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

2. Kinh phí thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hàng năm phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối vốn của ngân sách tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTB&XH (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế của Việt Nam, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu phát triển lao động và xã hội đối với lao động của tỉnh đạt trình độ theo quy định của các nước ASEAN-6 vào năm 2020 và kịp các nước ASEAN-4 vào năm 2030. Đồng thời, hoàn thiện các lĩnh vực lao động và xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm hội nhập quốc tế về lao động và việc làm, hội nhập về giáo dục nghề nghiệp, hội nhập quốc tế về an sinh xã hội và hội nhập ASEAN về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu phát triển lao động - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Góp phần tạo việc làm, tăng cơ hội việc làm có chất lượng cao cho người lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước, lao động có cơ hội tiếp cận với công nghệ và môi trường là việc tiên tiến, hin đại góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng lao động và tác phong làm việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảm bảo thực hiện tt chính sách an sinh xã hội. Giới thiệu tim năng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và lao động với bạn bè trong và ngoài nước.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến mọi đối tượng trên địa bàn; đặc biệt, chú ý tuyên truyền đến người dân ở những vùng sâu, vùng xa về ý nghĩa của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện hội nhập quốc tế về lao động và xã hội phải đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể; hoàn thiện chiến lược tổng thể phát triển lao động - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo yêu cầu hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các hoạt động vào quá trình xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển về lao động và xã hội; xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện các chương trình truyền thông về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội phải gắn kết chặt chẽ với hội nhập kinh tế quốc tế, chính trị, an ninh - quốc phòng và văn hóa - xã hội, tạo sự đng thuận chung trong quá trình phát triển của tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh phù hợp với nhu cầu lao động, việc làm, tham gia vào thị trường lao động của khu vực; gia tăng cơ hội việc làm có chất lượng cho người lao động.

- Phát triển hệ thống an sinh xã hội của tỉnh, tăng cường bảo vệ các nhóm đối tượng yếu thế phù hợp với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đến năm 2020, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin cho người dân; tiếp cận các tiêu chí n an sinh xã hội của quốc tế; tiếp cận đa chiều trong đánh giá và thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững; thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng xã hội.

- Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển về lao động và xã hội,

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

a) Nội dung hoạt động

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tổ chức các diễn đàn, hội thảo đngười lao động và doanh nghiệp trao đi, giao lưu và tìm hiểu về Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

Thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về thị trường việc làm, nguồn nhân lực, điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương, lịch sử, con người và văn hóa Điện Biên đến bạn bè trong và ngoài nước; lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại về kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh Điện Biên trong quá trình hội nhập quốc tế.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

c) Cơ quan phối hợp thực hiện

Các Sở: Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Hội nhập quốc tế về lao động và việc làm

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

3. Hội nhập về giáo dục nghề nghiệp

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

4. Hội nhập quốc tế về an sinh xã hội

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

5. Hội nhập ASEAN về lao động và xã hội

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

6. Các hoạt động phối hợp

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện các chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường li của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030; tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách về lao động và xã hội tại địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp để khắc phục.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách hiện hành và huy động các nguồn vốn hp pháp khác.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này lập và tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hng năm của đơn vị mình, gửi Sở Tài chính thẩm định.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương; rà soát kịp thời các quy định pháp luật có liên quan, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; đồng thời kiến nghị, sửa đổi, điều chỉnh các quy định chưa phù hợp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội đối với người dân; đặc biệt chú trọng đến Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện mục tiêu hội nhập quốc tế về lao động và xã hội trong kế hoạch, chương trình hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

3. Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội và các mục tiêu của Kế hoạch.

4. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kiến thức về hội nhập quốc tế, đào tạo bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi để đáp ứng nhu cầu hội nhập thực hiện chính sách lao động, xã hội.

5. Tăng cường huy động nguồn lực, nhân lực thực hiện tốt chính sách lao động và xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về lao động và xã hội.

6. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh gắn liền với nâng cao chất lượng các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo một số chuyên ngành, lĩnh vực theo nhu cầu thị trường lao động trong nước và trong khu vực; liên kết với các công ty, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm nhằm tuyên truyền, vận động, hướng nghiệp về ý thức lập thân, lập nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động, đồng thời thông tin kịp thời về các chế độ chính sách của Nhà nước về việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động đến học sinh, sinh viên và người lao động.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thông tin, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo hướng vào người dân, phục vụ người dân.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SLao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng Kế hoạch hàng năm và 05 năm với những mục tiêu cụ thể về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng năm, 05 năm và cả giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Phân công 01 cán bộ làm đầu mối về các hoạt động hội nhập quốc tế về lao động và xã hội, gửi danh sách về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Hợp tác quốc tế).

2. Các s, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý chủ động xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ vào khả năng ngân sách hằng năm và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đưa các mục tiêu hội nhập quốc tế về lao động và xã hội vào Chương trình, Kế hoạch hàng năm của tỉnh; vận động nguồn hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Ngoại vụ

- Tăng cường vận động, xúc tiến hợp tác đa phương, song phương, kêu gọi nguồn vốn ODA, FDI, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nguồn lực để xây dựng hạ tầng cơ sở thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan nghiên cứu rà soát hệ thống thể chế, chính sách trong lĩnh vực lao động và xã hội của tỉnh, đáp ứng các cam kết, tiêu chuẩn quốc tế của Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khu vực ASEAN, các Hiệp định Thương mại tự do và đề xuất hướng hoàn thiện.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hi nhập quốc tế về lao động và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của nh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng lộ trình và đạt kết quả cao. Thực hiện báo cáo định kỳ gửi về sở Lao động - thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động gửi kiến nghị, đề xuất về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC:

CÁC NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên)

TT

Các hoạt động

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Đơn vị giám sát

Ghi chú

I

Hội nhập quốc tế về lao động, việc làm

1

Tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức nhm dự báo, phát triển và mở rộng thị trường lao động

Sở Lao động - TB&XH

Các Sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp

2016-2030

Cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động

 

 

2

Đẩy mạnh và tăng cường phối hợp vi các cơ quan, đơn vị tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn; tăng cường quản lý,bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật trong nước và quốc tế

Sở Lao động - TB&XH

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

Lao động đi làm việc ở nước ngoài chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp

 

 

3

Thực hiện tốt chính sách tiền lương, khuyến khích nâng cao chế độ tiền lương nhm đảm bảo mức sống tối thiểu, nâng cao năng suất lao động

Sở Lao động - TB&XH

Sở Tài chính, Sở Nội vụ

2016-2030

Thang bảng lương trong doanh nghiệp được xây dựng. Quỹ tiền lương hàng năm được đảm bảo

 

 

4

Thực hiện tốt công tác quản lý lao động người nước ngoài (áp dụng thủ tục cấp phép qua mạng điện tử)

Sở Lao động - TB&XH

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

Người lao động là người nước ngoài chấp hành đúng các quy định pháp luật của nước sở tại

 

 

5

Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp

Sở Lao động - TB&XH

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

Quan hệ lao động được phát triển góp phần tăng năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế

Kiểm tra giám sát liên ngành hằng năm

Cụ thể hóa nhiệm vụ 2.d theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục II.5 phụ lục kèm theo Quyết đnh 1825/QĐ-LĐTBXH

6

Thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia, tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế

Sở Lao động - TB&XH

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

Luật an toàn vệ sinh lao động được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra giám sát liên ngành hằng năm

Cụ thể hóa nhiệm vụ 2.đ theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục II.6 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

7

Nâng cao năng lực thanh tra lao động đáp ng quản lý lao động hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế

Sở Lao động - TB&XH

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

Năng lực thanh tra lao động được tăng cường về số lượng và chất lượng đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình hội nhập

Kiểm tra giám sát liên ngành hằng năm

Cụ thể hóa nhiệm vụ 2.e theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục II.7 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

II

Hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp

1

Triển khai tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đào tạo giáo viên, đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Lao động-TB&XH ban hành phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế

Sở Lao động - TB&XH

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên Minh hợp tác xã, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở GDNN

2016-2025

Đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình đạt chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Cthể hóa nhiệm vụ 3.a theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục III.1 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

2

Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, sửa đổi hoàn thiện các tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; ưu tiên hoàn thiện khung trình độ quốc gia; tham gia khung tham chiếu trình độ giữa các nước ASEAN khi có yêu cầu của Bộ Lao động - TB&XH

Sở Lao động - TB&XH

Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan; các cơ sở GDNN

2016-2030

Các ý kiến tham gia có trách nhiệm cao và chất lượng

 

Cụ thể hóa nhiệm vụ 3.b theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục III.2 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

3

Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Lao động - TB&XH

Sở Lao động - TB&XH

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở GDNN

2016-2030

Cơ sở GDNN đạt chuẩn quốc gia và khu vực

 

Cụ thể hóa nhiệm vụ theo mục III.4 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

III

Hội nhập quốc tế về an sinh xã hội

1

Thực hiện giảm nghèo bền vng theo phương pháp tiếp cận đo lường đa chiều

Sở Lao động - TB&XH

Các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2020

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên

Các Sở, ban, ngành là thành viên BCĐ cấp tỉnh

Cụ thể hóa nhiệm vụ 4.c theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục IV.4 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

2

Tiếp tục thực hiện tt các chính sách đảm bảo trợ giúp xã hội cho các đối tượng BTXH (người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa…)

Sở Lao động - TB&XH

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

Đảm bảo cho các đi tượng BTXH được quan tâm, chăm sóc và được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách

Sở lao động - TB&XH

 

3

Triển khai thực hiện công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Sở Lao động - TB&XH

Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông, Tư pháp, VHTT-DL, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2016-2020

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước và Chính sách, pháp luật về người khuyết tật; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về người khuyết tật; Hợp tác quốc tế; Xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát, đánh giá và báo cáo

Kiểm tra giám sát liên ngành

 

4

Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội

Sở Lao động - TB&XH

Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2016-2020

Thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Điện Biên; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ CTXH, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH; tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội

Xây dựng, Nội vụ, Sở KH- ĐT, Sở Tài chính; S GD- ĐT

 

5

Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Sở Lao động - TB&XH

Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội LHPN, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2020

Htrợ về y tế, hỗ trợ về văn hóa, học nghề và trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân

 

Cụ thể hóa nhiệm vụ 4.d theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục IV.5 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

6

Tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng hợp tác với Trung Quốc và Lào, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác với các tỉnh có đường biên giới giáp với tỉnh Điện Biên trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người

Sở Lao động - TB&XH

Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

Áp dụng các mô hình, biện pháp về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người của các nước có hiệu quả

 

Cụ thể hóa nhiệm vụ 4.d theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục IV.6 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

7

Thúc đẩy công bằng xã hội trong chính sách an sinh xã hội; thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, xóa dần định kiến và bất bình đẳng giới trong đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực việc làm, giáo dục đào tạo đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh

Sở Lao động - TB&XH

Tư pháp, Nội vụ, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện thị xã, thành phố

2016-2030

Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đảm bảo sự tham gia bình đẳng cả nam và nữ trong lĩnh vực GD- ĐT, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, BĐG trong đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, năng lực quản lý nhà nước về BĐG được nâng cao.

Kiểm tra giám sát liên ngành

Cụ thể hóa nhiệm vụ 4.đ theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục IV.7 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

8

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đc bit; phòng ngừa, h trtrẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị buôn bán, giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em bị bóc lột sức lao động, hỗ trợ trẻ em được tiếp cận hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em thuận lợi, công bằng, hiệu quả.

Sở Lao động - TB&XH

Sở Tư pháp, công an tỉnh, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2030

100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp về mọi mặt, Các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan tới bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai đồng bộ và có hiệu quả

Kiểm tra giám sát liên ngành

Cụ thể hóa nhiệm vụ 4.e theo quyết định 145/QĐ-TTg và mục IV.8 phụ lục kèm theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH

IV

Hội nhập ASEAN về lao động và xã hội

1

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó tập trung vào 05 nội dung chính gồm: Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; Tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động

Sở Lao động - TB&XH

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Các sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và công nghệ; Ban Dân tộc tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2025

Các kế hoạch chi tiết được xây dựng và triển khai có hiệu quả

Kiểm tra giám sát liên ngành