Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025
Số hiệu: 692/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HÀ NAM, GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Hà Nam về phát triển hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hà Nam đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008; Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tại Tờ trình số 732/TTr-SGTVT ngày 18/5/2012), Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 418/TTr-SKH ngày 18/5/2012) về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025, với nội dung như sau:

- 100% đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa; đạt cấp V- đồng bằng trở lên, trong đó những tuyến đường huyện có tính chất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương đạt cấp IV- đồng bằng trở lên.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008; Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, GT.
B/2012/QĐ09

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng