Quyết định 646/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 646/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 646/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, địa phương) bổ sung danh mục và chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của từng dự án giai đoạn 2012-2015 và năm 20122 theo các phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 được giao, trước ngày 15 tháng 6 năm 2012, các bộ, địa phương:

- Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ của từng dự án lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, ký túc xá sinh viên.

- Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ chi tiết cho các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, bảo đảm nguyên tắc chỉ bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và các dự án đang triển khai dở dang theo quy định tại Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, không bố trí vốn của chương trình cho các dự án khởi công mới.

2. Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước 30 tháng 6 năm 2012.

3. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 theo biểu mẫu số I quy định tại Quyết định số 396/QĐ-BKHĐT ngày 4 tháng 4 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 5;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (3b);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (10b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Tỉnh Sóc Trăng

PHỤ LỤC SỐ I

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Ngành, lĩnh vực

Tồng số vốn TPCP

Giai đoạn 2012-2015

Trong đó: năm 2012

 

TỔNG SỐ

128.939

31.945

1

Giao thông

7.545

7.545

2

Thủy lợi

53.000

 

3

Y tế

24.400

24.400

4

Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên

43.994

 

 


Tỉnh Sóc Trăng

PHỤ LỤC II

BỔ SUNG DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư điều chỉnh

Kế hoạch vốn TPCP

Số QĐ; ngày, tháng, năm, ban hành

TMĐT

Trong đó: TPCP

Số QĐ; ngày, tháng, năm, ban hành

TMĐT

Trong đó: TPCP

Giai đoạn 2012-2015

Trong đó: KH 2012

Tổng số

Điều chỉnh do tăng giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TỔNG SỐ

 

295.063

233.463

 

110.796

103.796

103.796

84.945

31.945

 

GIAO THÔNG

 

17.360

17.360

 

46.755

46.755

46.755

7.545

7.545

 

Danh mục dự án dự kiến hoàn thành 2012

 

17.360

17.360

 

46.755

46.755

46.755

7.545

7.545

 

Đường đến xã Long Hưng

1600/QĐHC-CTUBND 23/10/07

17.360

17.360

1536/QĐHC-CTUBND 13/11/09

46.755

46.755

46.755

7.545

7.545

 

THỦY LỢI

 

230.210

175.610

 

 

 

 

53.000

 

 

Danh mục dự án dự kiến hoàn thành 2012

 

230.210

175.610

 

 

 

 

53.000

 

 

Dự án khôi phục và nâng cấp đê cửa sông tả hữu Cù Lao Dung

134/QĐHC-CTUBND 18/02/08

230.210

175.610

 

 

 

 

53.000

 

 

Y TẾ

 

47.493

40.493

 

64.041

57.041

57.041

24.400

24.400

 

Bệnh viện huyện

 

47.493

40.493

 

64.041

57.041

57.041

24.400

24.400

 

Danh mục dự án dự kiến hoàn thành 2012

 

47.493

40.493

 

64.041

57.041

57.041

24.400

24.400

 

Bệnh viện Quân dân y kết hợp

414/QĐHC-CTUBND, 23/4/08; 1015/QĐHC-CTUBND, 10/9/08; 1119/QĐHC-CTUBND, 01/10/08

47.493

40.493

397/QĐHC-CTUBND, 28/4/2010

64.041

57.041

57.041

24.400

24.400

 

Tỉnh Sóc Trăng

PHỤ LỤC III

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ NĂM 2012 CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 368/QĐ-TTG NGÀY 3/4/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015

Đã giao theo Quyết định số 368/QĐ-TTg

Giao bổ sung

Tổng số sau khi bổ sung

1

2

3

4=2+3

KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ Ở CÔNG VỤ GIÁO VIÊN

31.460

43.994

75.454